Dokumenty handlowe lub sprzedaży zawierają obowiązkowe elementy, które powinny się na nich znaleźć. Jednym z nich jest kwota do zapłaty, która może być wyrażona za pomocą cyfr i dodatkowo zapisana słownie. Czy kwota słownie jest wymagana na fakturze? kwota slownie na fakturze

Podstawowe elementy jakie powinna zawierać faktura

Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wskazuje jakie elementy powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT. Do najważniejszych należą:
 • data wystawienia
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii
 • dane osobowe i adresowe nabywcy oraz sprzedawcy
 • numer identyfikujący nabywcę i sprzedawcę na potrzeby podatku
 • nazwa towaru lub usługi
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa
 • kwota opustów, obniżek cen, rabatów
 • wartość netto
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą różnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty objęte poszczególnymi stawkami podatku
 • kwota należności ogółem.
Wśród wymienionych elementów brak jest wyszczególnienia: „kwota do zapłaty słownie”. Wynika z tego, że umieszczanie jej na fakturze nie jest obowiązkowe. Podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-405/15-4/AW)

brzmi: 

Mając na uwadze powołane przepisy ustawy o podatku VAT należy uznać, że brak na fakturze kwoty do zapłaty wyrażonej słownie, nie wpływa na poprawność faktury VAT. Właściwie wystawiona faktura winna zawierać elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT i nie wymaga umieszczenia kwoty do zapłaty słownie.


Zatem nie ma obowiązku umieszczania na fakturze kwoty słownie. Element o tytule „kwota należności ogółem” może być wyrażony cyframi lub słownie. Zgodnie z ustawą, która nie wskazuje dokładnie jaki powinien to być sposób, to każdy z wymienionych jest dopuszczalny i akceptowany przez urzędy skarbowe.

Kwota słownie w programie Faktura XL

W programie Faktura XL kwota słownie pojawia się domyślnie w podsumowaniu pod wartością faktury. Z uwagi na fakt iż nie jest to obowiązkowy element faktury to można ją wyłączyć. Należy wejść do Ustawienia > Faktury, gdzie w sekcji Wydruki można odznaczyć opcję "Pokazuj kwotę słownie na fakturze". Wtedy nie będzie widoczna na wystawianych fakturach.

Podsumowanie 

Jeżeli na fakturze brak jest kwoty należności ogółem wyrażonej słownie podatnik nie zostanie pozbawiony prawa do odliczenia VAT. Jednym z obowiązkowych elementów jakie musi zawierać faktura jest kwota należności ogółem, która nie musi być określona słownie. Ustawodawca bowiem nie wskazał dokładnie sposobu jej wyrażania. Ważne, aby dokument zawierał wszystkie inne, obowiązkowe elementy wskazane w przepisie (art. 106e ustawy o VAT), a zakup służył działalności opodatkowanej.

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-06
Data publikacji: 2020-06-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU