Kilka lat temu został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności, inaczej split payment. Polega on na tym, że płatność za towary lub usługi trafiająca na konto przedsiębiorcy zostaje podzielona na kwotę netto oraz podatek VAT, który w całości trafia na konto VAT podatnika. Ze środków zgromadzonych na koncie VAT nie można normalnie korzystać. Czy i w jaki sposób można odzyskać pieniądze z rachunku VAT? jak wyplacic srodki z rachunku vat

Czym jest split payment?

Split payment, czyli podzielona płatność oznacza zapłatę za fakturę za pomocą jednego przelewu, gdzie kwota trafia na dwa rachunki bankowe sprzedawcy: rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT. Aby podzielona płatność wystąpiła muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki:
 • co najmniej jedna pozycja na fakturze została wymieniona w załączniku nr 15 ustawy o VAT, chodzi między innymi o dostawy towarów i świadczenia usług, do których przed 1 listopada 2019 roku miało zastosowanie odwrotne obciążenie
 • wartość brutto sprzedaży wynosi co najmniej 15 000 zł
 • sprzedaż dokonywana jest między podatnikami niezależnie, od tego czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym, czy zwolnionym. 
Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności spowodowało, że na rachunkach VAT podatników znalazły się środki pieniężne, z których na co dzień podatnik nie może korzystać. Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT można przeznaczyć tylko na cele wskazane w ustawie lub można złożyć wniosek o ich zwrot. 

Wniosek o zwrot środków zgromadzonych na rachunku VAT (art. 108b ustawy o VAT)

Jeżeli na koncie VAT podatnika uzbierała się jakaś konkretna kwota, to ma on prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do urzędu skarbowego o przelanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na jego rachunek bankowy prowadzony dla działalności gospodarczej. Jest to zgodne z brzmieniem art. 108b ustawy o VAT:

1. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. (...)
2. Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana.
3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.
4. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację o postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, bankowi albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku. Informacja zawiera dane niezbędne do realizacji postanowienia, w tym:
1) numer rachunku VAT, o którym mowa w ust. 1;
2) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 1;
3) wysokość środków, o których mowa w ust. 3.

W związku z powyższym przelew środków z rachunku VAT podatnika na jego rachunek rozliczeniowy może odbyć się jedynie na jego wniosek złożony w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik musi we wniosku podać kwotę zwrotu. Ustawa nie zawiera wskazania w jakim terminie podatnik powinien złożyć wniosek, dlatego może on zawnioskować o zwrot w dowolnym momencie. Naczelnik urzędu skarbowego może wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków ze wskazaniem ich ostatecznej wysokości. Na podjęcie decyzji i wydanie postanowienia ma czas do 60 dni licząc od daty od otrzymania wniosku. Informację o wydanym postanowieniu otrzymuje bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek VAT jaki został wskazany przez podatnika w składanym wniosku.  

Odmowa zwrotu środków z rachunku VAT

W niektórych okolicznościach naczelnik urzędu skarbowego może wydać odmowną decyzję w sprawie przekazania środków zgromadzonych na koncie VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika. Stanie się tak, jeżeli: 
 • zajdzie uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, a w szczególności w sytuacji, kiedy podatnik trwale nie reguluje wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT lub dokonuje czynności takich jak np. zbywanie majątku, które mogłyby utrudnić lub udaremnić egzekucję
 • w trakcie prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego w zakresie podatku zachodzi uzasadniona obawa określenia zaległości podatkowej w podatku lub ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku
 • po przeprowadzonej weryfikacji zasadności złożonego przez podatnika wniosku wynika, że zachodzi uzasadniona obawa wystąpienia zaległości podatkowej w podatku.

Zapłata zobowiązań za pomocą środków z konta VAT

Za pomocą środków dostępnych na koncie VAT można zapłacić za:
 • podatek VAT należny do urzędu skarbowego jaki wynika ze złożonych deklaracji JPK_V7, w tym także podatek VAT z tytułu importu towarów 
  • podatek CIT oraz PIT wynikający z zeznań rocznych oraz zaliczek na podatek dochodowy
 • podatek akcyzowy oraz przedpłatę na podatek akcyzowy
 • należności celne
 • dodatkowe zobowiązania podatkowe
 • podatek VAT należny odnośnie WNT paliw silnikowych
 • odsetki za zwłokę za zobowiązania podatkowe
 • zwrot kwoty podatku VAT z tytułu korekty faktury z użyciem komunikatu przelewu
 • składki z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS.
Z konta VAT można opłacić także bieżące faktury do wysokości podatku VAT widniejącego na fakturze zakupowej.

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca posiada na rachunku VAT 8 000 zł. Czy może posiadanymi środkami opłacić bieżące składki ZUS?

Odpowiedź:
Tak może wykorzystać zgromadzone środki na koncie VAT do opłaty bieżących składek społecznych ZUS.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca musi opłacić fakturę za zakup zamówionych towarów do firmy. Faktura została wystawiona na kwotę 1 845 zł brutto, gdzie kwota netto wynosi 1500 zł + 345 zł podatek VAT. Na koncie VAT podatnika dostępna jest kwota w wysokości 250 zł. Czy przedsiębiorca może opłacić zobowiązanie środkami dostępnymi na koncie VAT?

Odpowiedź:
Tak, jest to możliwe, ale tylko do wysokości posiadanych środków na koncie VAT, czyli w tym przypadku będzie to 250 zł. Pozostałą kwotę musi uregulować z firmowego konta rozliczeniowego.


Data publikacji: 2023-05-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Elza
04 Marzec 2024

Za zapłatę za fakturę z konta VAT co trzeba wpisać nazwę organu podatkowego jak to kontrahent?