Na fakturze prawie zawsze musi znaleźć się informacja o kwocie podatku od towarów lub usług. Zgodnie z przepisami Ustawy o VAT, kwota podatku może zostać wyliczona na trzy sposoby, które różnią się od siebie. Co ciekawe, obliczone kwoty nie zawsze są takie same, co wcale nie oznacza, iż popełnione zostały jakiekolwiek pomyłki. Celem artykułu jest zapoznanie wszystkich podatników z trzema poprawnymi sposobami, służącymi do obliczania kwot znajdujących się na fakturach. Aby ułatwić zrozumienie kolejnych metod, zostaną one zobrazowane przy pomocy przykładów.

Metoda 1 - dodawanie jednostkowych kwot podatku

Specyfiką tej metody jest dodawanie występujących na fakturze jednostkowych kwot podatku dla określonych pozycji. Metoda ta jest najczęściej spotykaną metodą z jaką mamy do czynienia w działalności gospodarczej. Podatek obliczany jest dla każdej z pozycji występującej na fakturze, a w drugiej kolejności dodawany.

Przykład obrazujący metodę 1
Posłużymy się następującymi danymi: zakupem 9 sztuk zeszytów, których cena jednostkowa wynosi 5,48 zł netto, następnie zakupem 2 sztuk bloków, których cena wyniosła 7,98 zł, a także zakupem 3 sztuk nożyczek, których cena wynosi 1,99 zł netto. Przyjmijmy, że stawka VAT wynosi 23% dla każdego z przedstawionych towarów.

Sposób obliczenia podatku jest następujący:
  • zeszyty 9 x 5,48 zł = 49,32 zł x 23% = 11,34 zł
  • bloki 2 x 7,98 zł = 15,96 zł x 23% = 3,67 zł
  • nożyczki 3 x 1,99 zł = 5,97 zł x 23% = 1,37 zł
Wartość netto zakupionych przedmiotów wynosi 71,25 zł, a kwota podatku VAT to suma podatku obliczonego dla poszczególnych pozycji, występujących na fakturze i równa się ona 16,38 zł. Z czego wynika iż kwota brutto to 71,25 zł + 16,38 zł = 87,63 zł.

Metoda 2 - obliczanie VAT od łącznej wartości netto

Specyfiką tej metody jest obliczanie wartości VAT na podstawie wartości sprzedaży netto. Obliczenia dokonywane są przez pomnożenie wartości netto sprzedaży przez odpowiadającą jej stawkę podatku VAT. W pierwszej kolejności należy obliczyć wartość netto.

Metodę numer 2 również zobrazujemy za pomocą przykładu, używając tych samych danych co powyżej.
Obliczenie wartości netto:
  • zeszyty 9 x 5,48 zł = 49,32 zł
  • bloki 2 x 7,98 zł = 15,96 zł
  • nożyczki 3 x 1,99 zł = 5,97 zł
Z powyższych obliczeń wynika, iż łączna wartość netto produktów równa się 71,25 zł. Następnie należy pomnożyć ją przez stawkę podatku VAT 23%, która da nam kwotę 16,39 zł. Z powyższych równań wynika, że wartość brutto będzie równa 87,64 zł (71,25 zł + 16,39).

Metoda 3 - obliczanie VAT od łącznej wartości brutto

Metoda numer 3 bazuje na obliczaniu podatku od wartości sprzedaży brutto. Ustawa o VAT podaje wzór, który należy zastosować, a wygląda on następująco: WB x SP /100 + SP.
WB – wartość towarów bądź usług, które zostały wykonane i są objęte stawką podatku, czyli po prostu wartość sprzedaży brutto
SP – stawka podatku
  • zeszyty 5,48 zł + 23% = 6,74 zł x 9 = 60,66 zł
  • bloki 7,98 zł + 23% = 9,82 zł x 2 = 19,64 zł
  • nożyczki 1,99 zł + 23% = 2,45 zł x 3 = 7,35 zł
Z powyższych obliczeń wynika, że wartość brutto równa się 87,65 zł. Od kwoty którą otrzymaliśmy, obliczamy podatek VAT z użyciem powyższego wzoru (87,65 zł x 23%) / 100 + 23% = 16,39 zł.
Z czego wynika, że wartość netto wynosi 87,65 zł – 16,39 zł = 71,26 zł

Na podstawie zaprezentowanych przykładów, wyraźnie widać, że kwoty różnią się od siebie, są to jednak małe różnice, które wynikają z zaokrągleń.

Kwoty na fakturach zaokrągla się do pełnych groszy, z czego końcówki, które wynoszą mniej niż 0,5 grosze omija się, a te 0,5 lub powyżej grosza zaokrągla się w górę.


Warto wiedzieć: Metody amortyzacji


Którą metodę obliczania podatku wybrać?

Metoda, która zostaje wybrana przez przedsiębiorcę jest regulowana typem działalności, której dotyczy. Faktura, której wartość liczona jest przy użyciu kwoty netto to metoda najczęściej wybierana w relacji pomiędzy dwiema firmami. Jeśli transakcje dotyczą dwóch przedsiębiorstw, wykorzystuje się przede wszystkim ceny netto, aniżeli ceny brutto. Bezpośredni wpływ na wybór tej metody ma późniejsze odliczenie podatku VAT.
Ostatnia z metod, czyli liczenie od kwot brutto występuje z reguły na rynku detalicznym, a także lokalach, które wykonują usługi oraz sklepach ogólnodostępnych. Najogólniej można stwierdzić, że metoda ta, wybierana jest w miejscach gdzie ceną wyjściową kupowanego dobra jest cena brutto.

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-28
Data publikacji: 2018-06-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU