Jednym ze sposobów na zarabianie może być inwestycja w złoto. Wielu inwestorów zastanawia się, czy inwestując w złoto trzeba płacić podatki. zloto inwestycyjne podatek vat pit

Złoto inwestycyjne – kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że za źródło przychodów uważane jest odpłatne zbycie:
 • nieruchomości, części nieruchomości, a także udziału w nieruchomości
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, a także prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów
 • innych rzeczy
pod warunkiem, że odpłatne zbycie nie nastąpi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie, odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych określone w lit. a – c, a w przypadku innych rzeczy, przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce nabycie. W przypadku zamiany wymienione okresy odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. 

Zgodnie z powyższym przepisem, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują sprzedaży złota uznanego za inną rzecz, po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym doszło do nabycia, nie muszą płacić podatku do urzędu skarbowego. 

W przypadku, kiedy sprzedaż będzie miała miejsce przed upływem pół roku, to dokonujący sprzedaży zobowiązany jest do zapłaty podatku na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej. Transakcja będzie musiała zostać ujęta w podatkowym zeznaniu rocznym, na formularzu PIT-36. 

Inwestycja w złoto – podatek VAT

Sprzedaż złota inwestycyjnego, zgodnie z art. 122 ustawy o podatku VAT, zwolniona jest z zapłaty 23% podatku VAT. Zwolnienie dotyczy zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących działalność.

Zwolnienie z zapłaty podatku VAT będzie możliwe, jeżeli złoto inwestycyjne spełni określone warunki:
 • jest wykonane ze złota próby przynajmniej 900
 • rok produkcji jest późniejszy od 1800 roku
 • posiada status legalnego środka płatniczego w kraju pochodzenia
 • zostało zdobyte po cenie nie wyższej niż 80% wartości rynkowej kruszcu zawartego w monecie.
Zwolnieniem z VAT nie jest objęte złoto mające postać nieobrobioną, jak np. granulat złota, czy złota biżuteria w stosunku, do których obowiązuje stawka 23% VAT. 

Sprzedaż złota, a podatek od czynności cywilnoprawnych

Osoby fizyczne sprzedające złoto muszą liczyć się z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli cena sztabki złota lub monety przekroczy wartość 1 000 zł. Taki obowiązek wynika z art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a także z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%.

Podatek zobowiązany jest uiścić kupujący w terminie 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego bez wezwania urzędu skarbowego i po złożeniu deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3).

Inwestycja w złoto przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Jeżeli inwestycji w złoto dokonuje przedsiębiorca, to zgodnie z przepisami taka transakcja podlega opodatkowaniu, ponieważ jak twierdzą organy podatkowe zarówno zakup jak i sprzedaż złota, których celem jest uzyskanie określonych korzyści finansowych jest pewnego rodzaju formą inwestowania.

W sytuacji kiedy urząd skarbowy stwierdzi, że podatnik dokonuje transakcji sprzedaży, czy też zakupu złota w sposób ciągły i zorganizowany, to podatnik może zostać uznany za osobę faktycznie prowadzącą działalność gospodarczą. Zbyte przez niego złoto będzie stanowiło dla niego przychód, który zgodnie z przepisami powinien być opodatkowany.

Sposób rozliczenia podatku dochodowego ze sprzedaży lub zakupu złota inwestycyjnego zależy od wybranej formy opodatkowania i formy działalności: Wyjątek stanowi jedynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wypłata dywidendy powoduje naliczenie od niej podatku w wysokości 19%, co wiąże się z zapłatą podatku od sprzedaży złota w podwójnej wysokości. 

Złoto inwestycyjne – sprzedaż w działalności, a zezwolenie

Handlowanie złotem inwestycyjnym w działalności wymaga uzyskania zezwolenia oraz spełnienia innych wymagań uregulowanych ustawą Prawo dewizowe. Działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży, a także zakupie wartości dewizowych i pośredniczeniu w tych transakcjach uważana jest za działalność kantorową. Działalność kantorowa została uregulowana w ustawie Prawo przedsiębiorców, co wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Działalność kantorową mogą wykonywać osoby fizyczne wcześniej nieskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej. Powyższy warunek dotyczy także osób prawnych oraz wspólników spółek niemających osobowości prawnej. Dodatkowo wymagane jest posiadanie fachowego przygotowania do wykonywania powyższych czynności. 

Koszty uzyskania przychodów – zakup/sprzedaż złota inwestycyjnego

Podstawą do obliczenia podatku dochodowego jest dochód, czyli różnica pomiędzy osiągniętym przychodem ze sprzedaży, a kosztami jego uzyskania. W związku z tym podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do ujęcia wydatku związanego z zakupem złota w PKPiR jako koszt uzyskania przychodu. 

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy związane z inwestycją w złoto

Obowiązkiem przedsiębiorcy handlującego złotem jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji sprzedaży złota. Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący dostaw złota inwestycyjnego mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży, na którą wskazuje art. 109 ustawy o VAT.

Przepisy mówią, że ewidencja sprzedaży złota musi zawierać niżej wymienione dane: 
 • rodzaj sprzedaży i podstawę opodatkowania
 • wysokość kwoty podatku należnego, w tym również korekty podatku należnego z podziałem na stawki podatku
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym również korekty podatku naliczonego
 • dane kontrahentów
 • dowody sprzedaży i zakupów.
W przypadku osoby fizycznej inwestycja w złoto powinna mieć charakter zakupu okazjonalnego dokonywanego na użytek prywatny bez wskazania celu inwestycyjnego. W takiej sytuacji podatnik zostaje zwolniony z zapłaty podatku dochodowego jeżeli będzie przechowywał złoto przez okres dłuższy niż pół roku. 
Jeżeli podatnik będzie chciał kupić złoto, to będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% kiedy wartość zakupionego złota przewyższy kwotę 1 000 zł.

Inwestycja w złoto tylko od czasu do czasu 

Osoba, która dość często dokonuje sprzedaży/zakupu złota inwestycyjnego może spodziewać się, że urząd skarbowy zweryfikuje cel, dla którego dana osoba dokonuje inwestycji i może ją opodatkować. Jedynie sporadyczny zakup dla celów prywatnych nie rodzi konsekwencji podatkowych jakie wynikają z posiadania złota, bowiem nie mają charakteru lokaty inwestycyjnej, co oznacza, że taka osoba nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego.


Data publikacji: 2022-04-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU