Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów mają obowiązek sporządzenia na koniec roku inwentaryzacji, czyli spisu z natury, znanego też pod nazwą remanent. inwentaryzacja na koniec grudnia

Czym jest inwentaryzacja?

Zasady oraz sposób przeprowadzania spisu z natury zostały określone w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a dokładniej w par. 27 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

Wynik remanentu powinien zostać ujęty w PKPiR na:
 • dzień 1 stycznia
 • koniec każdego roku podatkowego
 • dzień rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego
 • w przypadku utraty w roku podatkowym prawa do rozliczania podatkiem zryczałtowanym
 • w przypadku zmiany wspólnika
 • w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników
 • przy likwidacji działalności. 
Remanentem objęte są następujące składniki:
 • towary handlowe
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
 • półwyroby
 • produkcja w toku
 • wyroby gotowe
 • braki i odpady. 
W remanencie uwzględnia się także towary będące własnością podatnika znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza firmą, a także te niebędące własnością podatnika, ale będące w jego posiadaniu. Zgodnie z przepisami wystarczy jedynie spisanie ich ilości bez konieczności wyceny oraz wskazanie ich właściciela. 

Przedsiębiorca powinien dokonać wyceny składników majątku objętych inwentaryzacją najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia remanentu zgodnie z przyjętymi zasadami, czyli:
 • materiały i towary handlowe – wg cen zakupu lub nabycia bądź cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, o ile są one niższe od cen zakupu lub nabycia
 • półwyroby i wyroby gotowe – wg kosztu wytworzenia
 • braki, które straciły swoją pierwotną wartość – wg oszacowania czy będą nadawały się do dalszej użyteczności. 
W przypadku czynnych podatników VAT wycena towarów, od których przysługiwało odliczenie VAT powinna być dokonana w kwocie netto. Przy braku prawa do odliczenia VAT, wyceny dokonuje się w kwocie brutto.

Spis z natury – co powinien zawierać?

Przedsiębiorca musi pamiętać, że spis z natury powinien zostać sporządzony w sposób staranny i trwały i zakończony podpisami osób w nim uczestniczących. Par. 28 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR zawiera szczegółowe informacje o danych jakie powinny znaleźć się w arkuszu inwentaryzacyjnym.

Spis z natury powinien zawierać między innymi:
 • imię i nazwisko właściciela (nazwa firmy)
 • datę sporządzenia
 • numery kolejnych pozycji
 • szczegółowe określenie towaru
 • jednostki miary
 • ilość składników stwierdzoną w spisie
 • łączną wartość spisu z natury.
Spis powinna zakończyć klauzula o treści: „Spis zakończono na pozycji...” oraz podpisy właściciela (wspólników) i innych osób uczestniczących w inwentaryzacji.

Remanent końcowy – remanent początkowy

Obowiązujące przepisy wymagają, aby przedsiębiorca przeprowadził na koniec roku spis z natury, który ma na celu zamknięcie roku podatkowego. Sporządza się go na dzień 31 grudnia. Nie ma obowiązku informowania o tym naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik, który wykona inwentaryzację na koniec roku nie musi już przeprowadzać remanentu początkowego, ponieważ remanent końcowy jest jednocześnie remanentem początkowym. Oznacza to, że wartość ze spisu z natury wpisana do książki na dzień 31 grudnia jest jednocześnie wpisem początkowym na dzień 1 stycznia roku kolejnego. 
Powyższa zasada nie dotyczy nowych przedsiębiorców, którzy otworzyli działalność 1 stycznia i nie mieli możliwości wykonania remanentu na koniec roku. Osoby te muszą obowiązkowo sporządzić spis z natury na początek roku, na dzień 1 stycznia. 

Inwentaryzacja, a towary handlowe zakupione jeszcze przed rozpoczęciem działalności

Czasami przedsiębiorcy kupują towary handlowe dużo wcześniej, jeszcze zanim rozpoczną prowadzenie firmy. Czy taki zakup podlega ujęciu w książce przychodów i rozchodów? Niestety nie można zaksięgować wcześniej zakupionych towarów i ująć ich bezpośrednio w kosztach. Jedyną możliwością jest ujęcie wcześniej zakupionych towarów w początkowym spisie z natury przeprowadzanym na dzień rozpoczęcia działalności W/w składniki wycenia się następująco wg:

 • cen zakupu:
  • netto – w przypadku prawa do odliczenia
  • brutto – w przypadku braku prawa do odliczenia
 • wartości z dnia sporządzenia spisu – kiedy wartość ta jest niższa od ceny zakupu. 

 

Kto nie ma obowiązku sporządzania remanentu?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku podatnicy, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec roku podatkowego. Tak stanowi ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.


Data publikacji: 2021-12-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU