Obecnie pewna część osób nie płaci w terminie za swoje zobowiązania. Niektórzy sprzedawcy, aby zachęcić kontrahentów do regulowania należności w terminie stosują rabat w formie skonta. Jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron transakcji, które staje się coraz bardziej popularną formą rozliczeń. Udzielenie skonta wymaga prawidłowego rozliczenia podatkowego oraz wystawienia faktury korygującej. skonto obliczanie

Skonto

to procentowy rabat naliczany od wartości sprzedaży brutto za towar lub wykonaną usługę w nagrodę za terminową spłatę należności. Sprzedawca udziela go kontrahentowi, który zapłacił gotówką za towar jeszcze przed wyznaczonym terminem płatności. Wysokość rabatu zależy od daty, w której została dokonana zapłata. Przykładowo jeżeli klient zapłacił w terminie 7 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży, to wartość skonta wynosi 3% .
Skonto jest dobrowolne i ma charakter warunkowy. Oznacza to, że zasady dotyczące jego udzielenia powinny być ustalone pomiędzy stronami. Zgodnie z przepisami skonto nie może być częścią kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Skonto – obliczanie wysokości rabatu

Przedsiębiorca udzielając rabatu z tytułu skonta ma obowiązek umieszczenia takiej informacji na fakturze. W świetle art. 106e ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług, faktura musi zawierać informacje dotyczące wysokości uwzględnionych rabatów:

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT na kwotę 2 000 zł brutto, czyli: 
kwota netto: 1 626,02 zł
podatek VAT 23% : 373,98 zł
skonto: 3% wartości brutto.
W sytuacji kiedy sprzedawca ustalił termin zapłaty na 30 dni, a płatność miała miejsce w ciągu 7 dni, to w takim wypadku zastosowanie ma skonto w wysokości 3% od wartości brutto. 

2 000 zł x 3% = 60 zł
2 000 zł – 60 zł = 1 940 zł. 
Rabat uzyskany z tytułu skonta wynosi 60 zł. 
 
Jeżeli kontrahent dokona płatności w terminie 15 dni, to skonto będzie wynosić 4% wartości brutto. 

2 000 zł x 4% = 80 zł
2 000 zł – 80 zł = 1 920 zł,
czyli został udzielony rabat w wysokości 80 zł. 

Skonto – podatek VAT

Rozliczenie skonta powinno mieć miejsce w okresie rozliczeniowym miesięcznym lub kwartalnym za czas dokonania pierwotnej transakcji. W przypadku kiedy sprzedawca w momencie składania JPK_V7 nie ma pewności czy wszystkie formalności związane z udzieleniem skonta zostaną spełnione, to powinien złożyć plik JPK V7 z pełnymi kwotami wynikającymi z faktury. Dopiero po uznaniu rabatu z tytułu skonta będzie mógł sporządzić korektę. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca sprzedał w sierpniu towar o wartości 2 000 zł brutto. Klient w przypadku zapłaty należności przed terminem otrzymał skonto w wysokości 4% kwoty brutto. Należność uregulował we wrześniu i tym samym spełnił warunki dotyczące skonta. W tej sytuacji przedsiębiorca powinien w deklaracji VAT oraz ewidencji VAT za sierpień wykazać wartość pomniejszoną o rabat z skonta. 
kwota brutto: 2 000 zł
kwota netto: 1 626,02 zł ~ 1 626 zł
podatek VAT 23%: 373,98 zł ~ 374 zł

1 626 zł x 4% = 65,04 zł, 1 626 zł – 65,04 = 1 560,96 zł
374 zł x 4% = 14,96 zł, 374 zł – 14,96 zł = 359,04 zł. 

Skonto – faktura korygująca

Kwoty będące obniżką cen w formie rabatu udzielonego w związku ze wcześniejszą zapłatą nie podlegają opodatkowaniu (art. 29a ustawy 7 Ustawy o VAT). Kwota udzielonego rabatu powinna być wskazana na fakturze. Podatnik zgodnie z ustawą o VAT (art. 106j ust. 1 pkt 1) ma obowiązek wystawienia faktury korygującej w przypadku kiedy po wystawieniu pierwotnego dokumentu zostanie udzielony rabat. W sytuacji kiedy kontrahent dokonał zapłaty przed wystawieniem faktury pierwotnej, to nie jest konieczne wystawianie korekty.

PRZYKŁAD
Podatnik sprzedał towar 1 marca 2021 roku o wartości 2 500 zł brutto. Strony umowy doszły do porozumienia w ramach, którego ustaliły wysokość skonta na 4%, co daje nam kwotę 100 zł pod warunkiem, że płatność zostanie dokonana w terminie do 10 marca 2021 roku. Klient zapłacił w określonym terminie i tym samym warunki skonta zostały spełnione.  
 
Faktura została wystawiona w dniu sprzedaży (1 marca 2021 r.). Zawierała informację o udzielonym skoncie. Klient zapłacił za towar w określonym terminie, dlatego bezpieczniej będzie jeżeli zostanie wystawiona faktura korygująca na wartość skonta.


Data publikacji: 2021-03-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU