Wiele zmian w podatkach wprowadzonych od 2022 roku budzi u podatników sporo wątpliwości związanych np.: z nowym sposobem rozliczania składki zdrowotnej, czy wprowadzeniem ulgi dla klasy średniej. ulga dla klasy sredniej sposob rozliczenia

Ulga dla klasy średniej – podstawowe informacje

Ulga dla klasy średniej jest nowością wprowadzoną przez Polski Ład w celu zmniejszenia negatywnych skutków zmian jakie zostały zastosowane w ramach nowych przepisów. Ulga nie dotyczy wszystkich podatników, tylko wybranej grupy. Jest skierowana w stronę osób o rocznych dochodach mieszczących się w przedziale 68 412 zł, a 133 692 zł. U podatników, u których zostanie zastosowana zostaje pomniejszona podstawa opodatkowania, co ma wpływ na niższą kwotę podatku.

Ulgę oblicza się następująco:
  • dochód w przedziale: 68 412 zł – 102 588 zł – stosuje się wzór: 
    (A x 6,68% - 4 566 zł) : 0,17 – I próg podatkowy
  • dochód w przedziale: 102 588 zł – 133 692 zł – stosuje się wzór: 
    (A x (-7,35%) + 9 829 zł) : 0,17 – II próg podatkowy, 
    gdzie A - oznacza sumę uzyskanych przez podatnika przychodów podlegających opodatkowaniu skalą podatkową w danym roku podatkowym uzyskanych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także przychodów uzyskanych w całym roku z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne.
Składki ubezpieczeniowe mogą: 
  • zostać odliczone w zaliczce na podatek i wtedy nie uwzględnia się ich w podanym wzorze
  • zostać ujęte jako koszt w KPiR. W takiej sytuacji wyklucza się je z kosztów i nie bierze pod uwagę przy wyliczaniu podstawy, która daje prawo do ulgi. 
Ulgą dla klasy średniej nie są objęte osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło). 

Ulga dla klasy średniej – działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form opodatkowania. Ulgę dla klasy średniej mogą zastosować jedynie podatnicy rozliczający się za pomocą skali podatkowej (zasady ogólne). Wyłączony z niej jest podatek liniowy i ryczałt. 


Forma opodatkowania Czy przysługuje ulga dla klasy średniej
Skala podatkowa (zasady ogólne) Tak
Podatek liniowy Nie
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Nie
Karta podatkowa Nie

Ulga dla klasy średniej – działalność gospodarcza, zaliczki na podatek

Przedsiębiorcy stosujący ulgę dla klasy średniej mogą rozliczyć ją w zaliczkach na podatek dochodowy lub w zeznaniu rocznym
Ustawa wskazuje, że jeżeli przychody pochodzą ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, to ulga dla klasy średniej powinna być rozliczana w zaliczkach na podatek. 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zostali wskazani w wymienionym przepisie. Można zatem w stosunku do nich zastosować wymieniony art. 32 ust. 2a ustawy o PIT, który daje prawo zastosowania ulgi w zaliczkach na podatek dochodowy lub skorzystania z pełnej kwoty przysługującej ulgi. W tym przypadku pod uwagę brane są dochody narastająco od początku roku.

Wartości przychodów i kosztów uzyskane przez podatnika w 2022 roku na przykładzie

Przedsiębiorca w 2022 roku będzie korzystał z ulgi dla klasy średniej i planuje rozliczać ją w zaliczkach na podatek. Będzie opłacał jedynie składkę zdrowotną. W tej sytuacji jaki wpływ na wysokość podatku w ciągu roku będzie miała ulga dla klasy średniej? Poniżej przykładowe wyliczenia. 

Miesiąc Przychody Koszty Dochód Dochód narastająco Wysokość ulgi
Styczeń 40 000 zł 21 000 zł 19 000 zł 19 000 zł brak
Luty 15 000 zł 22 000 zł - 7 000 zł 12 000 zł brak
Marzec 27 000 zł 20 000 zł 7 000 zł 19 000 zł brak
Kwiecień 30 000 zł 25 000 zł 5 000 zł 24 000 zł brak
Maj 44 000 zł 30 000 zł 14 000 zł 38 000 zł brak
Czerwiec 10 000 zł 3 000 zł 7 000 zł 45 000 zł brak
Lipiec 32 000 zł 7 000 zł 25 000 zł 70 000 zł 1 141,18 zł, (70 000 x 6,68% - 4 566 zł) : 0,17
Sierpień 70 000 zł 28 000 zł 42 000 zł 112 000 zł 9 394,12 zł, (112 000 x (-7,35%) + 9 829 zł) : 0,17
Wrzesień 61 000 zł 53 000 zł 8 000 zł 120 000 zł 5 935,29 zł, (120 000 x (-7,35%) + 9 829 zł) : 0,17
Październik 20 000 zł 9 000 zł 11 000 zł 131 000 zł 1 179,41 zł, (131 000 x (-7,35%) + 9 829 zł) : 0,17
Listopad 16 000 zł 2 000 zł 14 000 zł 141 000 zł brak
Grudzień 8 000 zł 1 000 zł 7 000 zł 158 000 zł brak


Uwzględnienie w zaliczce ulgi dla klasy średniej wpływa na zmniejszenie w trakcie roku podstawy opodatkowania w zaliczkach na podatek w miesiącach od lipca do października. Podatnik nie może skorzystać z ulgi w miesiącach od stycznia do czerwca, ponieważ jego dochód w tych miesiącach nie przekroczył dolnej granicy ulgi. Z kolei w miesiącach listopadzie i grudniu przedsiębiorca osiągnął za wysoki dochód, który nie pozwolił mu skorzystać z ulgi. 

Dochód przedsiębiorcy w całym roku wynosi 158 000 zł i w takiej wysokości podatnik musi go wykazać w zeznaniu rocznym. Zgodnie z przepisami i obowiązującym limitem, podatnikowi nie przysługuje prawo do zastosowania ulgi dla klasy średniej i w związku z tym wystąpi niedopłata w podatku dochodowym, którą podatnik ma obowiązek zapłacić. 


PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i stosuje skalę podatkową. Jednocześnie zatrudniony jest na umowie o pracę. W jaki sposób powinien rozliczyć ulgę dla klasy średniej w działalności gospodarczej?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca może złożyć u pracodawcy wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej w zaliczce podatku przy naliczaniu wynagrodzenia ze stosunku pracy. Po zakończonym roku, przedsiębiorca wykaże dochody z obu źródeł w jednym zeznaniu rocznym PIT-36 i dopiero wtedy powinien obliczyć ulgę na podstawie zsumowanych dochodów. 


PRZYKŁAD 2
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i dodatkowo jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Czy będzie mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Odpowiedź:
Niestety nie będzie mógł skorzystać z ulgi, ponieważ ulga dla klasy średniej nie dotyczy umów cywilnoprawnych, a dodatkowo działalność gospodarcza rozliczana jest podatkiem liniowym, a ulga ma zastosowanie tylko w przypadku rozliczania skalą podatkową. 

W przypadku kiedy przedsiębiorca opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i dodatkowo zatrudniony jest na umowę o pracę i podatek z tego tytułu rozliczany jest skalą podatkową, to ulga dla klasy średniej obliczana jest jedynie od przychodów uzyskanych z umowy o pracę. 

Podsumowanie

Przedsiębiorca może stosować ulgę dla klasy średniej już na etapie zaliczki na podatek dochodowy lub może ją uwzględnić w zeznaniu rocznym. Wybór należy do podatnika. Jednak przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że jeżeli rozlicza ulgę w zaliczkach, to w przypadku przekroczenia górnego limitu dochodu jaki uprawnia do skorzystania z ulgi będzie miał obowiązek jej zwrotu (zapłata całej kwoty podatku dochodowego). Z tego powodu dla przedsiębiorcy bardziej bezpiecznym rozwiązaniem będzie rozliczenie ulgi w zeznaniu rocznym. W takiej sytuacji podatnikowi po zastosowaniu ulgi dla klasy średniej może należeć się ewentualny zwrot podatku.


Data publikacji: 2022-01-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU