Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest sporządzanie remanentu w prowadzonej działalności gospodarczej. Spis z natury może być wykonany w każdym momencie działalności, nawet w trakcie roku podatkowego. remanent w trakcie roku

Remanent, czyli spis z natury – co należy o nim wiedzieć?

Remanent w firmie sporządzany jest w celu sprawdzenia jaka jest rzeczywista ilość towarów handlowych, materiałów podstawowych oraz pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, odpadów i braków na stanie przedsiębiorstwa, a następnie uzgodnienie, czyli porównanie stanu posiadania z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji. 

Czas na sporządzenie remanentu

Remanent przeprowadza się w ustalonych sytuacjach. Najczęściej jest to: 
 • koniec każdego roku podatkowego (31 grudnia)
 • początek roku podatkowego (1 stycznia)
 • dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • dzień zakończenia działalności gospodarczej
 • przy zmianie wspólnika
 • przy zmianie proporcji udziałów
 • w przypadku otrzymania nakazu od organu podatkowego.
Oprócz wymienionych sytuacji przedsiębiorca ma prawo wykonać remanent w dowolnym momencie roku podatkowego. Różnica pomiędzy remanentem końcowym, a początkowym ma wpływ na podstawę opodatkowania. Jeżeli remanent końcowy jest wyższy od początkowego, to powstała różnica powiększa podstawę opodatkowania. Natomiast jeżeli remanent końcowy jest mniejszy od początkowego, to różnica pomniejsza podstawę. 

Co powinien zawierać spis z natury?

Przedsiębiorca powinien zadbać, aby spis z natury sporządzony był w sposób staranny i trwały i żeby znalazły się na nim podpisy wszystkich osób w nim uczestniczących. 

Par. 25 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR
wskazuje dane jakie powinny znaleźć się w spisie z natury. Musi to być co najmniej:
 • imię i nazwisko właściciela (nazwa firmy)
 • data sporządzenia spisu
 • kolejny numer pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru, czy wyposażenia (jeżeli działalność jest likwidowana)
 • jednostka miary
 • ilość towarów stwierdzona podczas spisu
 • cena wyrażona w złotych i groszach za daną jednostkę miary
 • wartość towarów wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową
 • łączna wartość spisu z natury
 • klauzula „Spis zakończono na pozycji…..”
 • podpisy osób uczestniczących w spisie
 • podpis właściciela firmy lub wspólników.

Wycena składników spisu z natury

Podatnik ma obowiązek dokonać wyceny materiałów i towarów handlowych spisanych podczas remanentu zgodnie z ceną zakupu lub nabycia bądź wg cen rynkowych obowiązujących w dniu sporządzenia remanentu jeżeli będą one niższe od cen zakupu lub nabycia. 

Półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się wg kosztów wytworzenia. Odpady użytkowe, które w toku działalności straciły pierwotną wartość użytkową wycenia się wg wartości jaka wynika z oszacowania ich przydatności do dalszego użytkowania. 

Remanent, a Książka Przychodów i Rozchodów

Każdy spis z natury podlega wpisowi do książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Wpisu dokonuje się:
 • wg poszczególnych rodzajów składników lub
 • w jednej pozycji sumującej na podstawie sporządzonego ze spisu zestawienia poszczególnych składników, które to zestawienie należy przechowywać razem z książką. 
Wartość remanentu ujmuje się w KPiR w kolumnie 15.


Data publikacji: 2021-12-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU