Duża część przedsiębiorców ma obowiązek dokonywania opłat związanych z korzystaniem ze środowiska. Czy taka opłata może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów? ksiegowanie oplaty srodowiskowej

Opłata środowiskowa

inaczej rekompensata dla państwa płacona za negatywny wpływ prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Do jej zapłaty zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska, jak np.:
  • przedsiębiorcy
  • osoby prowadzące działalność wytwórczą rolniczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
  • osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie w jakim korzystanie to wymaga pozwolenia.
W art. 274 ustawy Prawo ochrony środowiska napisane jest, że przez oddziaływanie uważa się wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów. Chodzi więc o to, jaki wpływ na środowisko mają niektóre przedmioty używane w działalności, między innymi: samochody, różne maszyny spalinowe, czy inne pojazdy. Opłata ma za zadanie zwrócić uwagę przedsiębiorców na ilość emitowanych zanieczyszczeń.  

Opłata środowiskowa, a koszt firmy

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszt uzyskania przychodu uważa się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu z wyłączeniem wydatków wskazanych w art. 23 ustawy (wydatki wyłączone z kosztów). Opłata środowiskowa nie jest wydatkiem wyłączonym z kosztów, dlatego może zostać zaksięgowana w kosztach firmowych. 

Opłata środowiskowa – dokumentowanie

Książkę Przychodów i Rozchodów należy prowadzić zgodnie z przepisami w sposób niewadliwy przedstawiony w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR. Znajdują się w nim między innymi informacje dotyczące sposobu dokumentowania kosztów. Przedsiębiorca może zapoznać się z listą dowodów, które można ująć w książce. Opłatę środowiskową umieszcza się pod nazwą „Inne dowody opłat”

Opłata środowiskowa – księgowanie

Zapisu opłaty środowiskowej w PKPiR dokonuje się na podstawie bankowego dowodu wpłaty dokonanego na rachunek urzędu marszałkowskiego. Dowód należy ująć w miesiącu, w którym została wniesiona opłata środowiskowa. Koszt podatkowy wynikający z opłaty księguje się w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.


Data publikacji: 2021-05-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU