Spółki takie jak: akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz proste spółki akcyjne mogą korzystać z rozwiązania jakim jest tzw. CIT estoński służący do rozliczania podatku dochodowego z urzędem skarbowym. Spółka, która zdecyduje się na estoński CIT musi złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie ZAW-RD. zawiadomienie zaw-rd estonski cit

Zawiadomienie ZAW-RD - termin złożenia

Warunkiem wymaganym do zastosowania CIT estońskiego jest złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania na specjalnym formularzu ZAW-RD. Tak stanowi art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

W związku z powyższym, jeżeli spółka chce się rozliczać na podstawie CIT estońskiego np. od 1 stycznia 2024 roku, to powinna złożyć zawiadomienie ZAW-RD do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2024 roku

Zawiadomienie ZAW-RD – czy można złożyć w trakcie roku? 

Podatnik może złożyć zawiadomienie ZAW-RD również w trakcie roku obrotowego i zacząć korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu. W tej sytuacji przed złożeniem zawiadomienia i przejścia na CIT estoński, spółka najpierw musi zamknąć rok podatkowy. Jeżeli np. chce przejść na ryczałt w terminie od 1 października danego roku to wcześniej musi: 
 • zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 września
 • obowiązkowo sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia danego roku do 30 września tego samego roku
 • złożyć zeznanie podatkowe CIT-8 za rok podatkowy trwający od 1 stycznia roku do 30 września danego roku.
Jeżeli spółka odnotuje różnice pomiędzy rachunkowością bilansową, a podatkową lub różnica powstanie z przekształcenia, to do zeznania rocznego CIT-8 musi zostać dołączona informacja CIT/KW wskazująca na korektę wstępną i informująca o dochodzie z przekształcenia. Dotyczy to głównie spółek powstałych z przekształcenia, jeżeli w związku z tym powstały nadwyżki wartości księgowej aktywów ponad ich wartość podatkową i jedynie wtedy, kiedy pierwszy rok podatkowy spółki po przekształceniu będzie pierwszym rokiem, kiedy spółka była opodatkowana CIT estońskim.  

Zawiadomienie ZAW-RD - właściwość urzędu skarbowego 

W przypadku spółek właściwość urzędu skarbowego określana jest na podstawie adresu siedziby spółki (art. 17 par. 1 Ordynacji podatkowej). Od tej zasady występuje wyjątek, kiedy spółka za poprzedni rok podatkowy osiągnęła przychód w wysokości ponad 3 000 000 euro. W tej sytuacji właściwym organem podatkowym jest jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zgodnych z adresem siedziby spółki określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie niektórych podatników i płatników, w których zadania wykonywane są przez naczelników urzędów skarbowych innych niż te właściwe miejscowo. Spółki o przychodzie wyższym niż 50 000 000 euro podlegają pod Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

W urzędzie, zawiadomienie ZAW-RD może złożyć osoba posiadająca specjalne upoważnienie PPS-1 (pełnomocnictwo szczególne) lub PPO-1 (pełnomocnictwo ogólne). Zawiadomienia nie można złożyć korzystając z pełnomocnictwa UPL-1. 


Rodzaje poszczególnych pełnomocnictw składa się:
 • pełnomocnictwo PPO-1 – elektronicznie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) za pośrednictwem portalu podatkowego. Za jego złożenie nie jest pobierana opłata skarbowa
 • pełnomocnictwo PPS-1 – składa się w urzędzie skarbowym w wersji papierowej lub elektronicznej. Jego złożenie wiąże się z opłatą w wysokości 17 zł. Wysyłka elektroniczna wymaga uwierzytelnienia podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Zawiadomienie ZAW-RD – wypełnianie krok po kroku

W zawiadomieniu ZAW-RD podatnik podaje okres, w którym będzie stosował CIT estoński. Formularz składa się z kilku pól, które należy uzupełnić danymi. 
 • poz. 1 służy do wpisania numeru NIP spółki
 • poz. 4 część A – wpisuje się urząd skarbowy właściwy dla spółki, która składa ZAW-RD
 • poz. 5 część B – należy podać pełną nazwę spółki
 • poz. 6 i 7 część C – należy podać okres od – do, którego będzie stosowany ryczałt od dochodu spółki z zastrzeżeniem, że okres ten nie może trwać krócej niż 4 kolejne następujące po sobie lata podatkowe
 • poz. 8 część D – należy wskazać imię i nazwisko lub imiona i nazwiska osób reprezentujących spółkę
 • poz. 9 część D – należy wskazać datę wypełnienia zawiadomienia ZAW-RD
 • poz. 10 część D – miejsce na podpisy osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
Rok podatkowy jest to rok obrotowy ustalony przez spółkę zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 9, który brzmi następująco:

Ilekroć w ustawie jest mowa o „roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Po 4 latach stosowania ryczałtu, okres korzystania z CIT estońskiego przedłuża się automatycznie na kolejne 4 lata podatkowe pod warunkiem, że spółka nie zrezygnuje z takiej formy opodatkowania.


Data publikacji: 2024-02-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU