Nie ma przeszkód, aby osoba pobierająca emeryturę lub rentę była zatrudniona. W przypadku takich osób pewne wątpliwości pojawiają się w kwestii opłacania składek na ZUS. zatrudnienie emeryta na umowe

Komu przysługuje prawo do emerytury lub renty?

Emerytem lub rencistą jest osoba, która posiada ustalone prawo do emerytury lub renty. Aby otrzymać takie prawo dana osoba musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi być w odpowiednim wieku (dotyczy emerytów). Z kolei renta przyznawana jest osobom, które nie są zdolne do świadczenia pracy. Po spełnieniu wymaganych warunków wydawana jest decyzja o przyznaniu prawa do emerytury lub renty. Najczęściej w drodze decyzji administracyjnej przez ZUS lub KRUS w zależności od tego, w której instytucji dana osoba była ubezpieczona. Renta lub emerytura może być wypłacana również z zagranicznego systemu ubezpieczeń. 

Zatrudnienie emeryta lub rencisty – umowa o pracę

Emeryt lub rencista, z którym został zawarty stosunek pracy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, dlatego też przedsiębiorca, który podpisał umowę z taką osobą ma obowiązek opłacania za nią składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast składki na FP i FGŚP zależą od wieku pracownika. Nie ma obowiązku ich opłacania w przypadku:
  • kobiet, które ukończyły 55 lat
  • mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat. 
Składki na ZUS płaci się niezależnie od wymiaru czasu pracy, a także wysokości osiągniętego wynagrodzenia za pracę. 
Emeryt/rencista musi zostać zgłoszony do ZUS-u na druku ZUS ZUA z kodem 01 10 x x w terminie 7 dni licząc od momentu zatrudnienia (od powstania obowiązku ubezpieczeniowego). 

Zatrudnienie emeryta/rencisty – umowa zlecenia

W przypadku emeryta/rencisty, dla którego umowa zlecenia jest jedyną formą zatrudnienia, to podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. 
Z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zwolnieni są pracownicy, którzy dodatkowo zostali zatrudnieniu na umowę o pracę u innego płatnika składek i otrzymują co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Takie osoby zobowiązane są jedynie do opłacania składki zdrowotnej. Powyższe nie dotyczy emerytów/rencistów, którzy zawarli umowę zlecenia z własnym pracodawcą. W tym wypadku wynagrodzenie z umowy zlecenia doliczane jest do tego uzyskiwanego ze stosunku pracy i traktowane jest jako jeden przychód, od którego naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. 
W przypadku kiedy zleceniobiorca podpisał dodatkowo umowy zlecenia z innymi firmami, to oskładkowaniu podlega każda z tych umów do momentu kiedy ich łączna wartość nie zrówna się przynajmniej z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. 

PRZYKŁAD 
Pani Zosia jest emerytką i dodatkowo zatrudniła się w dwóch różnych zakładach pracy na umowę zlecenia. Z obu miejsc łącznie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2 200 zł brutto. Z tytułu obu umów zleceniodawcy muszą odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Zatrudnienie emeryta/rencisty – umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie podlega obowiązkowi zapłaty ubezpieczeń do ZUS-u. W tym przypadku na pracodawcy spoczywa obowiązek wyliczenia i odprowadzenia za pracownika zaliczki na podatek dochodowy. 
Jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracodawcą, to przychód uzyskany z tej umowy jest podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Zatrudnienie emeryta lub rencisty – powiadomienie ZUS

Zatrudniony emeryt osiąga dodatkowy przychód, dlatego należy o tym powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ otrzymywane wynagrodzenie ma wpływ na wysokość świadczenia. 
Jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność gospodarczą i osiąga z tego tytułu przychód, a która to działalność gospodarcza objęta jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, to zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:
  • emerytura jaka przysługuje osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie dla każdej zainteresowanej osoby w zależności od jej daty urodzenia
  • renta z tytułu niezdolności do pracy
  • renta rodzinna, do której uprawniona jest tylko jedna osoba
  • część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód
  • renta inwalidzka wojenna otrzymywana przez osobę, której niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, która pobiera świadczenie na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, jak również renta rodzinna po tym inwalidzie
  • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w pracy jaki miał miejsce przed 1 stycznia 2003 roku, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy bądź chorobą zawodową.


Data publikacji: 2021-06-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU