Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania. Jedną z nich jest podatek liniowy. Forma opłacalna przede wszystkim dla podatników, którzy osiągają wysokie dochody przekraczające I próg podatkowy. Czy można utracić prawo do opodatkowania podatkiem liniowym? Jeżeli tak to jakie są tego konsekwencje? utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym

Podatek liniowy jako forma opodatkowania 

Cechą charakterystyczną podatku liniowego jest jedna obowiązująca stała stawka podatku niezależnie od osiągniętego dochodu, która wynosi 19%. Zeznanie roczne składa się do 30 kwietnia roku następnego za poprzedni rok podatkowy na formularzu PIT-36L

Podatnik, który chce rozliczać się za pomocą podatku liniowego, a wcześniej korzystał z podstawowej formy opodatkowania jaką są zasady ogólne (skala podatkowa) musi złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oświadczenie o wyborze podatku liniowego jako formy opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego jeżeli pierwszy przychód osiągnął w grudniu tego roku podatkowego. Zmiany formy opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy można dokonać także za pomocą formularza CEIDG-1.

Podatnik może rozliczać się podatkiem liniowym tak długo dopóki nie złoży oświadczenia o rezygnacji z tej formy opodatkowania na dany rok podatkowy w takim samym terminie jak powyżej, czyli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął swój pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. 

Kiedy można stracić prawo do opodatkowania podatkiem liniowym?

Przedsiębiorca ma prawo sam zrezygnować z podatku liniowego lub może utracić prawo rozliczania się w ten sposób. Utrata prawa do podatku liniowego może mieć miejsce w każdym momencie roku podatkowego. Muszą jednak zostać spełnione łącznie wymienione warunki:
  • podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym czynności w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy
  • podatnik uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy
  • usługi świadczone przez podatnika w ramach działalności gospodarczej są takie same jak czynności wykonywane w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy
  • wszystkie wymienione zdarzenia miały miejsce w jednym roku kalendarzowym (podatkowym).
Art. 11 Ordynacji podatkowej wskazuje, że za rok podatkowy uznawany jest rok kalendarzowy. 
Przedsiębiorca, który utraci prawo do rozliczania podatkiem liniowym ma obowiązek do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy wyliczonych z zastosowaniem skali podatkowej począwszy od początku roku oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. 

Jeżeli przykładowo podatnik straci prawo do podatku liniowego pod koniec roku, w listopadzie lub w grudniu to i tak jest zobowiązany do wyliczenia i zapłaty zaliczek na zasadach ogólnych począwszy od początku roku. Dodatkowo zobowiązany jest do wyliczenia i zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, ponieważ zaliczka niezapłacona w terminie traktowana jest jak zaległość podatkowa. 

Wybór innej formy opodatkowania po utracie prawa do podatku liniowego

W chwili utraty prawa do podatku liniowego, przedsiębiorca ma obowiązek przejść na zasady ogólne od początku roku, nawet jeżeli utracił to prawo w trakcie roku. 

Wynika z tego, że przedsiębiorca po utracie prawa do podatku liniowego nie ma innej możliwości, jak tylko wybór opodatkowania na zasadach ogólnych. Jeżeli będzie chciał wybrać ryczałt ewidencjonowany, to może to zrobić dopiero z początkiem kolejnego roku składając oświadczenie o wyborze w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w danym roku podatkowym lub do końca roku jeżeli pierwszy przychód osiągnął w grudniu danego roku.


Data publikacji: 2022-03-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU