Podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego (od zakupu) od podatku należnego (od sprzedaży). Stąd konieczność sporządzania na koniec okresu rozliczeniowego deklaracji VAT, w której wykazywany jest podatek należny i naliczony. W niektórych sytuacjach podatnik może uzyskać zwrot podatku VAT. Kiedy jest to możliwe? zwrot podatku VAT

Nadwyżka podatku należnego nad naliczonym

Z reguły podatek należny przewyższa kwotę podatku naliczonego. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty różnicy w terminie składania deklaracji VAT, czyli maksymalnie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. 

W przypadku kiedy podatek naliczony przewyższa kwotę podatku należnego przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o zwrot nadwyżki lub może przenieść całą kwotę na kolejny okres rozliczeniowy. Jeżeli po przeniesieniu na następny okres podatek należny będzie wyższy od naliczonego, to nadwyżka z poprzedniej deklaracji zmniejszy zobowiązanie podatkowe. 
Podatnik ma też prawo do ubiegania się o zwrot całkowity lub częściowy powstałej nadwyżki podatku. Pozostałą część podatku z nadwyżki będzie mógł wykazać jako kwotę do przeniesienia.

Termin na zwrot podatku VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępne są 3 różne terminy dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Jest to termin:
 • podstawowy
 • przedłużony
 • skrócony.
Termin podstawowy wynosi 60 dni licząc od dnia złożenia deklaracji. Może zostać przedłużony przez organ podatkowy w formie postanowienia o ile wystąpią wątpliwości co do zasadności zwrotu (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT). Przy określaniu terminu nie ma większego znaczenia rodzaj dokonywanych zakupów (towary handlowe, czy środki trwałe), ani stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi poza terytorium kraju również mogą skorzystać z tego terminu. 

Termin przedłużony wynosi 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku VAT jeżeli podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykaże żadnej sprzedaży, nawet nieopodatkowanej, a tylko same zakupy. A zatem nie wystąpi u niego podatek należny, a jedynie naliczony. 

Termin skrócony wynosi 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Podatnik może starać się o zwrot w tym terminie pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki przedstawione w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Przedsiębiorca skorzysta z powyższego terminu również w sytuacji jeżeli zwrot podatku VAT nastąpi na rachunek VAT. W tym wypadku nie ma obowiązku spełnienia warunków wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Art. 87 ust. 6 ustawy o VAT

W przepisie zostały przedstawione warunki jakie należy spełnić, aby móc skorzystać ze skróconego terminu zwrotu do 25 dni.

Następujące warunki muszą być spełnione łącznie:
 • kwoty podatku naliczonego, które zostały wykazane w deklaracji podatkowej (bez kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu rozliczeniowego) wynikają z:
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które w całości zapłacono za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem, a który został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o których mówią odrębne przepisy
  • faktur innych niż te wymienione w lit. a, które dokumentują należności, których łączna kwota nie przekracza 15 000 zł
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej, decyzji, o których mówi art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, a które zostały opłacone przez podatnika
  • importu towarów, który rozliczany jest zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (jeżeli w deklaracji wykazano kwotę podatku należnego od tych transakcji)
 • kwota podatku naliczonego lub różnica podatku nierozliczonego w poprzednich okresach rozliczeniowych oraz wykazana w deklaracji nie przekracza wartości 3 000 zł
 • dokumenty złożone przez podatnika w urzędzie skarbowym potwierdzają zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy, które bezpośrednio poprzedzają okres, za który wystąpił on z wnioskiem o zwrot w skróconym terminie 25 dni
  • był zarejestrowany jak czynny podatnik VAT
  • składał deklaracje za każdy okres rozliczeniowy.

Termin skrócony, a korekty faktury

Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić, aby otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w krótszym terminie, jest zapłata za wszystkie faktury ujęte w deklaracji już w momencie składania deklaracji wykazującej zwrot. Należności z tych faktur muszą być opłacone w całości z rachunku bankowego podatnika w banku z siedzibą na terytorium kraju lub z rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Przedsiębiorca ubiegający się o zwrot musi sam przedstawić w urzędzie dokumenty potwierdzające zapłatę dokonaną w wyżej wymieniony sposób. 
Łączna wartość innych faktur nie może być wyższa niż 15 000 zł. W tym wypadku przedsiębiorca musi również przedstawić w urzędzie dokumenty potwierdzające wpłatę. 

Faktura korygująca do faktury wykazanej jako podstawa do ubiegania się o zwrot podatku VAT w terminie skróconym , którą podatnik otrzymana już po złożeniu wniosku o zwrot podatku nie ma wpływu na prawo do zwrotu.

Kompensata, a zwrot podatku VAT w terminie skróconym

Kompensata, czyli inna forma regulowania zobowiązań. W przepisach mówiących o zasadach dokonywania zwrotu podatku VAT w skróconym terminie brak jest wpisu zabraniającego  korzystania z tej formy rozliczeń, aby można było uznać, że faktury zostały opłacone. Jednak organy podatkowe mają inne zdanie w tej sprawie. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 lipca 2015 r. (sygn. IPTPP3/4512-134/15-5/OS) zostało zawarte odmienne stanowisko. Jeżeli podatnik chce skorzystać z uprawnienia przedstawionego w art. 87 ust. 6 pkt 1 dotyczącego skróconego terminu zwrotu powinien bezwzględnie dokonać zapłaty za faktury gotówką lub przelewem za pośrednictwem rachunku bankowego. W przepisie tym nie ma odniesienia do możliwości regulowania należności za faktury za pomocą potrącenia wzajemnych wierzytelności (kompensaty). 
Podobne stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2015 r. (sygn.. IBPP2/4512-272/15/WN).

Zakupy finansowane kredytem bankowym, a termin skrócony zwrotu podatku VAT

Przepisy mówią, że aby otrzymać wcześniejszy zwrot podatku VAT nie trzeba koniecznie  płacić za faktury własnymi środkami finansowymi. Zakup można sfinansować kredytem bankowym. Ważne żeby wykazane w deklaracji faktury zostały opłacone, bo dopiero wtedy można ubiegać się o zwrot podatku VAT w skróconym terminie.

Zaległość podatkowa, a zwrot podatku VAT w terminie skróconym

Jak mówią obowiązujące obecnie w Polsce przepisy, termin zwrotu podatku VAT nie zależy od rodzaju zakupionych towarów (towarów handlowych i środków trwałych) ani od tego czy podatnik dokonuje sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową, stawkami niższymi, czy też dokonuje sprzedaży opodatkowanej poza granicami kraju. Na szybszy zwrot podatku może liczyć także przedsiębiorca, który w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych. 

Spełnienie wszystkich warunków uprawnia do ubiegania się o skrócony termin zwrotu podatku VAT. Przepisy Ordynacji podatkowej umożliwiają stosowanie uregulowań podobnych do tych jak przy nadpłacie, dlatego też nadwyżkę podatku można zaliczyć na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych. Art. 76 par. 1 Ordynacji podatkowej mówi, że nadpłaty razem z oprocentowaniem są z urzędu zaliczane na poczet zaległości podatkowych razem z odsetkami za zwłokę oraz na bieżące zobowiązania podatkowe. W razie braku takich podlegają zwrotowi z urzędu o ile podatnik nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 

Jeżeli wysokość nadpłat nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, to nadpłaty z urzędu zostają zaliczone na poczet zaległości podatkowych razem z odsetkami za zwłokę oraz na bieżące zobowiązania podatkowe, a w razie ich braku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych o ile podatnik nie wystąpił o ich zwrot. 

Podatnik, który wnioskuje o zwrot kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy musi liczyć się z tym, że zwrot nadwyżki podatku nie zawsze musi trafić na jego rachunek bankowy. Urząd przede wszystkim najpierw analizuje zaległe i bieżące zobowiązania podatnika. Na początku niejako z urzędu zwrot podatku przeznacza na zaległości i bieżące zobowiązania. Przykładowo, kwota zaległości w podatku dochodowym może zostać uregulowana z kwoty zwrotu podatku VAT. Pozostałą kwotę nadwyżki urząd będzie musiał zwrócić podatnikowi w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.


Data publikacji: 2020-06-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU