Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma obowiązek dokumentowania obrotu na kasie fiskalnej. Niektórzy przedsiębiorcy zwolnieni są z tego obowiązku. Jednak nie dotyczy to gastronomii. kasa fiskalna dla gastronomii

Kasa fiskalna dla gastronomii

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ustawy o VAT). Już w momencie wykonania pierwszej czynności muszą mieć zainstalowaną  kasę rejestrującą. 
Podobnego zdania są organy podatkowe, czego potwierdzeniem jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zawarte w indywidualnej interpretacji z 3 lipca 2015 roku, nr ILPP2/4512-1-250/15-4/MN. Czytamy w niej:

Wykonywanie przez podatnika m.in. czynności wymienionych w powołanym § 4 pkt 1 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku, na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
W konsekwencji po stronie Spółki dochodzi do odpłatnej dostawy towarów (paliwa) na rzecz pracowników (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy) i Spółka zobowiązana jest do ewidencjonowania sprzedaży z tego tytułu przy pomocy kasy rejestrującej.


Zwolnienie ze względu na wysokość obrotów

Regulacje dotyczące kas fiskalnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z przepisami niektórzy podatnicy zwolnieni są z obowiązku posiadania i ewidencjonowania przychodów za pomocą kas fiskalnych. Limit obrotu jaki uprawnia do zwolnienia wynosi 20 000 zł i dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz ją kontynuujących, których obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły wymienionego limitu. Dodatkowo par. 4 rozporządzenia zawiera wykaz czynności, które wyłączają możliwość korzystania ze zwolnienia. 

Zgodnie z par. 4 ust. 2 lit. i w/w rozporządzenia, zwolnienia ze względu na wysokość obrotów nie stosuje się w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56):
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Ulga przy zakupie kasy fiskalnej

Zakup kasy fiskalnej stanowi dla przedsiębiorcy spory koszt, dlatego na jej zakup przysługuje ulga pozwalająca zrekompensować poniesiony wydatek. Aby podatnik mógł z niej skorzystać musi spełnić warunki określone w przepisach. 
Podatnik powinien rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązującym terminie. Jeżeli spełni ten warunek, to będzie mógł odliczyć od tego podatku kwotę na zakup każdej z kas rejestrujących, którą zgłosił na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Odliczeniu podlega 90% ceny zakupu kasy (bez podatku). Jednak nie może to być kwota wyższa niż 700 zł. 

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

Podatnicy, u których:
1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży
– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online jeżeli spełni wymagania wymienione w rozporządzeniu MF z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019 poz. 820) oraz zgodnie z wymienioną wyżej zasadą. 
Podatnik powinien:
  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy
  • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup
Prowadzenie przez podatnika ewidencji sprzedaży za pomocą kilku kas rejestrujących pozwala mu na odliczenie lub zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej online w odniesieniu do każdej z nich pod warunkiem, że będzie prowadził ewidencję przy użyciu każdej kasy fiskalnej w każdym punkcie sprzedaży w czasie nie późniejszym niż okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.


Data publikacji: 2020-11-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU