W działalności każda sprzedaż powinna być odpowiednio udokumentowana. Najczęściej za pomocą faktury. Dotyczy to także przedsiębiorców zwolnionych z VAT, którzy za sprzedany towar lub usługę powinni wystawić fakturę bez VAT z informacją o podstawie zwolnienia. podstawa zwolnienia faktura

Ordynacja podatkowa, a faktura podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług od 2013 roku posiadają możliwość wystawiania faktur. Art. 87 par. 1 Ordynacji podatkowej mówi, że podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą ma obowiązek wystawić rachunek za dokonaną sprzedaż lub wykonaną usługę jeżeli kupujący lub usługobiorca będzie tego żądał, a z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury. Takim odrębnym przepisem jest art. 106b ustawy o VAT, który mówi, że obowiązkiem podatnika rozliczającego się z VAT jest udokumentowanie sprzedaży towarów lub wykonania usług za pomocą faktury VAT zawsze wtedy kiedy jego kontrahentem jest inna firma lub na każde żądanie nabywcy jeżeli jest nim osoba prywatna. Podatnicy zwolnieni z VAT muszą wystawić fakturę odbiorcy za każdym razem kiedy on o to poprosi.

Umieszczanie na fakturze informacji o podstawie zwolnienia z VAT

Art. 106e ust. 1 pkt 19 odnosi się bezpośrednio do podatników zwolnionych z VAT. Działając zgodnie z nim, przedsiębiorca wystawiający fakturę powinien umieścić na niej informację o podstawie zwolnienia z VAT.

Ustawa zawiera kilka możliwości podstaw zwolnienia:
  • zwolnienie ze względu na zakres wykonywanych czynności (art. 43 ust. 1)
  • zwolnienie ze względu na szczegółowe przepisy (art. 82 ust. 3)
  • zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w ub. roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i 9).
Analizując powyższe przepisy należy dodatkowo oprócz ustawy o VAT zwrócić uwagę na zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur, a zwłaszcza na rozdział drugi tego rozporządzenia („Przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy oraz zakres tych danych”).

W par. 3 pkt 3 zostały wskazane elementy, które koniecznie muszą znaleźć się na fakturze podatnika, który korzysta ze zwolnienia ze względu na limit wartości sprzedaży. Kompletna lista danych, do których odnosi się pkt. 3 dostępna jest w pkt 1. Wynika z niej, że niezbędne elementy, które powinny widnieć na fakturze zostały wymienione w lit. a-g. Są to:
  • data wystawienia
  • kolejny numer
  • dane osobowe i adresowe podatnika i nabywcy
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
  • miara i ilość towarów, zakres wykonanych usług
  • cena jednostkowa towaru, usługi
  • kwota należności ogółem.
Pkt 3 nie wymienia elementu lit. h jako obowiązkowego, który powinna zawierać faktura („wskazania przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L. 347 z 11.12.2006, str. 1 z późn. zm. lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku”). 

Z powyższego wynika, że podatnik, który nie rozlicza się z podatku VAT ze względu na nieprzekroczony limit wartości sprzedaży nie ma obowiązku umieszczania na fakturach informacji o podstawie zwolnienia.


Data publikacji: 2020-05-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU