Zakup miejsca noclegowego w miejscowości turystycznej wiąże się z zapłatą opłaty klimatycznej. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie udostępniania noclegów turystom w miejscowości turystycznej zobowiązany jest do pobierania opłaty turystycznej na rzecz miasta, w którym udostępniane są noclegi. paragon za oplate klimatyczna

Opłata uzdrowiskowa (klimatyczna) - zasady

Od wielu lat turyści przebywający na urlopie w miejscowości turystycznej zobowiązani są do zapłaty opłaty klimatycznej. Pobierana ona jest od osób fizycznych przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe w czasie dłuższym niż jedna doba. Miejscowości te muszą znajdować się na obszarach o statusie obszaru ochrony uzdrowiskowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Opłata pobierana jest za każdy dzień pobytu w takiej miejscowości. 

Zasady związane z poborem opłat miejscowych oraz uzdrowiskowych określają przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tą ustawą rada gminy za pomocą uchwały określa zasady związane z ustalaniem i poborem opłaty, a także terminy płatności i wysokość składek, o których mowa jest w ustawie. Pobór opłaty może nastąpić w trybie inkasa. Może też określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

W tym przypadku obrotem będzie kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W kwocie należnej podatku zawarta jest całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. 

Pobór opłaty klimatycznej, a obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz WDT. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobierana opłata klimatyczna jest opłatą miejscową o charakterze publicznoprawnym. Jej wysokość określana jest zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie, opłata klimatyczna nie stanowi podstawy opodatkowania w ramach świadczonych usług noclegowych. Nie podlega też opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że oplata klimatyczna jako opłata miejscowa stanowi należność pobieraną na rzecz gminy i nie jest objęta przepisami ustawy o podatku VAT, czyli nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania z zastosowaniem kasy rejestrującej.  
Pobór opłaty klimatycznej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z przepisami czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących, dlatego też w oparciu o przepisy o VAT opłata klimatyczna nie będąca sprzedażą nie podlega ewidencji na kasie fiskalnej.


Data publikacji: 2022-08-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU