Przedsiębiorcy korzystają z różnych sposobów, aby przyciągnąć do siebie klientów. Jednymi z nich są różnego rodzaju premie pieniężne oferowane kontrahentom za spełnienie określonych warunków. Czy takie premie pieniężne podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu? jak opodatkowac premie pieniezna

Czym są premie pieniężne?

Chcąc określić znaczenie słów „premie pieniężne” należy sięgnąć do kilku źródeł: do definicji zawartej w słowniku języka polskiego oraz do orzecznictwa wydanego przez sądy administracyjne i organy podatkowe. Według słownika, premia pieniężna to nagroda otrzymywana za coś, co jest dodatkowym wynagrodzeniem za wykonanie jakiejś czynności. 

Premia pieniężna w interpretacji organów skarbowych (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT)

Z zasady sprzedawca za zakup towarów wystawia firmie kupującej fakturę. Ma prawo też nagrodzić kupującego premią pieniężną np. za terminowe regulowanie należności, czy za wysokie wyniki sprzedażowe, o ile kupujący zajmuje się dalszą odsprzedażą zakupionych towarów. Takie dodatkowe środki traktowane są przez urzędy skarbowe przeważnie jako wynagrodzenie za dodatkową usługę. Czynności te powinny być określone w umowie zawartej pomiędzy kontrahentami i udokumentowane fakturą. W art. 5 ustawy o VAT zostały wskazane towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z kolei w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT napisane jest, że:

Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Orzecznictwo organów podatkowych w kwestii premii pieniężnych jest bardzo różne. Z jednej strony urzędy skarbowe uważają, że dochody pozyskane z premii pieniężnych nie podlegają opodatkowaniu VAT. Z kolei według innych orzeczników, w przypadku kiedy premia pieniężna związana jest z daną dostawą, a nie z wykonywaniem dodatkowych czynności, to można ją uznać za rabat. Jeżeli rabat został udzielony przed wystawieniem faktury, to powinien zostać zawarty na fakturze dokumentującej daną sprzedaż. W sytuacji kiedy zostanie udzielony w późniejszym czasie, to przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą z uwzględnieniem zniżki. 

Jeżeli przedsiębiorca ma problem i wątpliwości co do prawidłowego ustalenia czym jest otrzymana premia pieniężna, czy jest wynagrodzeniem za wykonaną usługę, czy obniżką ceny oraz czy powinna być opodatkowana podatkiem VAT, to ma prawo wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 

Przykładem takiej interpretacji jest interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 12 lutego 2018 roku, sygn. 0114-KDIP4.4012.33.2018.1.MP, która została wydana w sprawie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji ciast sprzedawanych odbiorcom bezpośrednim, którzy następnie sprzedają ciasta wyprodukowane i zakupione od wnioskującego przedsiębiorcy na rzecz odbiorców pośrednich. Warunkiem wypłaty premii jest osiągnięcie przez odbiorcę pośredniego wymaganego poziomu zakupów ciast od wnioskodawcy w danym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca wypłaca premię pieniężną bezpośrednio odbiorcy pośredniemu. 

Czy wypłacane przez niego premie pieniężne dla odbiorców pośrednich są opustami, które pozwalają wnioskodawcy obniżyć podstawę opodatkowania VAT, a także czy musi on zapłacić podatek należny z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz odbiorców bezpośrednich?

Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na zadane pytanie o treści:

W opisanej sprawie w przypadku otrzymania przez Odbiorców Pośrednich bezpośrednio od Wnioskodawcy zwrotu części ceny zakupionych produktów, dla Odbiorców tych nastąpi rzeczywiste obniżenie ceny tych towarów. W tej sytuacji podmiotem uprawnionym do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży nie będzie Odbiorca Bezpośredni, który otrzyma od Odbiorcy Pośredniego cenę należną w pełnej wysokości, ale Wnioskodawca, który dokona sprzedaży ostatecznie po obniżonej cenie, tj. udzieli rabatu. Zatem u Wnioskodawcy nastąpi obniżenie podstawy opodatkowania.
W związku z tym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z prawa do korekty podstawy opodatkowania i należnego podatku VAT. W okolicznościach niniejszej sprawy udzielany rabat pośredni stanie się upustem – obniżką (rabatem), o którym mowa w art. 29a ust. 10 ustawy. 
Jeżeli rabat został przyznany przez podatnika stojącego na początku łańcucha dostaw ostatecznemu odbiorcy, nie zaś przez podmioty transakcji pośrednich lub też tym podmiotom, to podmioty te nie będą mogły wystawiać lub przyjmować faktur korygujących, bowiem w transakcjach przez nie wykonywanych nie dojdzie do zmiany ceny. Nie będzie również możliwe wystawienie faktury korygującej ostatecznemu odbiorcy, ponieważ między pierwszym sprzedawcą a tym odbiorcą nie doszło do żadnej dostawy, zatem pierwszy sprzedawca nie wystawił temu odbiorcy żadnej faktury.
Przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa (uznaniowa). W konsekwencji wystawiona nota będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu


Podsumowanie

Kwestia opodatkowania premii pieniężnych nie jest łatwa do ustalenia. W tej sprawie są pewne rozbieżności w różnych interpretacjach. W większości przypadków premię pieniężną otrzymaną od dostawcy uważa się za wynagrodzenie wypłacone za wykonanie dodatkowego świadczenia usług, które powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Każda wątpliwość w tej sprawie może być rozwiana na podstawie wydanej interpretacji indywidualnej.


Data publikacji: 2022-04-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU