Jeżeli zleceniobiorcy uzyskują minimalne wynagrodzenie albo ich zarobki są większe, zleceniodawca ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy. Jednak ustawodawca umożliwia również skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek. Zapoznamy się z nimi w poniższym artykule. składka na fundusz pracy od umowy zlecenia

Umowa zlecenia a fundusz pracy

Jeżeli pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę zlecenia, ma obowiązek regulowania składek na Fundusz Pracy w sytuacji, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu i jednocześnie uzyskuje przychód w wysokości minimum minimalnego wynagrodzenia (w 2023 roku kwota minimalnego wynagrodzenia w pierwszych sześciu miesiącach wynosi 3490 zł, a od 1 lipca stawka wzrasta do 3600 zł). Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami można zastosować kilka dostępnych zwolnień z obowiązku regulowania składek, uwarunkowanych między innymi wiekiem zleceniobiorcy.

Co to jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy określany w skrócie FP to państwowy fundusz celowy, na który przekazywane są środki dedykowane na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i jednocześnie aktywizację zawodową:
  • zasiłki dla osób bezrobotnych,
  • szkolenia dla bezrobotnych,
  • rozwój poradnictwa zawodowego i wiele innych.
FP został utworzony w 1990 roku, a wszystkie zasady z nim związane zostały dokładnie wyjaśnione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w dalszej części określana jako ustawa). Fundusz Pracy ma różne źródła finansowania, a wśród nich wymienia się wpłaty pochodzące od pracodawców, którzy oferują zatrudnienie dla osób uzyskujących co najmniej minimalne wynagrodzenia – zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy. Składka jest równa 2,45% podstawy wymiaru składek i jest opłacana przez pracodawcę, czyli wynagrodzenie brutto zatrudnionej osoby nie zostaje pomniejszone o składkę na FP. Warto wiedzieć, że jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na obniżone składki ZUS od preferencyjnej podstawy, nie ma obowiązku opłacania składki na fundusz.

Fundusz Pracy przy umowie zlecenia – kiedy opłacanie składek jest obowiązkowe?

Posiłkując się art. 104 ust. 1 ustawy, dowiadujemy się, że składki na Fundusz Pracy są regulowane przez pracodawców za okres, kiedy są zobowiązani do opłacania ubezpieczenia emerytalnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia rentowego. Mowa o zasadach wyznaczonych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Kiedy skupimy uwagę na ustawie o ubezpieczeniach społecznych (art. 6 ust. 1), uzyskamy wskazówki, że osoby, które wykonują pracę po podpisaniu umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług uwarunkowanej przepisami dotyczącymi zlecenia (zgodnie z Kodeksem cywilnym) podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu.

Przepisy wskazują, że przy zawieraniu umowy zlecenia trzeba regulować składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Kiedy zleceniobiorca zarabia minimalne wynagrodzenie albo uzyskuje wyższą wypłatę, pracodawca ma obowiązek regulować również składkę na Fundusz Pracy.

PRZYKŁAD 1
Tomasz ma w swojej firmie jedną pracownicę, z którą podpisał umowę zlecenie, gdzie jej wynagrodzenie jest uwarunkowane stawką godzinową. Przychód zleceniobiorcy nie jest stały. W niektórych miesiącach przewyższa minimalne wynagrodzenie, a w innych jest zdecydowanie niższe. W każdym miesiącu, kiedy kwota wynagrodzenia przekroczy minimalną krajową, Tomasz ma obowiązek uregulowania składek na FP.

Kiedy analizujemy temat FP, można śmiało stwierdzić, że wartość wynagrodzenia odgrywa bardzo ważną rolę, jednak to nie wszystko. Ustawodawca wprowadził kilka zwolnień z obowiązku regulowania składek, gdzie generowany przychód nie odgrywa żadnego znaczenia – jedne z nich są stałe, a inne okresowe.

Fundusz Pracy a umowa zlecenie dla osoby, która ukończyła 55 albo 60 lat

Regulowanie składek na Fundusz Pracy nie jest obowiązkowe, kiedy przedsiębiorca podpisze umowę zlecenia z osobą, która ma skończone:
  • 55 lat dla kobiet,
  • 60 lat dla mężczyzn.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w sytuacji, gdy wyznaczony przez ustawodawcę wiek zostanie osiągnięty od 2. do ostatniego dnia miesiąca, zwolnienie z obowiązku regulowania składek na Fundusz Pracy obowiązuje od kolejnego miesiąca. Tylko w przypadku, gdy urodziny wypadają 1. dnia miesiąca, zwolnienie jest liczone właśnie od tego momentu.

PRZYKŁAD 2
Krystyna ma w swojej firmy pracownika, z którym podpisała umowę zlecenie. Pracownik 5 lutego 2023 roku skończył 60 lat. Posiłkując się obowiązującymi przepisami, wiemy, że zwolnienie z obowiązku regulowania składek na FP obowiązuje od 1 marca 2023 roku. Jeżeli urodziny przypadałyby 1 lutego, Krystyna nie musiałaby uregulować składki na FP od 1 lutego 2023 roku.

Fundusz Pracy a umowa zlecenie jako jedyny rodzaj umowy podpisany w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorca, który oferuje zatrudnienie jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych, nie musi regulować składek na Fundusz Pracy. Informacje o wyłączeniu z tego obowiązku uzyskujemy z definicji pojęcia pracodawcy. Zgodnie z przepisami pracodawca to podmiot zatrudniający przynajmniej 1 pracownika na podstawie umowy o pracę. Jeżeli ten wymóg nie zostanie zrealizowany, nie ma konieczności regulowania składek na FP.

Trzeba jednak podkreślić, że przedstawiane zwolnienie nie obowiązuje w przypadku pracodawców, którzy są jednocześnie jednostkami organizacyjnymi (zalicza się do nich spółki cywilne i inne formy prowadzenia działalności). Ze zwolnienia korzystają tylko i wyłącznie pracodawcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

PRZYKŁAD 3
Łukasz oferuje zatrudnienie dla 4 pracowników (jedna z pań ma 57 lat), z każdą z osób podpisał umowę zlecenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Łukasz nie może posługiwać się tytułem pracodawcy, a w efekcie nie opłaca składek na FP za zleceniobiorców. Jedynym przypadkiem, kiedy zleceniodawca będzie zobowiązany płacić składkę na FP, jest zmiana rodzaju podpisanej umowy, albo zatrudnienie nowej osoby na podstawie umowy o pracę. Po wprowadzonych zmianach przedsiębiorca musi regulować składki za wszystkich pracowników, a nie tylko nową osobę czy zleceniobiorcę ze zmienionym kontraktem. Jedynym wyjątkiem jest 57-letnia kobieta, gdyż panie korzystają ze zwolnienia po ukończeniu 55 lat.

PRZYKŁAD 4
W spółce cywilnej pracuje 2 pracowników, którzy podpisali umowę zlecenia. Zleceniobiorcy mają obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie rentowe, a podstawa wymianu składek przewyższa minimalne wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że spółka ma obowiązek regulować składki na FP.

Fundusz Pracy przy umowie zlecenia a pracownik z niepełnosprawnością

Składki na FP nie są obowiązkowe dla pracowników o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z art. 105 ustawy mowa o stałym zwolnieniu, które jest obowiązkowe przez cały okres zatrudnienia.

Składki na Fundusz Pracy a kilka umów zlecenie

Osoba, która pracuje w kilku miejscach i w każdym zakładzie podpisała umowę cywilnoprawną, a do tego łączny przychód uzyskiwany we wszystkich miejscach przekracza minimalną krajową, zobowiązuje każdego zleceniodawcę do regulowania składki na FP za zleceniobiorcę.

PRZYKŁAD 5
1 września 2022 roku Łucja zaczęła pracować jako sprzedawczyni. Podpisała umowę zlecenie, zgodnie z którą jej wynagrodzenie co miesiąc wynosi 3000 zł brutto. Podana kwota jest mniejsza od minimalnej krajowej, co oznacza, że zleceniodawca nie ma obowiązku regulowania składek na FP. Jednak 1 lutego 2023 roku Łucja podjęła jeszcze jedną pracę. Podpisała kolejną umowę zlecenie, a jej zarobki wynoszą 1000 zł brutto. Po zsumowaniu wynagrodzeń otrzymujemy kwotę 4000 zł brutto, czyli wartość przekraczającą minimalne wynagrodzenie. Jak postępować w takiej sytuacji? Trzeba przede wszystkim nawiązać kontakt ze zleceniodawcami, którzy będą mieli obowiązek regulowania składek na FP. Składki należy odprowadzać od 1 lutego 2023 roku.

Sytuacja przedstawia się dokładnie tak samo, kiedy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podpisze umowę zlecenie z innym pracodawcą i w związku z tym wynagrodzenie będzie równe albo wyższe od minimalnej krajowej.

PRZYKŁAD 6
Tomasz pracuje na umowę o pracę na pół etatu. Jego wynagrodzenie to 2000 zł brutto. Wynagrodzenie nie przekracza minimalnej krajowej, dlatego pracodawca nie musi regulować składek na Fundusz Pracy. Jednak kariera Tomasz nabiera tempa i od 1 marca 2023 roku zaczyna pracować również na umowę zlecenie, w której będzie otrzymywał 1500 zł brutto. Oznacza to, że kwota uzyskiwanego wynagrodzenia wzrośnie do 3500 zł brutto. Minimalna krajowa w pierwszej połowie 2023 roku wynosi 3490 zł, dlatego każdy z pracodawców musi regulować składki na FP za Tomasza. Trzeba jednak podkreślić, że obowiązek regulowania składek zostanie zniesiony od 1 lipca 2023, kiedy najniższa krajowa zwiększy się do 3600 zł. Zwróćmy uwagę, że regulowanie składek nie będzie obowiązkowe, pod warunkiem że Tomasz nie podejmie dodatkowej pracy ani nie otrzyma podwyżki. Kluczowe znaczenie odgrywa przekroczenie kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Umowa zlecenia a składki na Fundusz Pracy – kiedy trzeba je opłacać?

Składki na Fundusz Pracy należy regulować w tym samym terminie, co składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oznacza to 20 dzień miesiąca za wcześniejszy miesiąc, a wyjątkiem są firmy mające osobowość prawną, które muszą opłacić składki najpóźniej do 15. dnia miesiąca.

Składki na Fundusz Pracy przy umowie zlecenie – kilka słów podsumowania

Składki na Fundusz Pracy są regulowana za każdego pracownika, który podpisał ze zleceniodawcą umowę zlecenie, pod warunkiem że uzyskiwane wynagrodzenie przekracza minimalną krajową, jednak ustawodawca wprowadził też kilka zwolnień.

Jedno ze zwolnień jest dedykowane dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników tylko i wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli w firmie nikt nie podpisał umowy o pracę, przedsiębiorca nie ma obowiązku regulować składki na FP.

Pracownicy korzystają też ze zwolnienia uwarunkowanego wiekiem, który dla kobiet wynosi 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat.


Data publikacji: 2023-03-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU