Podatnicy mający obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności są zobowiązani do drukowania dokumentów przygotowywanych na kasie fiskalnej. Ta sama zasada dotyczy przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o dobrowolnym używaniu kasy fiskalnej. Zasady korzystania z kasy fiskalnej zostały zmodyfikowane po wprowadzeniu nowej odsłony pakietu przedsiębiorcy, czyli Slim VAT 3. Czy obowiązkiem przedsiębiorców jest nadal drukowanie raportów fiskalnych, czy ta zasada uległa zmianie? obowiazek drukowania raportow fiskalnych z kasy slim vat 3

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej

Ustawodawca w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przekazuje informację o czynnościach, których wykonanie w ramach działalności gospodarczej w sposób bezwzględny zobowiązuje podatnika do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej.

Podatnicy, którzy nie mogą dłużej korzystać ze zwolnienia przedmiotowego oraz podmiotowego z kasy fiskalnej także mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy.

Kiedy drukowanie raportów fiskalnych z kasy rejestrującej jest obowiązkowe?

W pierwszej kolejności warto poznać definicję raportu fiskalnego.
§ 2 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wskazuje, że raport fiskalny to dokument fiskalny przygotowywany z wykorzystaniem:
 • kas fiskalnych online,
 • kas elektronicznych albo papierowych z zapisem kopii.

Podatnicy korzystający z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej byli zobowiązani, zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT do drukowania dokumentów przygotowywanych na kasach rejestrujących, poza paragonami fiskalnymi albo fakturami przekazywanymi w formie elektronicznej do nabywcy (wymagana była jego zgoda).

Do grupy dokumentów generowanych z wykorzystaniem kas rejestrujących zalicza się:
 • dokumenty fiskalne:
         w przypadku kas online jest to:
  • paragon fiskalny,
  • paragon fiskalny anulowany,
  • faktura,
  • faktura anulowana,
  • raport fiskalny,
         w przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii jest to:
  • paragon fiskalny,
  • paragon fiskalny anulowany,
  • faktura,
  • faktura anulowana,
  • raport fiskalny dobowy,
  • raport fiskalny okresowy, w tym miesięczny,
  • raport fiskalny rozliczeniowy
 • dokumenty niefiskalne, czyli dokument inny niż dokument fiskalny, w którym widnieje bardzo ważne oznaczenie „NIEFISKALNY” oraz niezawierający logo fiskalne.
Podane informacje są zgodne z § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

Raporty fiskalne z kasy rejestrującej a Slim VAT 3

1 lipca 2023 roku wprowadzono szereg zmian w Slim VAT 3, które sprawiły, że podatnicy nie są dłużej zobowiązani do drukowania dokumentów fiskalnych generowanych z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o VAT ma nowe brzmienie i zmienia przepisy obowiązujące do 30 czerwca 2023 roku:

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: […]
8) dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b […].

Nowe brzmienie ww. przepisu w zakresie Slim VAT 3 obowiązujące od 1 lipca 2023 roku:

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: […]
8) wystawiać przy zastosowaniu kas rejestrujących dokumenty inne niż określone w pkt 1 dotyczące sprzedaży lub pracy tych kas […].

Ministerstwo Finansów przygotowało uzasadnienie do projektu, zgodnie z którym wprowadzone modyfikacje sprawiają, że podatnik nie będzie dłużej zobowiązany do drukowania dokumentów przygotowywanych przy pomocy kasy fiskalnej. Od 1 lipca 2023 raporty niefiskalne zastępują raporty fiskalne z kasy.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy o VAT zwracało uwagę, iż rozwiązanie:

[…] będzie miało zastosowanie tylko do kas online, w tym kas wirtualnych. Powyższe pozwala podatnikom na wybór, czy decydują się na przechowywanie raportów fiskalnych oraz dokumentów niefiskalnych w postaci papierowej, czy też wyłącznie elektronicznej.

W uzasadnieniu można odczytać także, iż podatnicy nie będą dłużej zobowiązani do drukowania wskazanych powyżej dokumentów, zamiast tego będą one przygotowywane w formie elektronicznej.

Nie ma przeciwwskazań, aby drukować raporty, ale nie jest to dłużej obowiązkowe. Podatnicy muszą mieć na uwadze, iż jedyny dowód, który potwierdza wartość przychodu rejestrowanego na kasie fiskalnej to raport fiskalny, będący dokumentem źródłowym zapisu w ewidencji podatkowej.

PRZYKŁAD 1
Pani Zuzanna korzysta z kasy rejestrującej online. Czy po wprowadzeniu modyfikacji w Slim VAT 3 będzie zobowiązana do drukowania raportów fiskalnych z kasy?

Używając kasy fiskalnej online, pani Zuzanna nie musi drukować dokumentów, które są wystawiane na kasie, co oznacza, że z powodzeniem może je archiwizować tylko w formie elektronicznej, ale ma również prawo je drukować – pani Zuzanna sama podejmie decyzję.

PRZYKŁAD 2
Pan Krystian korzysta z kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii. Czy zmiany w ramach Slim VAT 3 oznaczają, że nie będzie dłużej musiał drukować raportów z kasy?

Korzystając z kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii pan Krystian jest zobowiązany do drukowania raportu fiskalnego z kasy. Gdy podejmie on decyzję o zastosowaniu kasy online, obowiązek drukowania raportów fiskalnych zostanie uchylony.

PRZYKŁAD 3
Pani Anna używa kasy fiskalnej z papierowym zapisem kopii. Jak wpłyną na nią zmiany wprowadzone w ramach Slim VAT 3?

Pani Anna korzystająca z kasy fiskalnej z papierowym zapisem kopii jest zobowiązana do drukowania raportów fiskalnych z kasy. Po zmianie kasy fiskalnej na wersję online obowiązek drukowania raportów fiskalnych zostanie zniesiony.

Reasumując, zmiany w Slim VAT 3 dotyczące wydruku dokumentów przygotowanych z wykorzystaniem kasy fiskalnej nie dotyczą podatników używających kas z elektronicznym albo papierowym zapisem kopii. Podatnicy mają więc obowiązek drukować dokumenty, wliczając do tego raporty fiskalne z kasy.


Data publikacji: 2023-08-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU