Głównym celem prowadzonej działalności gospodarczej jest osiąganie przychodu. Dzięki temu przedsiębiorca tworzy majątek, który w dalszej kolejności generuje dochody, co z kolei przekłada się na rozwój firmy. Działania przedsiębiorstwa powinny iść w kierunku zgromadzenia jak największego kapitału, który następnie dobrze jest ulokować w jak najlepszym dla niego miejscu. Jednym z takich miejsc jest giełda. inwestowanie na gieldzie firma

Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

w Warszawie jest największym takim rynkiem w Polsce. Jest miejscem umożliwiającym podmiotom gospodarczym pozyskanie kapitału na finansowanie działalności, wprowadzanie w firmie różnych innowacji, bądź na przeprowadzanie potrzebnych inwestycji. 

Giełda Papierów Wartościowych
jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa, jej największy akcjonariusz. Pozostałymi akcjonariuszami mogą być firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeniowe, PTE (Powszechne Towarzystwa Emerytalne), emitenci papierów wartościowych notowanych na giełdzie. 
Kontrolę nad giełdą sprawuje KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Za jej zgodą akcje na giełdzie mogą nabywać również inne krajowe oraz zagraniczne osoby prawne. Głównie notowane są na niej akcje oraz instrumenty pochodne. 

Czym są akcje?

Akcja jest papierem wartościowym, który łączy w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym ze względu na uczestnictwo akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Oznacza również ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. 

Inwestowanie na giełdzie – zalety 

  • osiągnięcie zysku - inwestor podejmując decyzję o inwestowaniu na giełdzie liczy na zyski i jest to jedna z najważniejszych zalet inwestowania. Jednak, aby osiągnąć zysk należy poznać tajniki dobrego inwestowania. Chodzi o wybranie odpowiedniego momentu na sprzedaż akcji jednej ze spółek w zamian za kupno w jej miejsce akcji innych spółek
  • wypłata dywidendy – zdarzenie uzależnione od wypracowania zysku przez spółkę oraz od decyzji organu, który nie kieruje codziennymi pracami spółki, co nie ma wpływu na wypracowanie zysku.
Prawo do dywidendy zależy od prawa do akcji. Dywidenda po jej otrzymaniu osiąga oddzielną wartość, a podmiot, który ją otrzymał ma prawo samodzielnie nią rozporządzać niezależnie od akcji. Akcjonariusz otrzymuje dywidendę na rachunek papierów wartościowych. Prawo do dywidendy wynika z zysku osiągniętego przez spółkę oraz z ustanowionej uchwały o jego podziale. Jeżeli inwestor podejmie decyzję o zakończeniu inwestowania, to wystarczy, że sprzeda akcje. 

Inwestowanie na giełdzie - wady

  • ryzyko związane z inwestowaniem – inwestor w każdym momencie jeżeli dokona złego wyboru może ponieść stratę, chociaż nie zawsze z jego winy, np.: w przypadku ogłoszenia upadłości przez spółkę. W takiej sytuacji wartość akcji spada.
  • inwestowanie nie przynosi stałych, systematycznych zysków – częste zmiany kursów akcji nie dają stabilności.

Inwestowanie na giełdzie, a podatki

Inwestowanie na giełdzie wymaga zapłaty podatku od dochodów kapitałowych. 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy wynosi 19% od uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, również z wykonania praw jakie wynikają z tych instrumentów, a także z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułów objęcia udziałów bądź wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część. 

Inwestor ma obowiązek rozliczyć się na podstawie formularza PIT-8C przesyłanego za pośrednictwem biura maklerskiego. 
Jeżeli chodzi o dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu dywidendy, to są one przychodami z zysków kapitałowych. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, a podmiot, który ją otrzymuje ma obowiązek wykazać dochód w zeznaniu rocznym. 

Kontrolowanie giełdy GPW

Nadzór nad rynkiem GPW posiada Komisja Nadzoru Finansowego, która dba o prawidłowe funkcjonowanie rynku, jego stabilność, bezpieczeństwo, ochronę interesów uczestników rynku finansowego przez zapewnienie rzetelnej informacji na temat jego funkcjonowania poprzez realizację celów określonych w przepisach, a przede wszystkim w ustawie Prawo bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 roku o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku. o usługach płatniczych.

Do zadań, do których zobowiązana jest Komisja Nadzoru Finansowego należy między innymi wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w wycenach pakietów akcji, które prowadzą do zawyżenia ich wartości i sztucznego wypromowania wyniku finansowego spółki, co może doprowadzić do strat po stronie inwestora i doprowadzić do załamania na rynku.
W celu niedoprowadzenia do takiej sytuacji warto wcześniej zapoznać się z informacjami, które posiada KNF publikowanymi na liście ostrzeżeń publicznych.
 

Lista ostrzeżeń publicznych

to wykaz podmiotów przekazanych do prokuratury przez KNF w formie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub w stosunku, do których toczy się postępowanie, do którego przystąpił Przewodniczący KNF korzystający z uprawnienia pokrzywdzonego. Wpis na listę dokonywany jest w formie bezterminowej i sam w sobie nie podlega usunięciu. Informacja o złożeniu zawiadomienia lub przystąpieniu do postępowania jest na bieżąco uzupełniana o kolejne fakty trwającego procesu.


Data publikacji: 2021-07-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Tom Smys
23 Kwiecień 2023

Czy jako osoba fizyczna nie prowadząca i nie chcąca prowadzić działalności gospodarczej w związku z obrotem na giełdzie akcjami, mogę być uznany za prowadzącego działalność gospodarczą jeżeli tak to w jakich przypadkach?