Przedsiębiorcy, którzy decydują się na rozwiązania innowacyjne mogą liczyć na ulgi podatkowe. Jedną z nich jest ulga IP BOX. danina solidarnosciowa IP BOX

Danina solidarnościowa 

została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 roku. Obowiązuje w stosunku do najbogatszych podatników. Osoby fizyczne mają obowiązek złożenia do 30 kwietnia roku kalendarzowego zeznania o wysokości daniny solidarnościowej oraz jej wpłaty w tym samym terminie. Jej wysokość wynosi 4% podstawy obliczenia. Podstawę stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c i art. 30f po pomniejszeniu o kwotę pobranych składek na ZUS. 
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkie rodzaje dochodów z wyłączeniem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c, jak również dochodów, od których zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie pobiera się podatku. 

Daninę solidarnościową zobowiązani są płacić podatnicy osiągający:
 • dochody opodatkowane skalą podatkową, między innymi ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, rent, emerytur, umów o dzieło i umów zlecenia
 • zyski kapitałowe opodatkowane stałą stawką 19%
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym wg stawki 19%
 • dochody spółki zagranicznej kontrolowanej opodatkowane stawką 19%.
PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. Działalność gospodarcza przynosi mu spore zyski. W 2020 roku osiągnął dochód w wysokości 3 000 000 zł. W jakiej wysokości będzie musiał wpłacić daninę solidarnościową? 

Odpowiedź:
Danina solidarnościowa liczona jest od nadwyżki 1 000 000 zł. W omawianym przykładzie wynosi ona 2 000 000 zł. Przedsiębiorca oprócz podatku liniowego będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego daninę solidarnościową w wysokości 80 000 zł. 
2 000 000 zł x 4% = 80 000 zł. 

Badania naukowe i prace rozwojowe

Ulga IP BOX została przewidziana dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową, która swoim zasięgiem obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe. Jest prowadzona systematycznie, a jej celem jest poszerzanie wiedzy i wykorzystywanie jej zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z przepisami przez badania naukowe należy rozumieć:
 • badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W ustawie o szkolnictwie wyższym znaleźć można definicję prac rozwojowych. Zgodnie z nią przez prace rozwojowe należy rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności, w tym także narzędzi informatycznych lub oprogramowania potrzebnych do planowania produkcji, projektowania i tworzenia zmienionych oraz ulepszonych bądź nowych produktów, procesów, usług, wyłączając z tego działalność obejmującą wprowadzane do nich zmiany okresowe i pospolite, nawet jeżeli mają one stanowić ulepszenia. 

Przychody, a ulga IP BOX

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatnik w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej płaci podatek w wysokości 5% podstawy opodatkowania. 

Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się:
 • patent
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
 • wyłączne prawo, o którym mowa jest w Ustawie o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 roku
 • autorskie prawo do programu komputerowego, które podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, gdzie stroną jest Polska oraz innych umów międzynarodowych, gdzie stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.
Podstawą opodatkowania jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jakie zostały osiągnięte w danym roku podatkowym. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik jest twórcą innowacyjnego programu komputerowego. Jest to jedyny taki program na rynku. Dodatkowo podatnik prowadzi badania rozwojowe i ewidencję, w której zapisuje przychody oraz koszty jakie wiążą się z wytworzonym programem. Czy w związku z tym podatnik ma prawo zastosować 5% ulgi IP BOX?

Odpowiedź:
Tak, może, ponieważ prowadzi prace rozwojowe i stworzył innowacyjny program komputerowy, a dodatkowo prowadzi także ewidencję. 

Danina solidarnościowa, ulga IP BOX

Często zdarza się, że podatnicy prowadzący działalności innowacyjne osiągają bardzo wysokie dochody przekraczające 1 000 000 zł.

PRZYKŁAD 3
Podatnik stworzył innowacyjny program komputerowy, który udostępnia innym podmiotom na podstawie licencji. Prawo autorskie do programu komputerowego objęte jest ochroną. Podatnik może zastosować ulgę IP BOX i opodatkować dochody z udzielenia licencji stawką podatkową 5%. W 2020 roku jego dochody osiągnęły wartość 1 250 000 zł. Przekroczył więc próg 1 000 000 zł. Czy powinien nadwyżkę ponad 1 000 000 zł opodatkować daniną solidarnościową w wysokości 4%? 

Odpowiedź:
Podatnik nie musi obliczać i płacić daniny solidarnościowej od wskazanej nadwyżki ponad 1 000 000 zł sumy dochodów, ponieważ podlegają jej dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c i art. 30f po pomniejszeniu ich o kwoty odliczone od dochodów wskazane w art. 30h ust. 2. Podatnik osiąga przychody z działalności gospodarczej, głównie z opłat licencyjnych (autorskie prawo do programu komputerowego) opodatkowane zgodnie z art. 30ca ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT. Dochody te nie zostały uwzględnione w regulacjach dotyczących daniny solidarnościowej od dochodów uzyskanych za udostępnianie licencji. 

Podsumowanie 

Podatnicy, którzy korzystają z ulgi podatkowej (opodatkowanie stawką 5%) pomimo, że osiągają wysokie dochody nie muszą odprowadzać daniny solidarnościowej. Ulga IP BOX ma na celu zachęcić przedsiębiorców do stosowania innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowe kwoty obciążające mogłyby zniechęcić niektórych podatników do inwestowania w nowe rozwiązania.


Data publikacji: 2021-06-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU