Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą muszą liczyć się z kontrolą podatkową, która powinna być poprzedzona zawiadomieniem. Jednak w niektórych sytuacjach zawiadomienia nie są wysyłane. kontrola podatkowa bez zapowiedzi

Kontrola podatkowa – zawiadomienie

Przedsiębiorca, u którego w firmie ma być przeprowadzona kontrola podatkowa powinien być o tym fakcie poinformowany w zawiadomieniu wysyłanym nie wcześniej niż przed upływem 7 dni, ale nie później niż przed upływem 30 dni licząc od zamiaru rozpoczęcia czynności sprawdzających. W sytuacji kiedy termin 30 dni upłynął, a kontrola jeszcze się nie rozpoczęła musi być wysłane kolejne zawiadomienie informujące o zamiarze jej wszczęcia. Do kontroli może dojść przed upływem 7 dni, ale pod warunkiem, że podatnik to zaakceptuje.

Kontrola podatkowa – bez zawiadomienia

W niektórych przypadkach kontrola podatkowa może odbyć się bez zapowiedzi. Chodzi tu głównie o tzw. przypadki incydentalne, czyli takie, które wynikają ze szczególnych okoliczności oraz z charakteru branży, w której działalność prowadzi przedsiębiorca. Wykaz sytuacji, które upoważniają urząd skarbowy do przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli znajduje się w Ordynacji podatkowej (art. 282c).

Zgodnie z nim kontrola podatkowa może być niezapowiedziana w sytuacji kiedy: 
 • przeprowadzana jest w związku z wykazaniem zasadności zwrotu odliczonego podatku VAT
  (kontrola podmiotu odbywa się na wniosek organu, który będzie wszczynał postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe)
 • chodzi o działalność niezgłoszoną do opodatkowania
 • chodzi o nieujawnione źródła przychodu lub przychodu, który nie ma pokrycia w rzeczywiście ujawnionych przychodach
 • jej celem jest zapobieżenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego bądź jest związana z zabezpieczeniem dowodów, które mają związek z popełnieniem przestępstwa (osoba kontrolująca ma obowiązek okazania legitymacji służbowej podczas przeprowadzanej kontroli)
 • istnieje podejrzenie o finansowanie terroryzmu lub prania pieniędzy
 • celem kontroli jest doraźne sprawdzenie jak zostały zachowane warunki zawieszenia działalności gospodarczej
 • celem kontroli jest doraźna weryfikacja ewidencji obrotu na kasie fiskalnej, użytkownika kasy oraz sporządzenia spisu z natury
 • kontrola dotyczy działalności, które związane są z wydobywaniem niektórych kopalin
 • urząd skarbowy ma podstawy do stwierdzenia, że podmiot, który ma być kontrolowany:
  • nie posiada adresu i dlatego doręczenie zawiadomienia o kontroli mogłoby być utrudnione lub niemożliwe (adres zamieszkania lub siedziby firmy)
  • jest skazany z powodu popełnienia wykroczenia skarbowego (utrudnianie przeprowadzania kontroli) lub przestępstwa skarbowego, bądź przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • jest osobą zobowiązaną w postępowaniu egzekucyjnym.
Wszystkie wymienione powyżej sytuacje należą do tych uznanych za wyjątkowe. Jeżeli wystąpią, to kontrola podatkowa bez zapowiedzi jest jak najbardziej zasadna i powinna być umotywowana w ciągu 3 dni od jej wykonania.


Data publikacji: 2020-07-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Grzegorz
21 Kwiecień 2023

Prowadzę własną działalność, ale pracuje w Hiszpanii.
Firma zarejestrowana w Polsce. Czy moim obowiązkiem jest się rozliczać z podatku w Polsce i w Hiszpanii?
dziękuję