Z dniem 1 listopada 2019 roku zaczął obowiązywać mechanizm podzielonej płatności (MPP). Konieczność jego stosowania zależy od spełnienia określonych warunków. Do końca października 2019 roku podatnicy sami decydowali w jaki sposób chcą opłacić fakturę VAT, czy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, czy z jego pominięciem. Po 1 listopada niektóre faktury i podatnicy zostali objęci obowiązkiem zapłaty za pośrednictwem MPP. od jakiej kwoty obowiazuje podzielona platnosc mpp

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy sytuacji, kiedy: 
  • wartość faktury przekracza kwotę 15 000 zł brutto
  • sprzedawca i odbiorca są czynnymi podatnikami podatku VAT (transakcje B2B)
  • faktura dokumentuje dostawę towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chodzi o tzw. towary i usługi wrażliwe.
Dodatkowo faktura w stosunku, do której stosuje się MPP musi obowiązkowo posiadać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, a zaplata kwoty podatku VAT powinna być dokonana na oddzielny rachunek VAT przypisany do konta firmowego przedsiębiorcy. 

Kiedy nie wystąpi obowiązek stosowania MPP?

Ministerstwo Finansów w opublikowanych wyjaśnieniach wskazało, w których sytuacjach obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie wystąpi. Należą do nich okoliczności, kiedy:
  • faktura dokumentująca sprzedaż towarów lub usług została wystawiona na kwotę niższą lub równą 15 000 zł brutto
  • faktura dokumentuje sprzedaż towarów lub usług mieszanych, czyli towarów objętych i nieobjętych obowiązkiem MPP, której wartość jest równa lub mniejsza niż 15 000 zł brutto
  • dotyczy rozliczeń w formie potrąceń, o których mowa jest w art. 498 kodeksu cywilnego
  • dotyczy faktur, które dokumentują transakcje w ramach wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.
W przypadku, kiedy faktura zostanie wystawiona na kwotę przekraczającą 15 000 zł oraz na towary lub usługi z załącznika nr 15 ustawy o VAT i zostanie uregulowana na drodze potrącenia, o którym mówi art. 498 kodeksu cywilnego, to obowiązek związany z MPP nie będzie obejmował kwoty potrąceń. 

Faktura na kwotę niższą niż 15 000 zł i adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”

Jeżeli transakcja nie jest objęta MPP, to stosowanie mechanizmu jest dobrowolne. Nabywca towaru/usługi sam decyduje w jaki sposób będzie opłacał daną fakturę. czy opłaci ją z zastosowaniem procedury MPP, w jakiej części oraz w stosunku, do którego kontrahenta. Sprzedawca ma prawo umieścić na dokumencie sprzedażowym dodatkowe informacje, jak np. „mechanizm podzielonej płatności” nawet, jeżeli faktura została wystawiona na kwotę niższą niż 15 000 zł brutto. W takiej sytuacji nabywca nie ma obowiązku zapłaty z zastosowaniem MPP. Może to zrobić na zasadzie dobrowolności. 

Obowiązkiem nabywcy jest sprawdzenie czy sprzedawca wystawił dokument w prawidłowy sposób. Zwłaszcza chodzi o faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł, na których brak jest adnotacji MPP, czy faktycznie zostały wystawione poprawnie i nie muszą posiadać takiej adnotacji. W sytuacji, gdyby nabywca nie sprawdził, a faktura nie byłaby wystawiona poprawnie, bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, pomimo, że był taki obowiązek, to naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może nałożyć zarówno na nabywcę, jak i sprzedawcę sankcję w wysokości 30% kwoty VAT. 
Sprzedawca oraz nabywca mają możliwość naprawienia szkody wynikającej z nieprawidłowo wystawionej faktury. Sprzedawca za pomocą faktury korygującej może dokonać korekty adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca wystawia notę korygującą.


Data publikacji: 2022-07-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU