Z dniem 1 stycznia 2019 roku płatnicy składek płacący składki na Fundusz Pracy zostali zobowiązani do dokonywania wpłat na Fundusz Solidarnościowy (FS). Wcześniej, do 21 grudnia 2019 roku nosił on nazwę Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. kto placi skladke na fundusz solidarnosciowy

Co to takiego Fundusz Solidarnościowy?

Fundusz Solidarnościowy, to państwowy fundusz celowy przeznaczony na wsparcie:
 • społeczne, zawodowe oraz finansowe osób niepełnosprawnych
 • finansowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • finansowe emerytów i rencistów.
Powstał po to, aby poprawić komfort życia osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom. Zasilany jest środkami pochodzącymi:
 • z obowiązkowej składki
 • z daniny solidarnościowej zwanej też podatkiem dla najbogatszych
 • z innych źródeł, takich jak np.: opłaty dodatkowe nakładane przez ZUS, odsetki.
Daninę solidarnościową płacą najbogatsi przedsiębiorcy w wysokości 4% od nadwyżki od uzyskanych dochodów ponad kwotę 1 000 000 zł. Jej wysokość określana jest na podstawie składanego zeznania rocznego za dany rok podatkowy w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Zeznanie ujmuje się w osobnej deklaracji. 

Zasady naliczania składek na Fundusz Solidarnościowy wg Ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Fundusz Solidarnościowym – podstawowe informacje

Składki na Fundusz Solidarnościowy naliczane są wg zasad obowiązujących przy naliczaniu składek na Fundusz Pracy, czyli płaci się je za te same osoby, za które opłacana jest składka na Fundusz Pracy. Naliczana jest od takiej samej podstawy wymiaru jaka brana jest pod uwagę przy składkach na FP. Do jej zapłaty w całości zobowiązany jest płatnik składek. Wysokość stopy procentowej wg, której naliczana jest składka określa ustawa budżetowa. W 2024 roku wynosi 1,45% podstawy wymiaru składki. Dolicza się do niej kwotę składki na Fundusz Pracy, której wysokość na 2024 rok została określona na 1%. Obie składki płaci się w łącznej wysokości 2,45%

Obowiązek zapłaty składki na Fundusz Solidarnościowy

Do wpłat składek na Fundusz Solidarnościowy zobowiązani są wszyscy podatnicy opłacający składki na Fundusz Pracy, czyli:
 • przedsiębiorcy opłacający pełne składki na swoje ubezpieczenie
 • przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę za kwotę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Fundusz Solidarnościowy - zwolnienie z opłacania składek

Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie obejmuje: 
 • przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, którzy korzystają z ulgi na start oraz z preferencyjnego ZUS-u
 • przedsiębiorców zatrudniających: 
  • pracowników na podstawie umowy zlecenia
  • pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego - zwolnienie przysługuje przez okres kolejnych 36 miesięcy
  • bezrobotnych skierowanych do pracy przez urząd pracy, którzy nie ukończyli 30 lat lub mają więcej niż 50 lat – zwolnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy
  • pracowników, którzy przekroczyli określony wiek – kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat
  • pracowników, którzy zarabiają brutto mniej niż stanowi wynagrodzenie minimalne – w 2024 roku wynosi ono: od 1 stycznia do 30 czerwca – 4 242 zł. od 1 lipca do 31 grudnia – 4 300 zł. Są to wartości brutto.
   

Fundusz Solidarnościowy – w jakiej wysokości? 

Składka na Fundusz Solidarnościowy powiązana jest ze składką na Fundusz Pracy. Została wydzielona ze składki na FP, która wcześniej przed wprowadzeniem FS wynosiła całe 2,45%. Obecnie procent został podzielony i przypada odpowiednio na: 
 • Fundusz Pracy – 1%
 • Fundusz Solidarnościowy – 1,45%.
Składki na Fundusz Solidarnościowy opłacane są razem ze składkami na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca ma obowiązek naliczać je i odprowadzać każdego miesiąca w obowiązującym terminie. Wykazywane są w deklaracji ZUS DRA. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki za siebie i za zatrudnionych pracowników obowiązującym terminem na złożenie deklaracji ZUS DRA i zapłatę składek jest 20 dzień następnego miesiąca. Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy ujmowana jest w deklaracji ZUS DRA w jednej pozycji w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej.


Data publikacji: 2024-03-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU