Faktura RR jest wystawiana przez czynnych podatników VAT, nabywających płody rolne od rolnika ryczałtowego. Celem niniejszej publikacji jest odpowiedzenie na pytanie, jakie informacje muszą znaleźć się w dokumencie. faktura rr ksef
Faktura RR jest jednym z nietypowych dokumentów, który pozwala potwierdzić transakcję handlową. Dlaczego jest określana jako nietypowa? Przede wszystkim ze względu na fakt, że to nabywca odpowiada za jej wystawienie, a nie sprzedawca, jak w pozostałych przypadkach. Właśnie w taki sposób można odróżnić tradycyjną fakturę od faktury RR.

Kto i kiedy jest zobowiązany do wystawiania faktury RR?

Faktura RR jest wystawiana przez czynnych podatników VAT nabywających towary albo usługo od rolników ryczałtowych. Definicję rolnika ryczałtowego można znaleźć w ustawie o VAT. Wskazuje ona, że rolnik ryczałtowy zajmuje się dostawą produktów rolnych albo świadczeniem usług rolniczych. Przez określenie produkty rolne rozumie się towary, za wytworzenie których odpowiada rolnik ryczałtowy i dodatkowo towary wskazane w art. 20 ust. 1c i 1d o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mowa przede wszystkim o mące, kaszy, płatkach oraz otrębach, olejach i sokach wytwarzanych z surowców z własnych upraw.

Faktura RR może być także wystawiona przez nabywcę, który kupił od rolnika ryczałtowego:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),
b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),
c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),
d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

Faktura RR – jakie musi zawierać elementy?

Faktura wykorzystywana do udokumentowania sprzedaży produktów rolnych musi mieć właściwe oznaczenie, czyli „Faktura VAT RR”.

Dowód sprzedaży zawiera także:
 • imię i nazwisko albo nazwę lub nazwę skróconą dostawcy i nabywcy wraz z ich adresami,
 • numer identyfikacji podatkowej bądź numer PESEL zarówno dostawcy, jak i nabywcy,
 • data sprzedaży wraz z datą wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary wraz z ilością nabytych produktów rolnych i oznaczeniem (opisem) klasy bądź jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową zakupionego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych,
 • wartość zakupionych produktów rolnych razem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę należności ogółem razem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku — należy ją podać cyfrowo i słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do przygotowania oraz otrzymania faktury bądź podpisy i imiona, oraz nazwiska tych osób.
Trzeba mieć świadomość, że faktura RR musi zostać uzupełniona o oświadczenie dostawcy, czyli w tym przypadku rolnika ryczałtowego:

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Wymaga się, aby faktura VAT RR była przygotowana w dwóch egzemplarzach. Oryginalny egzemplarz jest przekazywany dostawcy produktów rolnych. Nie ma przeciwwskazań, aby faktura RR została przygotowana i dostarczona w wersji elektronicznej, jedynym wymogiem jest podpisanie dowodu kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez obie strony.

Faktura RR a odliczenie VAT

Na fakturze VAT RR należy wprowadzić kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT. Nabywcę obowiązuje stawka 7%. W praktyce, na przykład, gdy przedsiębiorca prowadzący restaurację nabywa od rolnika ryczałtowego produkty o wartości 200 zł netto, kwota należności, jaką musi otrzymać rolnik, wzrośnie o 7%, czyli w omawianym przypadku nabywca zapłaci 214 zł. 14 zł przekazywane rolnikowi to zryczałtowany zwrot podatku VAT.

W trakcie wytwarzania produktów rolnych rolnik ryczałtowy również generuje koszty. Mowa, chociażby o konieczności zakupu nawozów, środków ochrony roślin i innych. Zryczałtowany zwrot VAT umożliwia rolnikowi odzyskanie przynajmniej części poniesionych kosztów.

Przedsiębiorca kupujący produkty rolne i odpowiadający za przygotowanie faktury RR ma prawo odliczyć VAT, który został przez niego uregulowany.

Ustawodawca wyznacza kilka warunków, pozwalających na skorzystanie z odliczenia:
 • produkty rolne zostały zakupione w celu wykorzystania w prowadzonej działalności opodatkowanej VAT-em,
 • należność za produkty rolne została uregulowana poprzez zapłacenie wymaganej kwoty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego bądź na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (jeżeli rolnik jest jej członkiem),
 • w tytule przelewu widnieje numer oraz data wystawienia faktury jako dowód zakupu produktów lub na fakturze RR widoczne są dane kontrahenta, potwierdzające uregulowanie należności.
VAT naliczony na fakturze RR zostaje odliczony w okresie, kiedy uregulowano płatność za fakturę RR.

Faktura RR a KSeF

Obecnie, faktury RR nie mogą być wystawiane z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Nie ma przeciwwskazań, żeby używać KSeF, jednak nie jest to obowiązkowe. Przedsiębiorcy mogą zarówno wystawiać, jak i otrzymywać faktury ustrukturyzowane, a nie faktury RR. Przez określenie faktura ustrukturyzowana rozumie się fakturę elektroniczną, przygotowaną według obowiązującego wzoru. Znajdują się w niej wszystkie wymagane elementy wyznaczone ustawą i zostaje ona zapisana w odpowiednim formacie elektronicznym.

Minister finansów podkreśla, że KSeF nie umożliwia przygotowania faktur RR.


Data publikacji: 2023-07-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU