Dla wielu przedsiębiorców koniec roku podatkowego to czas na sporządzenie remanentu końcowego. Do jego wykonania zobowiązani są podatnicy, którzy prowadzą Książkę Przychodów i Rozchodów. Remanent, czyli spis z natury bądź inwentaryzacja pozwala ustalić wysokość kwoty faktycznego dochodu w zeznaniu rocznym. Jak prawidłowo sporządzić spis z natury na koniec roku? Spis z natury na koniec roku

Czy przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia spisu z natury do urzędu skarbowego?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego o przeprowadzanym na koniec roku spisie z natury. Musi tylko przechowywać sporządzone remanenty (początkowy i końcowy) przez okres 6 lat w przypadku gdyby doszło do kontroli ze strony urzędu.

Podatnik ma obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o przeprowadzanej inwentaryzacji w dwóch sytuacjach:
1. spis z natury jest sporządzany w związku z likwidacją działalności gospodarczej
2. spis z natury został sporządzony w trakcie roku podatkowego.

Musi to zrobić na 7 dni przed przeprowadzeniem remanentu.

Jak sporządzić spis z natury? 

Spis z natury na koniec roku sporządza się na specjalnych arkuszach przeznaczonych do jego wykonania. Można je znaleźć w Internecie w postaci wzorów do wypełnienia lub skorzystać z gotowej inwentaryzacji w programie z magazynem FakturaXL, którą można znaleźć w dziale Raporty.
W przypadku druków z internetu najlepiej wybrać wzór wraz z omówieniem.

Arkusz remanentu powinien zawierać między innymi takie informacje, jak:
1. imię i nazwisko właściciela firmy (nazwa firmy)
2. datę sporządzenia spisu
3. kolejny numer pozycji arkusza
4. szczegółowe określenie towarów i innych składników (wymienione w paragrafie 27), między innymi towary handlowe i materiały
5. jednostkę miary
6. ilość dostępnych towarów stwierdzoną podczas spisu
7. cenę za jednostkę miary w PLN
8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową
9. łączną wartość
10. wartość pomniejszenia (par. 29), pomniejszenie kosztów w związku z nieopłaconymi wydatkami (art. 24d). Należy wskazać pozycje spisu z natury i pozycje w księdze, które są związane z pomniejszeniem
11. klauzulę: „Spis zakończono na pozycji….”
12. podpisy osób wykonujących spis
13. podpis właściciela firmy oraz wspólników jeżeli są.

Inwentaryzację wykonujemy na dzień 31 grudnia.

Zakres remanentu

Zakres remanentu został określony w par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR i obejmuje:
1. towary handlowe
2. materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
3. półwyroby
4. produkcję w toku
5. wyroby gotowe
6. braki i odpady.

Czy spis z natury na koniec roku ma wpływ na podatek dochodowy?

Tak. Występująca różnica pomiędzy remanentem początkowym, a końcowym wpływa na wysokość podatku dochodowego.
1. jeżeli wartość sporządzonego spisu z natury na koniec roku przewyższa remanent początkowy za dany rok, to wtedy różnica powstająca z remanentów powiększa dochód do opodatkowania
2. jeżeli wartość remanentu na koniec roku jest niższa od początkowego, to wtedy powstała różnica pomniejsza dochód. 

Wartość rocznego końcowego spisu z natury należy ująć w Książce Przychodów i Rozchodów z datą 31 grudnia, a remanent początkowy z pierwszym dniem kolejnego roku podatkowego.

Zerowy spis z natury

Sporządzenie remanentu jest narzucone podatnikowi przez obowiązujące przepisy prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z nich, że spis z natury jest obowiązkiem nawet w przypadku kiedy przedsiębiorca nie posiada na stanie żadnych towarów handlowych, materiałów lub innych artykułów  podlegających spisowi. W takiej sytuacji musi przygotować remanent zerowy. Stanowi to oświadczenie podatnika, że na dzień 31 grudnia nie posiadał w firmie żadnych artykułów, które są objęte obowiązkiem inwentaryzacji. Zerowy spis z natury ujmuje się w KPiR z wartością 0.


Data publikacji: 2019-12-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU