Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania sprzedaży. Ściśle związany z nim jest termin wystawienia faktury. Przepisy mówią, że dokument należy sporządzić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub została wykonana usługa. czas wystawienie faktury

Faktura VAT – obowiązek jej wystawienia

Art. 106 b ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r. określa sytuacje, w których podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą: 
 • sprzedaż, jak i dostawę towarów oraz świadczenie usług dokonywanych na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem
 • sprzedaż wysyłkową z i na terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 • otrzymanie przez sprzedawcę części lub całości zapłaty przed dokonaniem czynności z pkt 1 i 2 wyłączając przypadek kiedy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury.

Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna

Zgodnie z ogólną zasadą wystawiania faktur, sprzedawca ma obowiązek sporządzić dokument nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do dostawy towaru lub wykonania usługi (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Taki sam termin obowiązuje w przypadku:  Warunek: chęć wystawienia dokumentu powinna być zgłoszona do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja. Jeżeli zgłoszenie będzie miało miejsce w późniejszym terminie, to fakturę należy wystawić w czasie 15 dni od otrzymania zgłoszenia żądania.

Inne terminy wystawiania faktur

Poza terminem ogólnym występują jeszcze inne szczególne zasady określające sytuacje, w których fakturę należy wystawić nie później niż: 
 • 30 dnia od dnia wykonania usługi – faktury za świadczenie usług budowlanych lub budowlano - montażowych
 • 60 dnia od dnia wydania towaru – dostawa książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów
 • 90 dnia od dnia wykonania czynności – czynności polegające na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów
 • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania
 • z upływem terminu płatności – między innymi: dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenie usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego wyłączając usługi będące importem usług.

Faktura – kiedy najwcześniej można ją wystawić?

Faktur nie można wystawić wcześniej niż 30 dni przed: 
 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
 • otrzymaniem części lub całości zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.


Data publikacji: 2020-08-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU