Od 2021 roku zmieniły się zasady dotyczące ujmowania korekt w pliku JPK _V7. Związane są z zasadami dokumentowania faktur korygujących i ustaleniami okresów właściwych dla ich rozliczania. faktura korygujaca jpk v7

Nowe zasady w 2021 roku

Od 2021 roku sprzedawca może zmniejszyć podatek należny bez konieczności posiadania informacji o otrzymaniu faktury korygującej przez kontrahenta. Kryterium decydującym o prawie do obniżenia podatku jest konieczność udowodnienia, że transakcja przebiegała zgodnie z określonymi zasadami. Obecnie przepisy dopuszczają również możliwość zawarcia z kontrahentami porozumienia o kontynuacji stosowania zasad jakie obowiązywały do końca 2020 roku. Takie porozumienie będzie można stosować tylko do końca 2021 roku. 

Zasady rozliczania faktur in minus – decyzja należy do podatnika

Przy rozliczaniu faktur korygujących sprzed 2021 roku stosuje się przepisy obowiązujące do tej pory i nie ma tu znaczenia data powstania obowiązku podatkowego, ani termin zapłaty, bowiem przy ujmowaniu faktur korygujących znaczenie ma data wystawienia korekty. Pod uwagę nie jest brana data wystawienia dokumentu pierwotnego. 
Korekta in minus, czyli obniżająca podstawę opodatkowania i podatek możliwa jest do wykonania na podstawie posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Fakturę korygującą należy ująć w okresie, w którym kontrahent otrzymał dokument korygujący. Jeżeli potwierdzenie dojdzie w późniejszym okresie, już po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, to korektę należy uwzględnić zarówno w części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej w pliku JPK_V7 w bieżącym okresie rozliczeniowym, czyli w tym w którym doszło potwierdzenie. 

Podatnicy, którzy wystawią fakturę korygującą już po 31 grudnia 2020 roku obniżającą podstawę opodatkowania (w tym również te związane z pomyłką na fakturze) mogą wybrać nowe zasady lub stosować przepisy obowiązujące do tej pory. 
Warunkiem zastosowania starych przepisów jest konieczność pisemnego uzgodnienia tego pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą jeszcze przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku. Podatnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z wybranej starej metody na rzecz nowych przepisów. Jednak nie może tego zrobić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym został dokonany wybór. 
Wybór starych zasad możliwy jest tylko do 31 grudnia 2021 roku. Od stycznia 2022 roku obowiązywać będą wyłącznie nowe przepisy. 

Korekta faktur in minus – nowe zasady

W plikach JPK za okresy rozliczeniowe za 2021 rok znajdują się zmienione zasady ujmowania korekt jakie mogą wystąpić z powodu:
  • stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku widniejącego na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej, na której została wykazana kwota podatku wyższa niż kwota należna
  • kwot udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen
  • wartości zwróconych towarów i opakowań
  • zwróconej nabywcy całości lub części zapłaty jaka została otrzymana przed dokonaniem sprzedaży w sytuacji kiedy do niej nie doszło. 
W 2021 roku obniżenia podstawy opodatkowania można dokonać za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, czyli w okresie bieżącym o ile:
  • z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że dokonał on z nabywcą towaru lub usługi uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług jakie zostały określone w fakturze korygującej
  • uzgodnione warunki zostały spełnione, a faktura zgadza się z posiadaną dokumentacją.
Jeżeli podatnik nie posiada dokumentacji w danym okresie rozliczeniowym, to obniżenia podstawy opodatkowania będzie mógł dokonać dopiero za okres rozliczeniowy, w którym będzie w posiadaniu dokumentacji. Będzie to więc termin późniejszy niż termin wystawienia faktury korygującej

Korekta faktur in plus – JPK_V7 w 2021 roku

Nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2021 roku obejmują także sposób ujmowania faktur korygujących jeżeli podstawa opodatkowania i podatek ulegają podwyższeniu w stosunku do faktury pierwotnej. W tym przypadku korekta powinna być dokonana za okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna zwiększająca podstawę opodatkowania. Korekta może dotyczyć pierwotnego okresu wystawienia pierwszej faktury lub może zostać sporządzona w bieżącym okresie jeżeli będą miały miejsce zdarzenia, które były powodem wystawienia korekty. 
Przy eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów do zwiększenia podstawy opodatkowania może dojść w terminie nie wcześniejszym niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały ujęte dane transakcje wewnątrzwspólnotowe. 

Korekta VAT, a nabycie towarów i usług w JPK_V7 w 2021 roku

Jeżeli dojdzie do obniżenia podstawy opodatkowania za pomocą faktury korygującej w sytuacjach wymienionych powyżej, w tym również z powodu pomyłki w kwocie podatku, to nabywca ma obowiązek zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dostawca towarów lub usługodawca uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla danej dostawy towarów lub świadczenia usług o ile zostały one spełnione przed upływem danego okresu rozliczeniowego. 
Nabywca ma obowiązek dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki zostały spełnione, jeżeli okoliczności obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym zostały one uzgodnione. 
Jeżeli podatnik, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze, której dotyczy korekta, nie obniży go, to może uwzględnić pomniejszony podatek w rozliczeniu za okres, w którym dokonuje obniżenia. 

Zasady korygowania faktur u nabywców, u których faktura korygująca powoduje podwyższenie kwoty do odliczenia pozostają takie same. Korekta dokonywana jest na bieżąco w oparciu o ogólne zasady ujmowania faktur, co oznacza, że prawo do odliczenia VAT powstaje za okres powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, za który podatnik otrzymał fakturę. Rozliczenie może nastąpić także w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (zasada od 2021 roku). W stosunku do rozliczeń kwartalnych korektę można rozliczyć w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.


Data publikacji: 2021-02-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
jk
29 Kwiecień 2023

Czy konieczna jest korekta jpk jeśli wprowadzono złą datę sprzedaży faktury ( w tym samym miesiącu co data wystawienia faktury)?