Przedsiębiorca jako płatnik składek ma obowiązek złożenia w każdym roku do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-4R. Za rok 2020 musi to zrobić w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Deklaracja PIT-4R jest drukiem wystawianym za rok poprzedni. pit-4 pracownika

Czym jest i kto ma obowiązek wystawienia druku PIT-4R?

PIT-4R jest deklaracją składaną do Urzędu Skarbowego przez płatnika. Zawiera zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek jakie zostały pobrane i wpłacone przez płatnika w danym roku podatkowym. 

Obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji PIT-4R dotyczy wynagrodzenia z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Druk składa także pracodawca zatrudniający uczniów lub studentów na płatną praktykę o ile została pobrana zaliczka na podatek dochodowy.

PIT-4R – terminy

Zwyczajowo deklarację PIT-4R składa się do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym wyłącznie w formie elektronicznej. Jeżeli umowa z pracownikiem kończy się przed końcem stycznia, to druk składa się w standardowym terminie. 

W sytuacji kiedy płatnik zakończy działalność przed końcem stycznia roku następującego po danym roku podatkowym, to deklaracja powinna być przekazana do dnia zakończenia działalności.
Deklaracja złożona po terminie traktowana jest jako wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.

Do którego Urzędu Skarbowego należy złożyć PIT-4R?

Deklarację PIT-4R składa się w formie elektronicznej ze wskazaniem na druku właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na:
  • miejsce zamieszkania płatnika, jeżeli jest on osobą fizyczną
  • miejsce siedziby płatnika
  • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej płatnika, jeżeli nie posiada on siedziby.
Jeżeli płatnik zmieni miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby firmy w trakcie roku podatkowego lub zaraz po jego zakończeniu, ale przed 31 stycznia następnego roku, to w takiej sytuacji składa PIT-4R do Urzędu Skarbowego właściwego na pierwszy dzień ostatniego miesiąca, za który składa deklarację.  
Płatnik nie ma obowiązku wysyłania druku PIT-4R do pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy lub ucznia odbywającego praktykę zawodową.

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu PIT-4R

Jeżeli płatnik wpłaca w terminie oraz prawidłowo oblicza, pobiera i wpłaca zaliczki na podatek za zatrudnione osoby, to ma prawo potrącić własne wynagrodzenie od zaliczek na podatek. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników. W deklaracji PIT-4R płatnik wskazuje potrącone wynagrodzenie z podziałem na poszczególne miesiące roku. 

PRZYKŁAD 
Pracodawca w styczniu pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od pracowników w kwocie 10 000 zł. Za terminowe wpłaty podatków ma prawo obniżyć przelew na rzecz urzędu skarbowego o 0,3% z tej kwoty (30 zł). W tej sytuacji do US trafi 9 970 zł (10 000 zł – 30 zł).

Jeżeli podatnik pobierze podatek nienależnie bądź w wyższej wysokości niż mu się należało, to będzie musiał zwrócić pobraną kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.


Data publikacji: 2021-01-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU