W ramach programu Polski Ład niektórzy podatnicy po spełnieniu określonych warunków będą mogli skorzystać z tzw. ulgi dla kasy średniej. Jakie są warunki, kto i kiedy może skorzystać z ulgi i jak się ją oblicza? ulga dla klasy sredniej

Dla kogo ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że będzie można ją wykazać dopiero w rozliczeniu rocznym za 2022 rok składnym w 2023 roku. Z ulgi będzie można skorzystać także w rozliczeniu miesięcznym.

Podmiotami uprawnionym do ulgi będą: 
 • osoby zatrudnione na umowę o pracę
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozliczający podatek na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.
Ulgi nie otrzymają osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i o dzieło) oraz emeryci. 

Obliczanie ulgi dla klasy średniej

Przy wyliczaniu ulgi pod uwagę brany będzie przychód podatnika (wartość brutto). Będzie ona obliczana wg wzoru będącego iloczynem przychodów (kwoty brutto) oznaczonej we wzorze jako A i odpowiedniego wskaźnika, czyli:
 • (A x 6,68% – 4 566 zł) / 0,17
  jeżeli A wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza 102 588 zł
 • (A x (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17
  jeżeli A jest wyższe niż 102 588 zł, ale nie przekracza 133 692 zł.
A – oznacza sumę przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w trakcie roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem kosztów na składki na ubezpieczenia społeczne.

Ulga dla klasy średniej przysługuje podatnikom, których przychód brutto zawiera się w przedziale: 68 411,99 zł, a 133 692,01 zł.

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca prowadzi działalność, z której osiąga przychód w wysokości 35 000 zł. Dodatkowo ze stosunku pracy uzyskał przychód w wysokości 50 000 zł. W jakiej kwocie będzie przysługiwała mu ulga dla klasy średniej?

Obliczanie:
A = 85 000 zł (35 000 zł + 50 000 zł)
(85 000 zł x 6,68% - 4 566 zł) / 0,17 = 6 541 zł – ulga dla klasy średniej
85 000 zł x 17% = 14 450 zł – 6 541 zł = 7 909 zł – podatek do zapłaty

Ulga dla klasy średniej – obliczanie przy działalności gospodarczej i umowie o pracę

Podatnik, który dokonuje rozliczenia rocznego ma prawo skorzystać z jednej ulgi dotyczącej jego wszystkich źródeł przychodu. Jeżeli podatnik jednocześnie prowadzi działalność i dodatkowo zatrudniony jest na etacie lub posiada więcej źródeł przychodów, które liczone samodzielnie nie pozwoliłyby mu skorzystać z ulgi dla klasy średniej, a łączny przychód osiągany z nich znajduje się w przedziale pomiędzy 68 411,99 zł, a 133 692, 01 zł, to w takiej sytuacji może zastosować ulgę w rozliczeniu rocznym, w którym wykaże łączną wartość przychodów z kilku źródeł. 

Łączenie ulgi dla klasy średniej z działalności gospodarczej oraz umowy o pracę przebiegać będzie na zasadzie osobnych źródeł, co oznacza, że każde z przychodów będzie rozliczane oddzielnie. Z kolei w rozliczeniu rocznym podatnik zobowiązany będzie do dokonania dopłaty podatku o ile taki wystąpi jeżeli przychody przekroczą wartość limitu przypadającą na ulgę dla klasy średniej z tytułu zaliczek występujących w ciągu roku. 

Obliczanie ulgi dla klasy średniej w świetle miesięcznej zaliczki na podatek

W sytuacji kiedy podatnik uzyskał za dane miesiące przychód w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł, to zaliczki miesięczne za te miesiące będą podlegały opodatkowaniu wg skali podatkowej. Dochód zostanie pomniejszony o kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu w wysokości, która obliczana ma być wg wzoru:
 • (A x 6,68% – 380,50 zł) / 0,17
  gdzie A wynosi od 5 701 zł i nie przekracza kwoty 8 549 zł
 • (A x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17
  gdzie A wynosi od 8 549 zł i nie przekracza kwoty 11 141 zł.
A – miesięczne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. 

Ulga dla klasy średniej – obliczanie przy wyliczaniu wynagrodzenia

Płatnik wyliczając kwotę przychodu pracownika będzie brał pod uwagę jedynie wynagrodzenia rozliczane przez siebie i wypłacane podatnikowi. Wynika z tego, że kilku płatników może stosować ulgę niezależnie od siebie. Płatnik będzie mógł zastosować ulgę dla klasy średniej dopiero po otrzymaniu wniosku podatnika. Podatnik nie jest zobowiązany do informowania płatnika o wysokości swoich przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.


Data publikacji: 2021-11-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
symusek
08 Styczeń 2022

A można prosić o przykład z dochodem powyżej 120000zł (drugi próg podatkowy)? W którym momencie bedzie naliczana ulga?

Anna
09 Grudzień 2021

We wrześniu odchodzę na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Czy mogę otrzymać ulgę dla klasy średniej? Nie wiem, czy mam składać rezygnację!!!! proszę o wyjaśnienie.

Joanna
30 Listopad 2021

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy PIT ulga dla klasy średniej podlega odliczeniu od dochodu. To oznacza, że jest to preferencja, którą stosujemy na etapie obliczania podstawy opodatkowania. Pamiętajmy zatem, że nie jest to kwota, jaką możemy odliczyć od już obliczonego podatku.
Z WASZEGO PODANEGO PRZYKŁADU WYNIKA ŻE ODLICZAMY JĄ OD JUŻ OBLICZONEGO PODATKU. jak to w końcu jest naprawdę?