Skonto jest rozwiązaniem na nieterminowe regulowanie należności. Obecnie staje się coraz bardziej popularną metodą rozliczeń. Czym jest i jakie są warunki oraz korzyści z jego udzielenia? skonto na fakturze

Czym jest skonto?

Skonto, czyli obniżka ceny w zamian za przyspieszenie płatności. Dokładnie oznacza procentowe zmniejszenie sumy należności. Rabat udzielany jest nabywcy przez dostawcę towaru. W praktyce wygląda to tak, że sprzedawca ustala termin płatności, przykładowo na 30 dni. Jeżeli nabywca towaru ureguluje należność wcześniej, np. w ciągu 15 dni, to wtedy suma należności zostaje pomniejszona o wartość procentową. Udzielenie skonta jest rozwiązaniem o charakterze dobrowolnym i warunkowym.

Skonto, a faktura

Informacja o udzieleniu skonta powinna znaleźć się na fakturze. Taki wymóg wymusza ustawa o podatku od towarów i usług, art. 106e ust. 1 pkt 10.

Faktura powinna zawierać: 
kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Sprzedawca powinien podać na dokumencie wartość procentową udzielonego skonta oraz dokładną kwotę zniżki.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca sprzedał towar na kwotę 1 500 zł brutto (kwota netto: 1 219,51 zł, kwota podatku VAT: 280,49 zł - stawka 23%). Nabywca może otrzymać skonto w wysokości 4% od wartości brutto. 
Sprzedawca powinien umieścić na fakturze informację o należności za sprzedaż przed udzieleniem rabatu oraz informację o wartości procentowej skonta i umieścić zapis o terminie zapłaty spełniającym warunki do udzielenia skonta, na przykład: Termin zapłaty za fakturę 15 dni od daty wystawienia faktury – skonto 4%”. 
Należność jaka wynika z faktury zmniejszona o wartość udzielonego skonta: kwota netto 1170,73 zł, kwota podatku VAT: 269,27 zł. 

Jeżeli nabywca spełnia warunki do udzielenia skonta, to w takiej sytuacji przedsiębiorca musi wystawić fakturę korygującą. 
W przypadku kiedy nie ma pewności, że warunki do udzielenia skonta zostaną spełnione, to lepiej żeby informacja o tym została podana pod częścią merytoryczną faktury. Jeżeli warunki nie zostaną spełnione to nie trzeba dokonywać zmian na fakturze pierwotnej. 
Przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej dopiero w momencie uprawomocnienia się skonta.

Faktura korygująca przy skoncie

Termin uznania skonta to dzień, w którym została dokonana przedterminowa zapłata za fakturę, czyli zostały spełnione warunki formalne. 
Udzielenie skonta zobowiązuje przedsiębiorcę do wystawienia faktury korygującej. Taki obowiązek wynika z art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który zawiera zapis, że przedsiębiorca musi wystawić fakturę korygującą jeżeli udzielił obniżki cen w formie rabatu, o której mówi art. 29a ust. 7 pkt 1 oraz udzielił upustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1. 

Faktury korygującej nie wystawia się w dwóch przypadkach: 
  • w sytuacji kiedy faktura nie została opłacona przed terminem i tym samym warunki do udzielenia skonta nie zostały spełnione (rabat nie został udzielony)
  • warunki do udzielenia skonta zostały spełnione przed wystawieniem faktury pierwotnej (fakturę pierwotną wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towaru lub wykonana usługa).

Podatek VAT, a rozliczenie skonta

W ustawie o VAT nie ma zapisu, który określałby dokładnie moment udzielenia skonta. Biorąc pod uwagę warunkowy charakter udzielonego rabatu oraz w/w przepisy za moment udzielenia skonta należałoby uznać dzień faktycznie dokonanej przedterminowej zapłaty. Jednak warto też zastanowić się nad tym czy rozliczenie skonta nie powinno mieć miejsca w okresie rozliczeniowym, w którym została dokonana pierwotna transakcja. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca sprzedał w czerwcu towar w kwocie 1 500 zł brutto (netto: 1 219,51 zł + VAT: 280,49 zł). Klient jeżeli dokona przedterminowej zapłaty otrzyma skonto w wysokości 4% od wartości brutto. Fakturę opłacił w lipcu. i tym samym warunki do skonta zostały spełnione. 
W powyższej sytuacji podatnik powinien wykazać w ewidencji i deklaracji VAT, wartość pomniejszoną o kwotę skonta. (kwota netto: 1 170,73 zł + kwota VAT: 269,27 zł). 

Jeżeli w dniu złożenia deklaracji VAT-7, podatnik nie ma pewności, czy warunki do udzielenia skonta zostaną spełnione, powinien złożyć deklarację z pełnymi kwotami wynikającymi z faktury. W momencie uznania skonta, ma obowiązek złożenia korekty deklaracji.

Skonto, a podatek dochodowy

W przypadku podatku dochodowego przepisy również nie wskazują kiedy dokładnie będzie miał miejsce moment uznania skonta. Tym samym moment rozliczenia także nie został wskazany.

W omówionych wcześniej 2 przykładach:
  • faktura pierwotna dokumentuje sprzedaż już pomniejszoną o wartość udzielonego skonta (warunki skonta zostały spełnione przed wystawieniem faktury)
    W tym przypadku brak jest konsekwencji podatkowych, ponieważ przychód już został pomniejszony o udzielony upust.
  • skonto zostało udzielone już po wystawieniu faktury pierwotnej i zostało rozliczone na podstawie faktury korygującej
    W tym przypadku przychód i podatek VAT należy pomniejszyć na podstawie wystawionej faktury korygującej w okresie, w którym została ona wystawiona.

Podsumowanie

Obowiązujące w Polsce przepisy dokładnie nie określają, w którym momencie należy dokonać rozliczenia na podstawie udzielonego skonta. Warunkiem do spełnienia skonta jest dokonanie przedterminowej zapłaty za towar lub usługę na podstawie wystawionej faktury. Fakturę korygującą wystawioną do udzielonego skonta należy rozliczyć i zaksięgować w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona.


Data publikacji: 2020-06-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU