Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące CIT estońskiego. Dzięki zmianie przepisów zostały wyjaśnione wątpliwości związane ze stosowaniem zryczałtowanego podatku od dochodów przeznaczonego dla spółek. estonski cit 2023 zmiany przepisow

Estoński CIT – najważniejsze zmiany od początku 2023 roku

  • wygasanie całości zobowiązania z tytułu korekty wstępnej (korzystanie z CIT estońskiego przez spółkę przez okres równy 4 lata)
  • spełnienie przez spółkę warunku minimalnego zatrudnienia, pod warunkiem, że jest płatnikiem ZUS lub PIT
  • zmiana przepisów dotyczących używania samochodów osobowych w sposób mieszany, gdzie 50% wydatków uznawane jest za niezwiązane z działalnością
  • obowiązek zapłaty podatku od dywidendy i podzielonego zysku w terminie do 3 miesiąca roku następującego po roku ich uchwalenia – wydłużenie terminu
  • obowiązek zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w terminie do końca 3 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT – wydłużenie terminu
  • zawiadomienie o wejściu w estoński CIT w terminie do końca 1 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT – wydłużenie terminu.

Korekta wstępna – rozliczenie (od 2023 roku)

Obowiązkiem spółki, która ma zamiar skorzystać z opodatkowania CIT estońskim jest złożenie informacji CIT/KW, którą podmiot powinien sporządzić na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok korzystania z estońskiego CIT-u. 
Informacja CIT/KW, inaczej korekta wstępna służy do wskazania przychodów i kosztów powstałych w spółce na skutek rozbieżności jakie wystąpiły pomiędzy przepisami prawa podatkowego, a prawa bilansowego. Dochód jaki powstaje w wyniku wykazanych rozbieżności opodatkowany jest podstawową stawką CIT. Obowiązek zapłaty podatku ma miejsce dopiero wtedy, kiedy podatnik zrezygnuje z opodatkowania CIT estońskim wcześniej niż po 4 latach. Przepisy obowiązujące do tej pory nie wskazywały dokładnie, czy obowiązek zapłaty podatku wynikającego z różnic pomiędzy prawami wygasa wtedy, kiedy spółka korzystała z estońskiego CIT-u przez równe 4 lata. Po zmianach kwestia ta została rozstrzygnięta. 

Warunek minimalnego zatrudnienia 

Jeżeli spółka zatrudnia minimum 3 osoby przez okres 300 dni w danym roku podatkowym, to tym samym spełnia jeden z warunków uprawniających do skorzystania z estońskiego CIT-u. Osoby nie muszą być koniecznie zatrudnione na umowę o pracę. Może to być umowa cywilnoprawna, jak np. umowa zlecenia. Warunkiem jest, aby spółka z tytułu zatrudnienia wywiązywała się z obowiązku płatnika PIT i ZUS przez pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek społecznych na ZUS. Spółka jako płatnik ZUS i PIT nie musi naliczać zaliczek i składek od każdej zatrudnionej osoby. Na przykład takiego obowiązku nie ma w stosunku do zatrudnionych osób do 26 roku życia, które zwolnione są z podatku dochodowego oraz z ZUS-u, jak np. studenci. Jednak nie pozbawia jej to możliwości korzystania z podatku zryczałtowanego. Wystarczy, że spółka jest płatnikiem ZUS i PIT i odprowadza składki zusowskie oraz zaliczki na podatek dochodowy tylko od jednej osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Użytkowanie samochodu osobowego w sposób mieszany

Po nowelizacji przepisów o CIT estońskim w zakresie użytkowania samochodów osobowych w sposób mieszany i opodatkowaniu wydatków ponoszonych na te samochody, okazało się, że nowe przepisy są mniej korzystne dla podatników. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą są opodatkowane estońskim CIT oddzielnie. Jeżeli samochód osobowy wykorzystywany jest nie tylko na potrzeby prowadzonej działalności, ale również w celach prywatnych, to aż 50% wydatków związanych z jego użytkowaniem, w tym także odpisy amortyzacyjne podlega opodatkowaniu CIT estońskim. Zasada ta obowiązuje w stosunku do wszystkich składników majątku, z których pracownicy korzystają również prywatnie, jak np. telefony czy komputery. 

Termin zapłaty podatku 

Zmienione przepisy zawierają korzystny dla podatników zapis dotyczący terminu zapłaty podatku od dywidendy lub dochodu z podzielonego zysku. Termin na zapłatę podatku został wydłużony. Data do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego już nie obowiązuje. Od stycznia 2023 roku podatnik na zapłatę podatku i złożenie deklaracji ma czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym została podjęta uchwała o podziale zysku lub zaliczki na poczet dywidendy.  

Inne zmiany

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zmienił się również termin zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia. Chodzi o dochód do opodatkowania, jeżeli np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokona przekształcenia w spółkę z o. o. W tej sytuacji podatek należy zapłacić do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania CIT estońskim. 
Informacje o wyborze CIT estońskiego spółka składa za pomocą formularza ZAW-RD w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku opodatkowania za pomocą CIT estońskiego. 

Podsumowanie

CIT estoński jest jednym ze sposobów opodatkowania dochodów dotyczącym osób prawnych. W Polsce obowiązuje od 2021 roku. W 2022 roku zostały zmienione przepisy, które zwiększyły ilość możliwości pozwalających na opodatkowanie w tej formie. Od 1 stycznia 2023 roku przepisy zostały ponownie znowelizowane. Dzięki temu część niezrozumiałych kwestii została wyjaśniona.


Data publikacji: 2023-01-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU