Prywatny gabinet lekarski jest alternatywą do pomocy medycznej świadczonej w ramach publicznej opieki lekarskiej. Za pomoc otrzymaną w prywatnym gabinecie lekarskim trzeba zapłacić, chyba że ma on podpisaną umowę z NFZ na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Jak otworzyć gabinet lekarski?

Gabinet lekarski – wymagania wstępne

Lekarz może otworzyć i prowadzić w gabinecie lekarskim działalność leczniczą w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej jeżeli zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej:
 • posiada prawo do wykonywania zawodu
 • dysponuje pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, który jest wyposażony w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • posiada opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych
 • posiada wpis do CEIDG
 • zawarł umowę ubezpieczenia OC.
Poza tym lekarz nie może być:
 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu oraz ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu lub zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.
Jeżeli lekarz chce prowadzić gabinet specjalistyczny, to dodatkowo powinien posiadać odpowiednią specjalizację w danej dziedzinie medycyny. 

Rejestracja w Okręgowej Izbie Lekarskiej

Działalność lekarska zaliczana jest do zawodów regulowanych, co oznacza, że przedsiębiorca – lekarz musi zostać wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wniosek o wpis można złożyć w formie elektronicznej podpisując go Profilem Zaufanym lub bezpiecznym  podpisem kwalifikowanym. 

Gabinet lekarski – założony przez osobę bez wykształcenia medycznego

Przepisy pozwalają na założenie gabinetu lekarskiego przez osobę niebędącą lekarzem. W pierwszej kolejności musi ona założyć Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) i dopiero potem w ramach tej działalności otworzyć gabinety lekarskie.

Dodatkowo zgodnie z art. 17 ustawy o działalności leczniczej musi spełnić niżej wymienione warunki:
 • posiadać pomieszczenia lub urządzenia, które odpowiadają określonym wymaganiom: sanitarnym, instalacyjnym i ogólnie-przestrzennym
 • stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych
 • zapewnić, aby świadczenia zdrowotne były udzielane tylko przez osoby wykonujące zawód medyczny i spełniające wymagania zdrowotne
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC.
Przedsiębiorca, który założy placówkę NZOZ i zamierza otworzyć gabinet lub gabinety lekarskie powinien zatrudniać osoby, które wykonują zawód lekarza lub mają prawo do jego wykonywania. 

Gabinet lekarski – forma działalności

Osoby mające w planie założenie gabinetu lekarskiego w formie praktyki lekarskiej mogą wybrać: Przedsiębiorcy niebędący lekarzami mogą zarejestrować działalność w dowolnej formie wyłączając spółkę partnerską. Jednak w pierwszej kolejności muszą założyć NZOZ w ramach, którego będą działać gabinety lekarskie. 

Rejestracja gabinetu

Od rodzaju wybranej formy działalności, gabinety lekarskie mogą zostać zarejestrowane w:
 • CEIDG – rejestracja na formularzu CEIDG-1 (dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)
 • KRS – rejestracja w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki (dotyczy spółki jawnej oraz partnerskiej).

PKD dla gabinetu lekarskiego

Działalność gabinetu lekarskiego określa kod PKD:
 • 86.21.Z - „Praktyka lekarska ogólna”
 • 86.22.Z – „Praktyka lekarska specjalistyczna”.
Wymienionymi podklasami nie została objęta:
 • działalność szpitali, sklasyfikowana jako: 86.10.Z
 • praktyka lekarska dentystyczna, sklasyfikowana jako: 86.23.Z
 • działalność fizjoterapeutyczna, sklasyfikowana jako: 86.90.A
 • działalność paramedyczna, sklasyfikowana jako: 86.90.D

Forma opodatkowania dla gabinetu lekarskiego lub lekarza

Rejestrując nową działalność, przedsiębiorca musi podjąć decyzję o sposobie jej opodatkowania. Przy wyborze powinien wziąć pod uwagę formę prowadzenia gabinetu oraz wysokość planowanych przychodów i kosztów. Może wybrać jedną z wymienionych form:
 • skala podatkowa – rozliczenie na zasadach ogólnych na podstawie dwóch progów podatkowych (17% i 32%). Dostępne są ulgi podatkowe, kwota wolna od podatku, wspólne rozliczanie z małżonkiem
 • podatek liniowy – stałe 19% podatku niezależnie od uzyskanych dochodów, forma opłacalna przy wysokich dochodach, jednak nie niższych od 100 000 zł rocznie. Bez możliwości korzystania z przywilejów podatkowych
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek rozliczany od przychodu bez uwzględnienia kosztów. W 2021 roku stawka dla gabinetu lekarskiego to: 17%. Bez możliwości korzystania z przywilejów
 • karta podatkowa – najprostsza forma rozliczania, która najlepiej sprawdza się w przypadku małych gabinetów lekarskich. Podatek w stałej wysokości przez cały rok niezależnie od obrotu. Lekarz nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych oraz wyliczać zaliczek na podatek dochodowy. 

VAT, czy bez VAT

Świadczenie usług lekarskich zwolnione jest z zapłaty podatku VAT. 

Gabinet lekarski - składki na ZUS

Podczas rejestracji gabinetu lekarskiego należy także dokonać zgłoszenia do ZUS-u. Taki obowiązek mają przedsiębiorcy prowadzący działalność zarówno w formie jednoosobowej działalności jak i w formie spółek. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od momentu założenia gabinetu.

Lekarz musi złożyć formularz:
 • ZUS ZUA – jeżeli gabinet jest jedynym miejscem pracy (pełne ubezpieczenie)
 • ZUS ZZA – gabinet nie jest jedynym miejscem pracy (obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne).
Jeżeli lekarz otwiera pierwszą działalność i wybrał jako formę jednoosobową działalność gospodarczą, to może skorzystać z ulgi na start i płacić preferencyjne składki na ZUS. Przedsiębiorca zwolniony jest z zapłaty składek na ZUS w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Z ulgi mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po upływie 60 miesięcy od dnia jej zakończenia lub zawieszenia. 
Po upływie 6 miesięcy lekarz ma prawo do preferencyjnych składek przez okres 2 lat. 

Księgowość dla lekarza

Gabinet lekarski podobnie jak i inne rodzaje działalności wymaga prowadzenia księgowości. Warto powierzyć ją specjalistom rachunkowym, którzy pomogą w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z otworzeniem gabinetu i wyborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Biuro rachunkowe zajmie się między innymi:
 • doradztwem w zakresie formy działalności i sposobem jej opodatkowania najbardziej korzystnym dla lekarza
 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub PKPiR
 • doradztwem podatkowym w branży medycznej
 • obsługą kadrową, płacami jeżeli placówka zatrudnia wielu lekarzy i personel pomocniczy.

Do wystawiania faktur przez lekarzy, a nawet księgowości, znakomicie sprawdza się program Faktura XL, który spełnia wszystkie wymogi dobrego programu do fakturowania w gabinecie lekarskim.


Data publikacji: 2021-02-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU