Coraz więcej polskich przedsiębiorców nawiązuje współpracę z firmami zagranicznymi. Niektóre kontrakty trwają nawet kilka lat. W takiej sytuacji firmy mogą liczyć na upusty lub rabaty. Często stosowaną ulgą jest udzielenie skonta. skonto w transakcjach zagranicznych wnt

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), to nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które to towary w wyniku dokonanej dostawy wysyłane są lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego, w którym rozpoczęła się wysyłka lub transport towarów przez podmiot dokonujący dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. 

Transakcję można uznać za WNT jeżeli zostaną spełnione dwa podstawowe warunki:
  • podmiot z jednego państwa członkowskiego powinien nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, co wskazuje, że na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa
  • po dokonanym nabyciu towary przemieszczane są na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki z zastrzeżeniem, że bez znaczenia jest fakt kto rzeczywiście przewozi towar i na czyje zlecenie, ponieważ towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez podmiot dokonujący dostawę, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

PRZYKŁAD 1
Spółka jako czynny podatnik VAT nabyła towar w państwie członkowskim UE. Podmiot dokonujący dostawy towaru na rzecz spółki nabył wcześniej towar w ramach importu z Chin. Podmiot ten jest też czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Po nabyciu na terytorium państwa członkowskiego, towar dalej transportowany jest do magazynu spółki znajdującego się w Polsce. Organizatorem transportu jest spółka. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z dostawą w ramach WNT?

Odpowiedź:
Tak, dochodzi do WNT, ponieważ spółka nabyła towar w innym kraju UE, a wcześniejszy import towarów nie ma tu znaczenia. Organizacja transportu również nie ma wpływu na to, czy dana transakcja zostanie uznana za WNT. 

WNT, a moment powstania obowiązku podatkowego

Przy WNT obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towaru będącego przedmiotem WNT. 
Jeżeli więc:
  • faktura zostanie wystawiona przed upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia - obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury
  • faktura nie została wystawiona przed upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia – obowiązek podatkowy powstaje z upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik zakupił w Niemczech maszynę pakującą. Ze względu na to, że maszyna jest dość droga i produkowana na specjalne zamówienie, to nabywca musiał dokonać wpłaty dwóch zaliczek. Producent wystawił mu fakturę proforma i na jej podstawie podatnik wpłacił zaliczki. Po wpłacie producent wystawił fakturę dokumentującą dokonane wpłaty. Czy w tym przypadku podatnik powinien rozpoznać WNT?

Odpowiedź:
Jeżeli faktura końcowa zostanie wystawiona przed upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie dokonana dostawa towaru będącego przedmiotem WNT, to wtedy powstanie obowiązek podatkowy. 
Przepisy wskazujące moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie mają nic wspólnego z wpłatą zaliczki dokonanej na poczet dostawy towaru, co oznacza, że w tym wypadku wpłata zaliczki na poczet dostawy towaru w ramach WNT nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT. 
Podsumowując w omawianym przypadku, fakt zapłaty zaliczek przed dokonaniem dostawy towaru, a także otrzymania faktur będących potwierdzeniem ich zapłaty nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia maszyny z Niemiec. 

Czym jest skonto?

Skonto, to inaczej obniżenie ceny o określoną wartość procentową. Jest pewnego rodzaju nagrodą dla nabywcy udzielaną za wcześniejszą zapłatę należności jeszcze przed terminem płatności. Skonto ma charakter dobrowolny, a warunki jego udzielenia są ustalane pomiędzy przedsiębiorcami. Udzielenie skonta zobowiązuje przedsiębiorcę do umieszczenia na fakturze informacji o jego udzieleniu. 

Skonto przy transakcjach dokonywanych w ramach WNT

Do podstawy opodatkowania w ramach WNT należy zaliczyć wszystko co jest zapłatą, którą otrzyma lub ma otrzymać dostawca towarów lub usługodawca z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub innej osoby trzeciej. 
Do podstawy opodatkowania nie wlicza się między innymi kwot będących obniżką cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty. Oznacza to, że rabat w formie skonta przyznanego podatnikowi przez dostawcę unijnego pomniejsza podstawę opodatkowania WNT zakupionych towarów. 

Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:
  • będących obniżką cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty
  • udzielonych opustów i obniżek cen uwzględnionych w momencie sprzedaży jakie zostały udzielone nabywcy lub usługobiorcy
  • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy zwrotów udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu oraz na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo w ewidencji prowadzonej przez podatnika na potrzeby podatku.
W celu określenia podstawy opodatkowania wyróżnione zostały dwa rodzaje rabatów:
  • przyznane przed ustaleniem ceny i dokonanej zapłaty nie mające wpływu na podstawę opodatkowania
  • przyznane po dostawie towarów.

PRZYKŁAD 3
Podatnik zakupił środki chemiczne we Francji. Ustalił z dostawcą, że jeżeli zapłaci za towar w terminie miesięcznym, to otrzyma skonto. Podatnik skorzystał z tej możliwości i dokonał zapłaty w ustalonym terminie, czyli w ciągu miesiąca. Dostawca po uzyskaniu wpłaty wystawił odbiorcy fakturę korygującą uwzględniającą przyznane skonto. W praktyce skonto przyznawane jest już po rozliczeniu WNT. W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć fakturę dokumentującą skonto?

Odpowiedź:
W omawianym przypadku zapłata uwzględniająca skonto dotyczy dostawy z poprzedniego miesiąca (obowiązek podatkowy już powstał i został wykazany w ewidencji JPK). Oznacza to, że podstawa opodatkowania i podatek należny z tytułu WNT powinien zostać pomniejszony w miesiącu, w którym została dokonana zapłata dająca podstawę do skorzystania z skonta. W tym samym miesiącu powinna być dokonana także korekta podatku naliczonego do odliczenia. 
Podatek VAT należny, a także VAT naliczony z tytułu WNT powinny zostać rozliczone na podstawie wartości wynikających z faktury korygującej w momencie otrzymania skonta.


Data publikacji: 2021-12-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU