Przedsiębiorca, który sprzedaje towar na rzecz osoby prywatnej ma obowiązek wystawienia faktury na jej żądanie. Zgodnie z przepisami dokument powinien być sporządzony w okresie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym towar został dostarczony lub została wykonana usługa, bądź sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty. W przypadku kiedy żądanie zostało zgłoszone po tym terminie, to sprzedawca może, ale nie musi wystawić fakturę. Czy sprzedawca wystawiając fakturę na rzecz osoby prywatnej powinien umieścić na niej numer PESEL nabywcy? faktura dla osoby prywatnej bez numeru pesel

Dane jakie powinny znaleźć się na fakturze wystawionej na rzecz osoby prywatnej

Faktura wystawiona na rzecz osoby prywatnej nie różni się niczym od dokumentu sporządzanego dla przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT na fakturze dla osoby prywatnej powinny znaleźć się takie elementy jak:
 • data wystawienia faktury
 • kolejny numer zgodnie z przyjętą serią numeracji
 • nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku (NIP sprzedawcy)
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwa towaru/usługi
 • miara i ilość sprzedanych towarów/usług
 • cena jednostkowa netto, bez VAT
 • kwoty opustów lub obniżek cen, w tym rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość netto sprzedawanych towarów/usług
 • stawka podatku VAT
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem brutto.

Sprzedaż ewidencjonowana na kasie – faktura dla osoby prywatnej

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych powinna być dokumentowana na kasie fiskalnej. W przypadku kiedy klient prosi o wystawienie faktury w ustawowym terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub została wykonana usługa, bądź sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty, to fakturę wystawia się do paragonu. Po upływie wskazanego terminu, sprzedawca nie ma obowiązku sporządzania dokumentu.

Podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w niżej wymienionych terminach:
 • do 15 dnia kolejnego miesiąca – żądanie miało miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym do nabywcy został dostarczony towar lub została wykonana usługa na jego rzecz, bądź sprzedawca otrzymał część lub całość zapłaty
 • nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – żądanie zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa, bądź sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty. 
Czynni podatnicy VAT, którzy wystawią fakturę do paragonu, ujmują ją tylko w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem FP bez zwiększania kwoty przychodu i podatku należnego VAT. Przychód zaewidencjonowany na kasie ujmuje się w pełnej kwocie jaka wynika z raportu kasowego. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą artykułów samochodowych. 10 lipca przyszedł do niego klient z żądaniem wystawienia faktur do wydanych wcześniej paragonów. Jeden z nich został wystawiony z datą 14 lutego, a drugi z datą 30 czerwca. Czy w tym przypadku sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz osoby prywatnej? 

Odpowiedź:
 • Klient zwrócił się o wystawienie faktury po upływie 3 miesięcy, dlatego sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury. Może ją sporządzić, ale nie musi
 • Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na życzenie klienta w terminie do 15 lipca. 

Numer identyfikujący nabywcę na potrzeby podatku – osoba prywatna

Na fakturach wystawianych na rzecz osób prywatnych nie ma obowiązku umieszczania numeru PESEL, ani NIP
W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i będących podatnikami VAT mających nadany numer NIP, jest on uznany za identyfikator podatkowy nabywcy (art. 106e ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). 
Natomiast w przypadku osób prywatnych NIP nie jest identyfikatorem, który wymagany jest na fakturach wystawianych na ich rzecz. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są podatnikami podatku VAT (korzystają z numeru PESEL). W ich przypadku nie ma obowiązku umieszczania identyfikatora podatkowego na fakturze. 

W ustawie o VAT oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur brak jest oddzielnych przepisów nakazujących umieszczania numeru PESEL na fakturach wystawianych dla osób prywatnych. W związku z tym przedsiębiorca nie ma obowiązku umieszczania na fakturze wystawionej dla osoby prywatnej numerów: PESEL i NIP.


Data publikacji: 2021-10-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU