Od 2022 roku podatnicy mogą skorzystać z nowej ulgi, tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednak nie wszyscy dokładnie wiedzą w jaki sposób mogą ją stosować. W przewodniku Ministerstwa Finansów pojawiły się pewne informacje dotyczące ulgi. przyklady ulgi dla klasy sredniej

Obowiązki płatnika związane z ulgą dla klasy średniej

W związku z wprowadzeniem ulgi dla klasy średniej, płatnikom przybyły nowe obowiązki. Do jednych z nich należy monitorowanie limitu przychodów pracownika, który uprawnia do zastosowania ulgi. Dodatkowo przedsiębiorca powinien zaznajomić się z katalogiem przychodów, które należy wziąć pod uwagę stosując ulgę dla klasy średniej. Oprócz wynagrodzeń mogą to być:
  • świadczenia rzeczowe
  • świadczenia nieodpłatne, jak przykładowo PPK (część pracodawcy), pakiety medyczne, ryczałty samochodowe itp.
Do przychodów nie dolicza się przychodów zwolnionych i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, także tych wypłacanych przez pracodawcę. 

Ulga dla klasy średniej dotyczy przychodów w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł. Wylicza się ją następująco: 
  • przychód od 5 701 zł do 8 549 zł = (A x 6,68% - 380,50) : 0,17
  • przychód od 8 549 zł do 11 141 zł = [A x (-7,35%) + 819,08] : 0,17
Pracownik ma prawo w dowolnym momencie w roku podatkowym zrezygnować z naliczania ulgi dla klasy średniej. W tym celu musi złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Ulga nie będzie naliczana począwszy od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku. 

Ulga dla klasy średniej – rozliczanie 

W zależności od sytuacji może zdarzyć się, że ulga będzie naliczana dopiero od kolejnego przychodu, a może być też tak, że już pierwszy przychód będzie wymagał zastosowania ulgi. 

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przesunięcia terminu pobrania i naliczania zaliczki na podatek dochodowy w stosunku do ulgi dla klasy średniej, pracodawca powinien obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w 2022 roku w kwocie nie większej niż obowiązująca w 2021 roku. Oznacza to, że nawet jeżeli pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, to w takim przypadku pracodawca i tak będzie ją stosował. Zaliczka na podatek dochodowy nie może przewyższać tej z 2021 roku. 

Pytania i odpowiedzi z przewodnika Ministerstwa Finansów – przykłady

1. Czy można zastosować ulgę dla klasy średniej wobec pracownika, który prowadzi działalność gospodarczą?

Odp. Tak można, ale pod warunkiem, że pracownik osiąga ustawowe limity przychodów uprawniające do ulgi i nie złożył do pracodawcy wniosku o niestosowanie ulgi

2. Czy możliwe jest stosowanie ulgi dla klasy średniej w stosunku do osób pobierających zasiłek macierzyński? 

Odp. Nie można zastosować, ponieważ zasiłek macierzyński należy do przychodów z innych źródeł nieobjętych ulgą

3. Czy pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych skorzysta z ulgi dla klasy średniej na podstawie osiągania przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Odp. Tak może skorzystać, ponieważ jest to przychód wynikający ze stosunku pracy

4. Jeżeli pracownik zwolniony jest z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł z tytułu tzw. ulgi dla młodych, PIT-0 dla seniora, czy z tytułu rodzina 4+, to czy pracodawca może zastosować ulgę dla klasy średniej?

Odp. Pracodawca do wysokości przychodów zwolnionych od podatku do kwoty 85 528 zł nie może zastosować ulgi. Dopiero przychody powyżej tej kwoty upoważniają do zastosowania ulgi, ale tylko przy stosowaniu zasad ogólnych dla przychodów w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł

5. Jeżeli pracownik w jednym miesiącu otrzyma wynagrodzenie i nagrodę jubileuszową, to czy można zastosować ulgę dla obu wypłat? 

Odp. Tak można zastosować, do limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi sumuje się wypłaty 

6. Pracownik pobiera emeryturę. Czy może mieć naliczoną ulgę dla klasy średniej? 

Odp. Tak przychody z emerytury pozwalają stosować ulgę dla klasy średniej

7. Jeżeli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej w trakcie roku podatkowego, a po złożeniu zeznania rocznego okaże się, że roczne limity przychodów zostały przekroczone, to czy podatnik będzie musiał zapłacić odsetki od dopłaty ulgi?

Odp. Nie będzie musiał, odsetki nie będą naliczane, ponieważ ulga zastosowana w trakcie roku nie powoduje powstania zaległości podatkowej.


PRZYKŁAD 1
Pracownik w miesiącu otrzymał 2 wypłaty: jedną w wysokości 5 000 zł, a drugą 3 000 zł. Przy pierwszej nie została zastosowana ulga, a przy drugiej należy ją obliczyć 
Pracodawca musi naliczyć ulgę od kwoty przychodu 8 000 zł (5 000 zł + 3 000 zł).
Wysokość ulgi wynosi: (8 000 x 6,68% - 380,50) : 0,17 = 905,29 zł


PRZYKŁAD 2
Pracownik w miesiącu otrzymał 2 wypłaty: jedną w wysokości 8 000 zł z ulgą w kwocie 905,29 zł, a drugą również w wysokości 8 000 zł. Łączna kwota wypłat w miesiącu wyniosła 16 000 zł, czyli więcej niż ustawowy limit przychodów uprawniający do zastosowania ulgi dla klasy średniej. Druga wypłata powinna być pomniejszona o kwotę ulgi 905,29 zł.


Data publikacji: 2022-02-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU