Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnych kosztów i opłat. Jednymi z nich są opłaty skarbowe naliczane w przypadku dokonywania czynności urzędowych, jak: zaświadczenia lub zezwolenia, czy opłaty za pełnomocnictwo. oplaty skarbowe KPiR

Opłaty skarbowe, a koszt podatkowy

Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Dodatkowo muszą mieć związek z prowadzoną działalnością i być odpowiednio udokumentowane. Wśród wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu nie ma opłat skarbowych, dlatego nie ma przeszkód, aby ująć je w kosztach podatkowych jeżeli zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i przedsiębiorca posiada dowód zapłaty. 

Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej

Opłatę skarbową najczęściej opłaca się w kasie właściwego urzędu skarbowego. Można też dokonać wpłaty za pomocą przelewu bankowego na wskazany rachunek urzędu.  

Po zapłacie w kasie urzędu, podatnik otrzymuje potwierdzenie zapłaty, na którym powinny znaleźć się takie informacje, jak:
  • data zapłaty
  • informacja czego dotyczy opłata
  • wartość opłaty
  • numer pokwitowania
  • pieczęć US
  • podpis osoby przyjmującej wpłatę.
Jeżeli na dokumencie znajdą się te wszystkie dane, to przedsiębiorca może ująć dokonaną opłatę skarbową w kosztach firmowych
Przy zapłacie przelewem bankowym dokumentem potwierdzającym jest czynność wykonania przelewu. 

Opłaty skarbowe w KPiR

Wydatki jakie zostały poniesione na opłaty skarbowe ujmuje się w KPiR w kolumnie 13 jako „Pozostałe wydatki”. W sytuacji kiedy czynność, za którą została wniesiona opłata skarbowa nie została dokonana, to podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty. W tym celu musi złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego z informacją w jaki sposób chce otrzymać pieniądze za zwrot.


Data publikacji: 2021-06-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU