Czasami na fakturze sprzedaży widnieje oddzielna pozycja dotycząca transportu nabytych towarów. Jak należy prawidłowo zaksięgować koszt takiego transportu w KPiR? Wszystko zależy od rodzaju poniesionego wydatku. faktura za transport

Zakup towarów handlowych i materiałów

księguje się w KPiR w kolumnie 10. W tym miejscu ujmuje się tylko sam koszt towaru lub materiału. Kolejna kolumna 11 przeznaczona jest dla kosztów ubocznych zakupu towarów i materiałów. I to w niej należy ująć koszty transportu towarów handlowych lub materiałów podstawowych.

PRZYKŁAD
Wystawiona faktura zawiera 2 pozycje:
  • długopisy 200 szt. jako materiał handlowy - 600 zł netto
  • transport - 60 zł netto.
Księgowanie w KPiR:
  • kolumna 10. Zakup towarów handlowych i materiałów - 600 zł
  • kolumna 11. Koszty uboczne zakupu - 60 zł.

Transport – pozostały wydatek

Jeżeli faktura sprzedaży obok pozycji transportu zawiera pozycję zakupu pozostałych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to całość należy ująć w kolumnie 13 KPiR. W tym przypadku (pozostałe wydatki) nie trzeba oddzielnie księgować transportu.  

Dla przedsiębiorcy, który nabywa do firmy wyposażenie, koszty transportu tego wyposażenia są pozostałym kosztem firmowym, który należy zaksięgować w kolumnie 13 KPiR razem z wartością wyposażenia. Natomiast w dodatkowej ewidencji wyposażenia należy ująć jedynie wartość danego składnika majątku bez kosztów pobocznych, jak np.: transport. 

PRZYKŁAD
Wystawiona faktura zawiera 2 pozycje:
  • papier do drukarki (pozostały koszt firmowy) - 100 zł netto
  • transport - 30 zł netto.
Księgowanie w KPiR
  • kolumna 13. Pozostałe wydatki: 130 zł.

Środek trwały – koszty transportu

Jeżeli transport dotyczy zakupu środka trwałego i na fakturze pojawi się jako osobna pozycja, to nie trzeba go ujmować bezpośrednio w KPiR. Koszty transportu powiększają wartość początkową środka trwałego, a wartość początkowa podlega amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne księguje się w kolumnie 13 KPiR (pozostałe wydatki), co oznacza, że w tym przypadku wartość transportu jest ujmowana również jako pozostały wydatek będący częścią składającą się na odpis amortyzacyjny. 

Jeżeli ta sama faktura będzie zawierała pozycję dotyczącą zarówno zakupu towaru handlowego i pozostałego wydatku lub środka trwałego i pozostałego wydatku, to wtedy koszt transportu należy rozliczyć proporcjonalnie, zgodnie z wartością na fakturze.


Data publikacji: 2020-10-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU