Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) działa od 2018 roku. Od początku wprowadzenia go w życie nie było możliwości płacenia za kilka faktur jednym zbiorczym poleceniem przelewu bankowego. Brak tej funkcjonalności wzbudzał wśród przedsiębiorców spore niezadowolenie, dlatego też niektórzy niezbyt chętnie stosowali split payment. Ustawodawca licząc się z ich zdaniem postanowił zmienić powyższy przepis. zbiorcze platnosci MPP

Zbiorcze płatności w MPP – od 1 listopada 2019 r. 

1 listopada 2019 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o VAT zmieniająca przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, która wprowadziła obligatoryjną wersję MPP dla niektórych transakcji. Od tego dnia można dokonywać przelewów zbiorczych za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności i to zarówno w przypadku wersji obligatoryjnej, jak i dobrowolnej.

W ustawie o VAT w kwestii dotyczącej podzielonej płatności dodano w art. 108a ustępy od 3a do 3c o brzmieniu:

3a. W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury. 
3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, komunikat przelewu, o którym mowa w ust. 3: 1) obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc; 2) zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w fakturach, o których mowa w pkt 1. 
3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje się okres, za który dokonywana jest płatność.


Ograniczenia w dokonywaniu płatności zbiorczej

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z nowej dodanej funkcjonalności muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami:
  • w komunikacie przelewu muszą znaleźć się wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę w danym okresie obejmującym minimum 1 dzień, a maksymalnie 1 miesiąc. Zestawienie może również zawierać faktury nie objęte obowiązkowym split payment
  • miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy
  • płatności nie mogą obejmować tylko wybranych faktur. Muszą w nim znaleźć się wszystkie faktury wystawione w danym okresie
  • w miejscu, w którym znajduje się opis numeru faktury należy wskazać okres za jaki dokonywana jest płatność (w komunikacie przelewu nie podaje się numeru faktury, a okres za który dokonywana jest płatność)
  • płatność zbiorcza obejmuje kwotę podatku VAT stanowiącą sumę kwot VAT z danych faktur.
Dla rozliczeń podatków VAT mają zastosowanie dwa okresy rozliczeniowe: miesiąc lub kwartał. Zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o VAT przez miesiąc rozumie się miesiąc kalendarzowy. Stąd zbiorcze płatności w MPP powinny swoim zasięgiem obejmować daty w zakresie jednego miesiąca kalendarzowego.

Podatnik, który po dokonaniu zbiorczej płatności za dany okres otrzyma jeszcze jedną fakturę za ten sam okres powinien dokonać zapłaty za nią w MPP nawet jeżeli nie ma takiego obowiązku.


Data publikacji: 2020-03-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU