Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przysługuje prawo wykorzystywania generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, dla której wydano nowelizację w dniu 1 stycznia 2019 roku. Przepisy wyznaczają granice legalnej optymalizacji podatkowej. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Przepisy o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania zostały znowelizowane 1 stycznia 2019 roku - klauzula generalna odnosi się do czynności wykonanych przede wszystkim w celu uzyskania korzyści podatkowej oraz w przypadku, kiedy jednym z podstawowych celów podmiotu było uzyskanie korzyści, gdy korzyść nie jest zgodna z przedmiotem bądź celem ustawy podatkowej, bądź jej przepisem.

Podjęte działanie nie jest równoznaczne z uzyskaniem korzyści podatkowej, gdy metoda postępowania była sztuczna i nie zostałaby wykorzystana przez podmiot działający rozsądnie i postępujący w sposób odpowiadający celom wyznaczonym przez prawo, w głównej części z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Wśród celów nie wymienia się uzyskanie korzyści podatkowej niezgodnej z przedmiotem bądź celem ustawy podatkowej albo jej przepisem.

Za weryfikację sztucznego sposobu postępowania odpowiada Szef KAS, który uwzględnia:
 • bezzasadny podział operacji,
 • angażowanie podmiotów pośredniczących, gdy nie występuje uzasadnienie ekonomiczne bądź gospodarcze,
 • elementy zmierzające do osiągnięcia stanu identycznego bądź podobnego do stanu występującego przed sfinalizowaniem działań,
 • elementy, które się wzajemnie znoszą bądź kompensują,
 • ryzyko gospodarcze, które przewyższa planowane korzyści niemające podłoża podatkowego w takim stopniu, iż trzeba stwierdzić, że podmiot kierujący się logicznym tokiem myślenia nie podjąłby się takich działań,
 • sytuacje, kiedy uzyskana korzyść podatkowa nie jest adekwatna do ryzyka gospodarczego bądź przepływów pieniężnych, jakie wystąpiły dla podmiotu,
 • osiągnięcie zysku przed opodatkowaniem jest nieznaczne, gdy porównać do korzyści podatkowej niewynikającej bezpośrednio z faktycznie występującej straty ekonomicznej,
 • zaangażowanie podmiotu nieprowadzącego faktycznej działalności gospodarczej bądź podmiot nie odgrywa ważnej roli ekonomicznej lub który ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w kraju, bądź na obszarze, gdzie obowiązuje niekorzystna konkurencja podatkowa.

Jeżeli Szef KAS potwierdzi próbę uniknięcia opodatkowania, w podjętej decyzji wyznacza skutki podatkowe podjętych działań, opierających się na stanie rzeczy, który mógłby wystąpić w sytuacji, gdyby czynności odbyły się przez podmiot działający zgodnie z wyznaczonymi prawem celami, które nie zmierzają do uzyskania korzyści podatkowej.

Gdy jedynym celem podmiotu było uzyskanie korzyści podatkowej, skutki podatkowe zostają wyznaczone na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki miałby miejsce przed wykonaniem niezasadnych czynności.

Inną możliwością przysługującą szefowi KAS jest wyznaczenie skutków podatkowych z pominięciem przepisu ustawy podatkowej. Dotyczy przypadków, gdy uzyskana korzyść podatkowa stanowi efekt wykorzystania przepisów wyznaczających warunki przyznania zwolnienia podmiotowego bądź przedmiotowego, wyłączenie z podstawy opodatkowania, wliczając do tego wyłączenia przychodów (dochodów) z opodatkowania bądź odliczenia od przychodu, dochodu bądź podatku.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
 • dla podmiotu, któremu przysługuje opinia zabezpieczająca - w zakresie wskazanym w opinii, do momentu przekazania uchylenia bądź zmiany opinii zabezpieczającej,
 • dla podmiotu, który zawarł porozumienie podatkowe - w zakresie wskazanym w porozumieniu,
 • dla podatku od towarów i usług, a także dla opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Podmiot, który po nowelizacji przepisów uzyskał korzyści podatkowe, może spodziewać się wyznaczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Jeżeli podmiot nie zgadza się z decyzją szefa KAS (I instancja), może zdecydować się na odwołanie na zasadach ogólnych wyznaczonych w Ordynacji Podatkowej.

Szef KAS wydaje decyzję wyznaczającą warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, uwzględnioną przez podatnika podczas składania deklaracji bądź korekty deklaracji, zgodnej z treścią wydanej decyzji w terminie 14 dni, liczonych od dnia jej doręczenia. Wymagane jest złożenie wniosku przez zainteresowany podmiot.

To skuteczny sposób, aby uniknąć dodatkowego zobowiązania podatkowego, będącego skutkiem unikania opodatkowania. Kolejną korzyścią dostarczenia wniosku jest uniknięcie naliczania odsetek od zaległości podatkowych uwarunkowanych uzyskaniem nienależnych korzyści podatkowych. Odsetki nie są naliczane od dnia, w którym dostarczono wniosek do dnia cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania zajmuje się zasadnością stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dla indywidualnych podmiotów. Opinię rady uzyskuje się na wniosek szefa KAS w trakcie prowadzonego postępowania bądź na wniosek strony dostarczony razem z odwołaniem od decyzji wydane z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Opinie zabezpieczające

Podmiotom przysługuje prawo złożenia do szefa KAS wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej związanej z czynnością planowaną rozpoczętą bądź dokonaną.

Wniosek musi zawierać następujące informacje:
 • dane identyfikujące wnioskodawcę,
 • wskazanie podmiotów dokonujących czynności,
 • precyzyjny opis czynności i podanie powiązań wyszczególnionych w przepisach dot. cen transferowych, jakie wystąpiły między podmiotami,
 • Numer Schematu Podatkowego w rozumieniu przepisów o MDR, odnoszący się do uzgodnienia albo wyjaśnienia, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu celem nadania NSP,
 • cele, których realizowana czynność ma służyć,
 • wpisanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności,
 • Wyznaczenie skutków podatkowych, wliczając do tego korzyści podatkowe, stanowiące efekt czynności, których dotyczy wniosek,
 • podanie pozostałych korzyści podatkowych, które nie są weryfikowane w opinii zabezpieczającej, a ich uzyskanie jest uwarunkowane pośrednio od wykonania czynności,
 • wprowadzenie pozostałych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści podatkowych,
 • podanie własnego stanowiska w niniejszej sprawie.

Szef KAS ma za zadanie wydać opinię zabezpieczającą, gdy okoliczności przytoczone we wniosku dowodzą, iż do korzyści podatkowej będącej efektem dokonanych czynności nie odnoszą się przepisy o unikaniu opodatkowania.

Wniosek o wydanie opinii wymaga uregulowania opłaty w kwocie 20.000 zł. Z kolei od piątego i kolejnego zainteresowanego wzrasta o 5.000 zł. Wymagana opłata musi zostać uregulowana w terminie 7 dni, liczonych od dnia dostarczenia wniosku.

Przelew należy dokonać na rachunek:
Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Księgowości
00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12


Data publikacji: 2023-12-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU