Prywatna praktyka lekarska to krok do spełnienia marzeń dla wielu lekarzy. Jednak, przed wcieleniem planu w życie, trzeba pamiętać, że założenie firmy i rejestracja wymagają sporych nakładów pracy i czasu. Jakie formalności prawne, finansowe i administracyjne należy spełnić? Odpowiadamy. prywatny gabinet lekarski

Prywatna praktyka lekarska – co to takiego?

Prywatna praktyka lekarska to określenie niezależnej działalności medycznej, którą zakłada lekarz albo lekarz dentysta. W praktyce można umówić się na wizytę, ale konieczne jest uregulowanie opłaty z własnych środków, gdyż prywatna praktyka nie jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reasumując, prywatna praktyka lekarska jest jednoosobową działalnością gospodarczą, którą zakłada i prowadzi lekarz albo lekarz dentysta. Jest zaliczana do działalności regulowanych, dla której wymagany jest wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Prywatna praktyka lekarska – kiedy można założyć?

Warunki, które umożliwiają prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej, przedstawiają się następująco:
  • uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty – zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu bądź ograniczenia w wykonywaniu konkretnych czynności medycznych stanowią przeszkodę do założenia prywatnej praktyki lekarskiej,
  • prawomocne orzeczenie środka karnego zakazu wykonywania zawodu bądź zawieszenia w wykonywaniu zawodu (zastosowane środki zapobiegawcze) – odebranie możliwości wykonywania zawodu uniemożliwia otwarcie praktyki,
  • konieczne jest posiadanie pomieszczenia zgodnego z wymaganiami ustawowymi (miejsca, w którym świadczone będą usługi z zakresu medycyny) – wymagane są produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparatura i sprzęt medyczny zgodny z profilem działalności,
  • wymagany jest wpis do CEIDG i uzyskanie numeru REGON,
  • podpisana umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – polisa musi zapewniać minimum 350 tysięcy euro ubezpieczenia dla każdego zdarzenia oraz minimum 80 tys. euro dla pojedynczego zdarzenia.
Identyczne wytyczne obowiązują pielęgniarki i położne, które zdecydują się prowadzić własną prywatną praktykę.

Prywatna praktyka lekarska – jak założyć?

Rejestracja w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej to pierwszy krok – wymagane jest złożenie wniosku w formie online albo dostarczenie kompletnych dokumentów do urzędu miasta/gminy. Dokumentacja musi zawierać nazwę firmy, adres oraz pozostałe wymagane informacje. Przedsiębiorca jest zobligowany do wprowadzenia kodów PKD (kod 86.21.Z oznacza prowadzenie ogólnej praktyki lekarskiej, z kolei kod 86.23.Z – praktykę lekarską dentystyczną). Kiedy wniosek zostanie przekazany do CEiDG, formalności względem ZUS-u zostają automatycznie dopełnione i przedsiębiorca zyskuje status osoby ubezpieczonej. Nakłada się na nią obowiązek regulowania składek na ubezpieczenie społeczne.

W dalszej kolejności należy podpisać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dla umowy wyznaczono konkretne wymogi finansowe, czyli minimalną sumę gwarancyjną dla jednego wydarzenia i dla wszystkich zdarzeń.

Konieczne jest dostarczenie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Rejestr umożliwia sprawdzenie kwalifikacji i wymogów związanych z gabinetem, czyli miejscem świadczenia usług medycznych oraz udzielania porad.

Należy wyposażyć gabinet zgodnie z wyznaczonymi standardami – nie może zabraknąć wyodrębnionych pomieszczeń, a z kolei podłoga musi bez problemu poddawać się myciu i dezynfekcji. Dla praktyk, w których odbywają się badania oraz zabiegi, konieczna jest także umywalka z ciepłą i zimną wodą, należy zadbać o zlew dla narzędzi wielorazowych i dozownik z mydłem oraz środkiem dezynfekującym. Trzeba pamiętać o pojemniku dedykowanym na ręczniki jednorazowego użytku i zużyte ręczniki.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – jaki ma cel?

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą to internetowa baza danych, która gromadzi dane o:
  • lekarzach,
  • lekarzach dentystach,
  • innych podmiotach zajmujących się działalnością leczniczą.

Informacje dotyczą profesjonalistów medycznych oraz instytucji, które funkcjonują w sektorze opieki zdrowotnej.

Wpis z rejestru stanowi podstawę do udzielania porad medycznych. To niewątpliwa korzyść dla pacjentów, gdyż są w stanie weryfikować lekarzy.

Rejestracja do RPWDL – gdzie się odbywa?

Okręgowa Izba Lekarska albo Wojskowa Izba Lekarska umożliwiają rejestrację do RPWDL – dostępne są jedynie wnioski internetowe. Zainteresowana osoba jest zobligowana do uregulowania opłaty w wysokości 149 zł (suma jest odzwierciedleniem 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, a w 2024 roku 2% tej sumy to właśnie 149 zł).

Wpis do rejestru, oświadczenie o zgodności i kompletności danych, dowód uregulowania opłaty i spełnienie pozostałych wymagań formalnych i merytorycznych umożliwia dokonanie rejestracji do RPWDL.

Organ prowadzący weryfikuje wniosek - w przypadku wystąpienia braków lub nieścisłości, muszą zostać uzupełnione w terminie 7 dni, liczonych od otrzymania wezwania.

Jeżeli braki nie występują, praktyka lekarska zostaje wprowadzona do RPWDL, a zaświadczenie o wpisie jest wydawane w formie elektronicznej. Jeżeli wydano zakaz wykonywania działalności, wykreślono podmiot z rejestru albo nie spełnia on warunków prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, należy spodziewać się odmownego wpisu.

Organ prowadzący przekazuje informację o wpisie do Centralnego Rejestru i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja w RPWDL to jeden z warunków założenia i prowadzenia praktyki lekarskiej.

Kiedy wniosek zostanie złożony, wpis albo odmowa musi nastąpić w terminie 30 dni, liczonych od momentu dostarczenia wniosku. Po upływie 40 dni i braku informacji od organu prywatna praktyka lekarska może zostać rozpoczęta, ale należy poinformować organ o przystąpieniu do prowadzenia działalności. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest konieczność uzupełnienia wniosku, czas zostaje liczony od momentu dostarczenia wszystkich wymaganych informacji.

Prywatna praktyka lekarska – co z podatkiem?

Jednym z niezbędnych działań dokonywanych przez lekarzy albo lekarzy dentystów jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Tak samo, jak w przypadku innych przedsiębiorców, mogą zdecydować się na skalę podatkową, podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W skali podatkowej obowiązuje stawka 12% do przekroczenia limitu w wysokości 120 tys. zł, a następnie 32% powyżej tej kwoty. Dla podatku liniowego wyznaczono stałą stawkę na poziomie 19%, a ryczałt od przychodów to 14%.

Do wystawiania faktur przez lekarzy, a nawet księgowości, znakomicie sprawdza się program Faktura XL, który spełnia wszystkie wymogi dobrego programu do fakturowania w gabinecie lekarskim.


Data publikacji: 2024-03-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU