Polski Ład wprowadził ulgę dla klasy średniej. Jednak rozwiązanie to nie bardzo sprawdziło się. Wielu podatników, zwłaszcza przedsiębiorców miało problem z jej prawidłowym wyliczeniem, dlatego została podjęta decyzja o jej rozwiązaniu. W zamian obniżono stawkę podatku dochodowego z 17% na 12%. Obniżka objęła wszystkie osoby opodatkowane skalą podatkową w ramach pierwszego progu podatkowego. koniec ulgi dla klasy sredniej

Dlaczego ulga dla klasy średniej została zlikwidowana?

Głównym powodem, który skłonił ustawodawcę do likwidacji ulgi dla klasy średniej był dość skomplikowany sposób jej obliczania, z którym wielu podatników miało kłopot. Poza tym nie wszyscy byli zdecydowani, czy mają ją stosować, czy też nie. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wskazało, że decyzja o likwidacji ulgi dla klasy średniej została podjęta z dwóch powodów: jej podmiotowości oraz skomplikowanego algorytmu na podstawie, którego była obliczana. Poza tym nie wszyscy podatnicy mieli możliwość skorzystania z ulgi, jak np. emeryci oraz osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną. Aby pozostałe grupy podatników mogły skorzystać z ulgi trzeba byłoby wprowadzić następne skomplikowane algorytmy. 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej, a zaliczki na podatek dochodowy

Ulga dla klasy średniej zostaje zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2022 roku. Zaliczki na podatek dochodowy, które już zostały wyliczone z zastosowaniem ulgi nie zostaną ponownie przeliczone.

Chodzi o zaliczki wyliczone w okresach za:
 • I kwartał roku (rozliczenie kwartalne)
 • od stycznia do maja (rozliczenia miesięczne),
które zostały wyliczone zgodnie z zasadami obowiązującymi przed nowelizacją ustawy o PIT. 

W związku z tym ulga dla klasy średniej zostaje rozliczona w wyliczeniu zaliczki nawet w sytuacji gdyby wymagana była korekta. Nie dotyczy to sytuacji kiedy podatnik zrezygnuje z rozliczenia ulgi w zaliczce i będzie chciał dopłacić zaległe zobowiązanie podatkowe razem z odsetkami. 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej – jak zabezpieczyć się przed stratą? 

Celem likwidacji ulgi dla klasy średniej miały być korzyści podatkowe. W zamian podatnicy uzyskali obniżony podatek dochodowy. Stawka podatku została zmniejszona z 17% na 12% i dotyczy wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową. Jeżeli jednak zdarzyłoby się, że zlikwidowana ulga dla klasy średniej nie spowoduje polepszenia sytuacji podatkowej podatnika, to w 2022 roku będą obowiązywały jeszcze  przepisy przejściowe. Zostały one określone w art. 26 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym w 2022 roku będzie funkcjonował tzw. hipotetyczny podatek należny za 2022 rok

Kiedy mówimy o podatku hipotetycznym?

Przez podatek hipotetyczny należny za 2022 rok należy rozumieć podatek wyliczony zgodnie z zasadami obowiązującymi przed zmianą przepisów na podstawie ustawy o PIT z 30 czerwca 2022 roku. Przy wyliczaniu podatku hipotetycznego pod uwagę brany jest I próg podatkowy ze stawką 17%. Podatek ten będzie uwzględniał ulgę dla klasy średniej. Wyliczenia będzie dokonywał za podatnika, urząd skarbowy w oparciu o złożone zeznanie roczne. Podatnik nie będzie musiał wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Złożone zostanie tylko jedno właściwe zeznanie roczne.  
Jeżeli podatek należny za 2022 rok wynikający z zeznania rocznego wyliczonego zgodnie z nowymi zasadami będzie wyższy w porównaniu z hipotetycznym podatkiem należnym za 2022 rok, to podatnikowi będzie należał się zwrot kwoty różnicy, co przełoży się na niższe zobowiązanie podatkowe.

Podatnik nie będzie musiał wnioskować o zwrot. Czynność ta zostanie dokonana z urzędu i będzie traktowana podobnie jak nadpłata zobowiązania podatkowego, czyli:
 • powstanie z dniem złożenia zeznania rocznego zgodnie z art. 73 par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej
 • będzie podlegać zwrotowi w terminach określonych w art. 77 par. 1 Ordynacji podatkowej
  • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania (zeznanie roczne zostało złożone w formie -papierowej)
  • 45 dni od dnia złożenia zeznania (zeznanie roczne zostało złożone drogą elektroniczną)
  • 30 dni od dnia wydania decyzji
 • sposób zwrotu wymienionej kwoty jest taki sam jak sposób zwrotu nadpłaty podatku zgodnie z art. 77b Ordynacji podatkowej (kwota różnicy zostanie zwrócona na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika). 
W przypadku gdyby podatnik musiał zapłacić podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego, to powinien opłacić go w terminie. Jeżeli po wyliczeniu podatku należnego hipotetycznego za 2022 rok wyjdzie kwota różnicy do zwrotu, to przedsiębiorca otrzyma ją zgodnie z wymienionymi powyżej terminami. Informację o wystąpieniu kwoty różnicy, podatnik otrzyma od właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 21 dni liczonych od dnia złożenia zeznania. Informacja nie podlega zaskarżeniu. W przypadku gdyby podatnik otrzymał zwrot, który mu się nie należy, to powinien go zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie kwota ta staje się zaległością podatkową zgodnie z zapisem art. 52 par. 3 Ordynacji podatkowej. Takie same zasady obowiązują przy zwrocie podatku. 

Jeżeli podatnik nie otrzyma zwrotu różnicy podatku lub otrzyma go w niższej kwocie, to w takiej sytuacji ma prawo złożyć wniosek o zwrot kwoty różnicy do naczelnika urzędu skarbowego. Na jego podstawie organ podatkowy dokonuje zwrotu różnicy o ile uzna, że może to zrobić w trybie bezdecyzyjnym. Urząd może wydać decyzję odmowną jeżeli wniosek okaże się być niezasadny. Tak wydana decyzja będzie mogła być zaskarżona przez podatnika na zasadach ogólnych. W przepisach brak jest informacji jakie dane powinien zawierać wniosek. 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej – jakie konsekwencje (przykłady)

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca w 2022 roku osiągnął dochód w wysokości 69 000 zł. Jaką wysokość będzie miał podatek wyliczony po zmianach i ile wyniesie hipotetyczny podatek należny za 2022 rok?

Odpowiedź: 
Przedsiębiorca w 2022 roku będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 4 680 zł. Wyliczony podatek hipotetyczny należny przewyższa tę kwotę, dlatego urząd skarbowy nie uznał wyliczenia.  
 • podatek po zmianach przepisu – 69 000 zł x 12% - 3 600 zł =4 680 zł
 • hipotetyczny podatek należny – 69 000 zł – 254,12 zł (ulga dla klasy średniej) = 68 745,88 zł = 68 746 zł   68 746 zł x 17% - 5 100 zł = 6 587 zł. 
PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca w 2022 roku osiągnął dochód w wysokości 100 000 zł. Podatnik jest w związku małżeńskim i posiada wspólność majątkową. Jego żona nie osiągnęła żadnego dochodu. Jaka będzie wysokość podatku w 2022 roku po zmianach, a jaka podatku hipotetycznego należnego za 2022 rok?

Odpowiedź:
W 2022 roku podatnik będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 4 800 zł. Natomiast podatek hipotetyczny jest nieco niższy, dlatego podatnik może spodziewać się zwrotu różnicy w wysokości 114 zł
 • podatek po zmianach – 4 800 zł
 • hipotetyczny podatek należny – 4 686 zł 
 • kwota różnicy – 114 zł.
Wspólny dochód – 100 000 zł
Dochód do opodatkowania - 100 000 zł : 2 = 50 000 zł 
Podatek po zmianach – (50 000 zł x 12% - 3 600 zł) x 2 = 4 800 zł

Z ulgi dla klasy średniej może skorzystać jedynie sam podatnik 
Ulga dla klasy średniej tylko dla podatnika - (100 000 zł x 6,68% - 4 566 zł) : 0,17 = 12 435,29 zł
Dochód do opodatkowania – 100 000 zł – 12 435,29 zł = 87 564,71 zł : 2 = 43 782 zł
Podatek ze wspólną ulgą – (43 782 zł x 17% - 5 100 zł) x 2 = 4 686 zł.


Data publikacji: 2022-06-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU