Jedną ze składek od wynagrodzenia odprowadzanych do ZUS jest składka na Fundusz Pracy. Do czego służy, czym jest? Ile wynosi składka, kto ją finansuje? fundusz pracy

Fundusz Pracy – co to takiego?

Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym, którym zawiaduje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Środki zebrane w funduszu przeznaczone są na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Głównie przeznaczone są na aktywizację osób bezrobotnych:
 • zasiłki dla bezrobotnych
 • prace interwencyjne
 • roboty publiczne
 • szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych
 • rozwój pośrednictwa zawodowego
 • rozwój systemów informatycznych
 • badania rynku pracy.
Dodatkowo ze środków, które zostały zgromadzone w funduszu pokrywa się wydatki związane ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych.

Składka na Fundusz Pracy 2024 r. – wysokość i kto ją finansuje?

Składkę na Fundusz Pracy odprowadza wyłącznie pracodawca w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek.

Fundusz zasilają również środki pochodzące:
 • ze składek obowiązkowo odprowadzanych przez przedsiębiorców
 • z dotacji budżetu państwa
 • z budżetu unii Europejskiej
 • z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
Przedsiębiorca w 2024 roku opłaca składkę na Fundusz Pracy w wysokości 115,01 zł. 

Składka na Fundusz Pracy – za kogo jest opłacana?

Moment objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym rodzi obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Składki na FP odprowadzane są: z wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych jak również z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych podstawę wymiaru składek stanowi uzyskane wynagrodzenie. 

PRZYKŁAD 1
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę osiąga miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 300 zł brutto. Jaką wysokość będzie miała składka na Fundusz Pracy?
Podstawa składki na FP: 5 300 zł 
Wysokość składki na FP: 5 300 zł x 2,45% = 129,85 zł. 

Odpowiedź: Pracodawca będzie musiał za pracownika zapłacić składkę na Fundusz Pracy w wysokości 129,85 zł. 

Termin zapłaty

Wysokość składki na FP jest wykazywana w deklaracji ZUS DRA (blok VII, pole 01). Termin zapłaty jest taki sam jak składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. W przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników termin upływa z dniem 10 następnego miesiąca. Przy zatrudnianiu pracowników termin ten przesuwa się na dzień 15 następnego miesiąca. 

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy nie muszą odprowadzać składek na Fundusz Pracy za: 
 • pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego w ciągu 36 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika do pracy
 • osoby zatrudnione na umowie o pracę, które ukończyły 50 rok życia i które przed rozpoczęciem pracy przynajmniej przez 30 dni były zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Okres zwolnienia wynosi 12 miesięcy
 • osoby skierowane z urzędu pracy, które nie ukończyły 30 lat. Zwolnienie z płacenia przez 12 miesięcy
 • kobiety, które ukończyły 55 lat oraz mężczyźni, którzy skończyli 60 lat
 • zleceniobiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności nie zatrudniają żadnego pracownika na umowę o pracę
 • pracowników, którzy ze wszystkich rodzajów zatrudnienia nie osiągają wynagrodzenia o wartości równej lub wyższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
PRZYKŁAD 2
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na ¼ etatu otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 500 zł brutto. Dodatkowo pracownik jest zatrudniony u innego pracodawcy na umowę zlecenia ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 620 zł brutto. Czy pracodawca musi odprowadzić za pracownika składkę na Fundusz Pracy? 
Odpowiedź: Nie musi, ponieważ wynagrodzenie pracownika w ramach wszystkich umów (umowa ze stosunku o pracę i umowa zlecenia) nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 r. wynosi ona 4 242zł. 

PRZYKŁAD 3
Pracownik będący w wieku 62 lat jest zatrudniony w ramach umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4 500 zł. Czy pracodawca ma obowiązek zapłaty składki na FP?
Odpowiedź: Nie, ponieważ pracownik skończył 60 lat i pracodawca jest zwolniony z naliczania i opłacania za niego składek na FP. 

Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy dotyczy nie tylko pracodawców, ale przysługuje również przedsiębiorcom  w sytuacji kiedy opłacają składki od podstawy mniejszej niż kwota minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Wynika z tego, że zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, którzy opłacają preferencyjne składki ZUS. Składek na FP nie muszą też płacić przedsiębiorcy, którzy ukończyli 55 rok życia (kobiety) oraz 60 rok życia (mężczyźni) od miesiąca następującego po miesiącu ukończenia wymaganego wieku.  

PRZYKŁAD 4 
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opłaca tzw. Mały ZUS Plus. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne jakie musi opłacić liczy się od indywidualnej podstawy. Z racji, że podstawa opłacania składek jest niższa od wysokości płacy minimalnej (4 242 zł) to przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki na FP.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy za siebie oraz zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców. W niektórych przypadkach mogą być zwolnieni z tego obowiązku. Składka w całości finansowana jest przez przedsiębiorcę. Jej wysokość stanowi 2,45% podstawy wymiaru składek.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-17
Data publikacji: 2020-03-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Marko
02 Grudzień 2022

Jakie kwoty musi ponieść inwalida w wieku 63 lat, który otworzy działalność gospodarczą, po upływie okresu bezskładkowego?