Jednym ze sposobów na własny biznes jest otworzenie działalności w postaci świadczenia usług wynajmu miejsc noclegowych w obiektach nie będących hotelami. Działalność tego typu nie wymaga zgłoszenia do zaszeregowania oraz ustalania kategorii. noclegi na wynajem

Wynajem miejsc noclegowych – podstawowe informacje

Prowadzenie działalności gospodarczej z ofertą miejsc noclegowych, to tańsza alternatywa w stosunku do prowadzenia hotelu, czy nawet pensjonatu. Przedsiębiorca nie musi spełniać tak restrykcyjnych wymagań związanych z wyposażeniem obiektu jak ma to miejsce w przypadku hotelu lub pensjonatu. Nie musi też płacić za zaszeregowanie. Miejsca noclegowe mogą zostać wynajęte nawet w jego domu. 

Obiekt, w którym będą wynajmowane noclegi wystarczy zgłosić do wójta, prezydenta lub burmistrza miasta. Przy tym typie działalności w nazwie najczęściej występują określenia takie jak np.:
 • wolne pokoje
 • tanie pokoje
 • pokoje gościnne
 • willa.
Nie wolno używać nazw takich jak: pensjonat, dom wycieczkowy, czy motel, ponieważ są one zarezerwowane dla obiektów hotelowych. 

Wynajem miejsc noclegowych – wymagania wstępne

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, świadczenie usług związanych z wynajmem miejsc noclegowych jest działalnością gospodarczą, a osoby ją prowadzące są przedsiębiorcami. Wyjątkiem jest prowadzenie agroturystyki przez rolników. 
Obiekty, w których będzie świadczony wynajem miejsc noclegowych muszą spełniać pewne określone wymogi pod kątem sanitarnym, przeciwpożarowym oraz związanym z minimalnym wyposażeniem. 
Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności wynajmu noclegów musi zgłosić dany obiekt do ewidencji prowadzonej przez wójta lub burmistrza miasta. Przy zgłoszeniu obowiązkowo musi podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS lub okazać wpis do CEIDG (w zależności od wybranej formy prowadzenia działalności gospodarczej). 

Osoby, które prowadzą wynajem w domu lub w mieszkaniu prywatnym mają do wyboru:
 • wynajem na cele mieszkaniowe (najem długoterminowy), który może być traktowany jak wynajem prywatny (opodatkowanie jedynie podatkiem dochodowym PIT) 
 • zgłoszenie usługi wynajmu jako działalność gospodarczą z kodem PKD 68.20.Z
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, gdzie lokale powinny stanowić składnik majątku, a umowy ich najmu powinny być podpisywane w ramach tej działalności. Powyższa grupa osób nie musi spełniać wymogów jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy o usługach turystycznych. 

Wynajem miejsc noclegowych – formy prowadzenia 

Zgodnie z przepisami osoba fizyczna, która w miesiącu osiąga przychody w wysokości nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku jest to 1 400 zł) oraz w ciągu 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej ma możliwość prowadzenia jej bez konieczności rejestracji (tzw. działalność nierejestrowa). 
Jeżeli świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wymaga założenia działalności gospodarczej, to może to być każda dowolna forma bez spółki partnerskiej. Działalność należy zarejestrować do KRS (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z o. o., akcyjna) lub dokonać wpisu do CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna). 

Wynajem miejsc noclegowych – jednoosobowa działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, który wybierze tę formę prowadzenia działalności jest jedynym właścicielem firmy. Ma możliwość prowadzenia prostej ewidencji finansowej. Nie musi wnosić wkładu w formie kapitału założycielskiego. Minusem jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym. Odpowiedzialność ponosi również współmałżonek, ale bez majątku osobistego. Jednoosobową działalność gospodarczą rejestruje się w CEIDG na podstawie składanego wniosku CEIDG-1. 

Wynajem miejsc noclegowych – spółka cywilna

Spółkę cywilną mogą założyć co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne. Spółki cywilnej nie rejestruje się w KRS. Wpisowi do CEIDG podlegają jedynie wspólnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Do rejestracji spółki nie jest wymagany kapitał. Za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością odpowiadają wszyscy wspólnicy całym wspólnym majątkiem, a także każdy ze wspólników swoim majątkiem osobistym. 

Wynajem miejsc noclegowych – podstawowe PKD

Numer PKD zależy od profilu prowadzonej usługi. Z wynajmem miejsc noclegowych powiązane są niżej wymienione kody PKD:

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania dla krótkotrwałego zakwaterowania:
 • w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego, jak np. ośrodki wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
 • w kwaterach dla gości i bungalowach
 • w domkach lub chatach bez obsługi
 • w gospodarstwach wiejskich (agroturystyka)
 • w schroniskach młodzieżowych i górskich
55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie dla zakwaterowania:
 • w domach studenckich
 • w internatach i bursach szkolnych
 • w hotelach robotniczych
 • w blokach mieszkalnych
W tej kategorii wynajem może być prowadzony jedynie jako działalność gospodarcza. Najem nie może zostać potraktowany jak najem prywatny. 

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi:
 • w budynkach mieszkalnych
 • w mieszkaniach
 • w mieszkaniach i apartamentach na dłuższy okres czasu (cykl miesięczny lub roczny)
 • w schroniskach dla zwierząt
Działalność w tej kategorii może być traktowana jako działalność gospodarcza i jako najem prywatny. 

Wynajem miejsc noclegowych – forma opodatkowania

Przedsiębiorca zajmujący się wynajmem miejsc noclegowych ma do wyboru kilka form opodatkowania:
 • zasady ogólne – podstawowa forma opodatkowania. Podatek płaci się w wysokości 17% (dochód do kwoty 85 528 zł) i 32% od nadwyżki po przekroczeniu dochodu 85 528 zł
 • podatek liniowy – stały podatek w wysokości 19%. Forma najbardziej opłacalna dla podatników osiągających dochody przekraczające kwotę 85 528 zł. Jeżeli dochody za wynajem będą niższe od podanej kwoty, to podatek liniowy nie jest opłacalny, tym bardziej, że przedsiębiorca nie może korzystać z różnego rodzaju ulg, a także nie ma możliwości wspólnego rozliczania z podatku razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczony sposób rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody, bez zaliczania kosztów ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi dla danego typu działalności stawkami ryczałtu. W przypadku wynajmu miejsc noclegowych w działalności obowiązuje stawka 17%. Wybór ryczałtu pozbawia możliwości rozliczania podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, również bez możliwości odliczenia ulgi na dziecko
 • karta podatkowa – najprostszy sposób rozliczania podatku. Forma przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych osób fizycznych. Szczególnie polecana: zakładom usługowym, wytwórczo-usługowym, handlowym. 
  Przedsiębiorca, który wybrał kartę podatkową zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Wynajem miejsc noclegowych – obowiązujące stawki karty podatkowej

Poszczególne stawki podatku przy wyborze karty podatkowej uzależnione są od liczby mieszkańców. 

Usługi hotelarskie – wynajem pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym także wydawanie posiłków) przy łącznej liczbie pokoi (także w domkach turystycznych) nieprzekraczającej ilości 12:
 • do 5 000 mieszkańców – od 66 zł do 153 zł
 • od 5 000 do 20 000 mieszkańców – 122 zł do 269 zł
 • powyżej 20 000 mieszkańców – od 239 zł do 486 zł. 

Wynajem miejsc noclegowych, a podatek VAT i składki na ZUS

W przypadku usług związanych z zakwaterowaniem, w tym usług świadczonych w ramach wynajmu miejsc noclegowych obowiązuje podatek VAT w wysokości 8%.

Założenie działalności gospodarczej obliguje przedsiębiorcę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS na druku ZUS ZUA (wynajem miejsc noclegowych jest jedynym źródłem dochodów) lub na ZUS ZZA (zatrudnienie dodatkowo w innym miejscu) w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rejestracji. 

Jeżeli przedsiębiorca pierwszy raz założył jednoosobową działalność gospodarczą, to może skorzystać z preferencyjnych składek na ZUS, co oznacza, że przez pierwsze 2 lata może płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne (bez dobrowolnego chorobowego) oraz nie musi odprowadzać składki na Fundusz Pracy. 

Wynajem miejsc noclegowych – założenie bankowego konta firmowego 

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania firmowego konta bankowego pod warunkiem, że jest jego jedynym właścicielem. Jednak konto firmowe może znacznie ułatwić rozliczenia, zwłaszcza w przypadku dokonywania dużej ilości przelewów (płatności, zaliczki itp.). 
Jeżeli przedsiębiorca dokonuje lub przyjmuje płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, to powinien mieć założone konto firmowe w przypadku kiedy:
 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł.
Płatność dokonaną w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 

Wynajem miejsc noclegowych – warunki lokalowe

Obiekty oferujące usługi wynajmu miejsc noclegowych muszą spełniać:
 • wymagania budowlane: książka obiektu budowlanego (w przypadku obiektu, dla którego istnieje obowiązek posiadania książki) lub protokół z kontroli obiektu budowlanego (w przypadku kiedy obiekt nie posiada książki)
 • wymagania przeciwpożarowe: opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
 • wymagania sanitarne: opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Więcej informacji na temat wymagań znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 

Miejsca noclegowe, a publiczne odtwarzanie muzyki

Obecnie telewizor lub radio w wynajmowanym pokoju, czy miejscu noclegowym to standard. Właściciel montując w obiekcie odbiornik telewizyjny, radiowy lub sprzęt grający musi mieć świadomość tego, że powinien posiadać licencję pozwalającą na publiczne odtwarzanie muzyki oraz powinien opłacić abonament. Licencja udzielana jest na poszczególne formy wykorzystania utworów, które chronione są prawami autorskimi. 

Wynajem miejsc parkingowych - marketing

Każda działalność usługowa powinna być odpowiednio zareklamowana. Chodzi, aby jak najwięcej osób było zainteresowanych ofertą. Obecnie najbardziej popularną formą reklamy jest Internet, a także polecenia osób, które wcześniej były gośćmi w obiekcie. 

Internet to przede wszystkim atrakcyjna strona internetowa z ofertą wynajmu miejsc noclegowych. Taka strona musi być widoczna w sieci, dlatego należy przeznaczyć określone środki finansowe na jej pozycjonowanie. Na pewno istotną rolę odegrają zamieszczone, aktualne zdjęcia pokoi przeznaczonych do wynajęcia. 
Zadbany, czysty pokój, miła obsługa, czy wysoka kultura osobista właściciela na pewno przełożą się na pozytywne komentarze zamieszczane przez wynajmujących w Internecie lub polecenie danego obiektu znajomym, czy rodzinie.


Data publikacji: 2021-09-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU