Jakie mogą być konsekwencje wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych spółki i przekazanie jej nieodpłatnie do majątku prywatnego wspólników? wycofanie nieruchomosci ze spolki vat

Nieruchomość wycofana nieodpłatnie ze spółki

Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terenie Polski opodatkowane są podatkiem VAT (art. 5 ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie z przepisami za dostawę towarów uważa się także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego firmy (art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). Głównie chodzi o towary zużyte lub przekazane na cele osobiste. Jeżeli podatnik miał prawo w całości lub w części do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu towarów bądź ich części składowych, to wtedy przekazanie również jest opodatkowane.

Dostawa towarów ma miejsce zarówno przy przeniesieniu własności towarów w kontekście prawnym jak i wtedy kiedy dochodzi do rzeczywistego przeniesienia własności danej rzeczy na inny podmiot. Nabywca musi posiadać prawo do rozporządzania przekazaną rzeczą w taki sam sposób jak właściciel. Uważa się, że nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników spółki osobowej jest dostawą towarów i powinno podlegać opodatkowaniu. 

Wycofanie nieruchomości – odliczenie VAT

Podatnik, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT ma obowiązek zastosowania korekty odliczenia podatku VAT naliczonego. Po zakończeniu roku, w którym przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1, podatnik ma obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego z zastosowaniem proporcji.

Jeżeli wartość początkowa nieruchomości przekroczy kwotę 15 000 zł, to podatnik stosuje korektę 10-letnią, począwszy od roku, w którym nieruchomości zostały oddane do użytkowania. Wysokość rocznej korekty wynosi 1/10 kwoty podatku naliczonego w chwili nabycia nieruchomości. Korekty dokonuje się w rozliczeniu składanym za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który sporządzana jest korekta. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, korekta dokonywana jest za ostatni okres rozliczeniowy. Jeżeli dostawa nieruchomości nie spełnia kryteriów do zastosowania zwolnienia, to wycofanie nieruchomości będzie musiało zostać opodatkowane. 

Wycofanie nieruchomości w świetle zwolnienia przedmiotowego

Dostawa nieruchomości może podlegać zwolnieniu przedmiotowemu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit, a i b ustawy o podatku VAT nie zawsze będzie podlegała opodatkowaniu. Od podatku zwolniona jest dostawa budynków, budowli lub ich części z wyłączeniem sytuacji kiedy dostawa ma miejsce przy pierwszym zasiedleniu lub wtedy kiedy pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął czas krótszy niż 2 lata. 

Przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania pierwszemu właścicielowi (nabywcy) lub użytkownikowi bądź rozpoczęcie użytkowania na własne potrzeby budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, pod warunkiem, że wydatki poniesione na ulepszenie stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej w myśl przepisów o podatku dochodowym. 

Jeżeli podatnikowi nie przysługuje zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, to może on jeszcze zastosować zwolnienie w oparciu o pkt 10a wymienionego art. 43.

Zwolnienie na podstawie pkt 10a ma zastosowanie w przypadku kiedy: 
  • osobie dokonującej dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz kiedy osoba dokonująca dostawy obiektów budowlanych nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie
  • dokonujący dostawy miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do obiektów budowlanych jeżeli wydatki były niższe od 30% wartości początkowej obiektów.


Data publikacji: 2022-01-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU