W 2022 roku po wprowadzeniu zmian podatkowych spora część spółek wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wynikające z tego prostsze rozliczenia z urzędem skarbowym. podatek w formie ryczaltu od spolki

Czy spółka może być opodatkowana ryczałtem?

Ryczałt jest jedną z form opodatkowania. Może go wybrać podatnik wskazany w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, czyli mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP i podlegający w kraju obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągania. Zgodnie z przepisami o ryczałcie, opodatkowanie w tej formie mogą wybrać podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie działalność rolniczą lub działalność w zakresie gospodarki leśnej. 
Spółka, która zdecyduje się na opodatkowanie ryczałtem powinna o tym fakcie powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie ze wzorem ZAW-RD. 

Obecnie podatek ryczałtowy mogą stosować oprócz spółek akcyjnych i z o. o. również spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne. Dodatkowo został zniesiony limit przychodów w wysokości 100 000 000 zł. W następstwie wprowadzonej zmiany w ustawie została zmieniona nazwa formy opodatkowania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych na ryczałt od dochodów spółek. W dalszym ciągu ryczałtu nie mogą stosować spółki jawne. 

Zniesienie obowiązku ponoszenia nakładów finansowych

Od początku 2022 roku został zniesiony obowiązek ponoszenia nakładów finansowych przez podatników, którzy wybrali CIT estoński. Art. 28g i art. 28k ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT zostały uchylone. Od tego momentu podatnicy korzystający z ryczałtu nie muszą już obowiązkowo ponosić nakładów na inwestycje, ani zwiększać wydatków na wynagrodzenia. 

Obecnie ryczałtem może opodatkować się podatnik, u którego mniej niż 50% przychodów pochodzi z: 
  • wierzytelności
  • odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek
  • części odsetkowej raty leasingowej
  • poręczeń́ i gwarancji
  • praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym również z tytułu zbycia tych praw
  • transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT o ile w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość́ dodana pod względem ekonomicznym lub wartość́ ta jest znikoma
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.
Opodatkowanie za pomocą ryczałtu może wybrać spółka: 
  • zatrudniająca na podstawie umowy o pracę przynajmniej 3 osoby fizyczne, inne niż̇ wspólnicy w przeliczeniu na pełne etaty przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku kiedy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych przez co najmniej 82% dni jakie przypadają w roku podatkowym
  • ponosząca miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, z tytułu wypłaty wynagrodzeń́ na rzecz przynajmniej 3 osób fizycznych innych niż̇ wspólnicy, zatrudnionych na podstawie umowy innej niż̇ umowa o pracę.

Termin zapłaty podatku 

W związku z podatkami na spółkę zostały nałożone określone obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek składania deklaracji informującej o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego. Deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego w formie elektronicznej korzystając z formularza CIT-8E. Niezależnie od tego czy deklaracja zostanie złożona czy też nie, to podatnik ma obowiązek zapłaty podatku w terminie uzależnionym od przedmiotu opodatkowania ryczałtem. Jeżeli chodzi o podział zysku, to najczęściej wynika on z podjętej uchwały.

PRZYKŁAD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybrała ryczałt jako formę opodatkowania. Przez cały rok wypracowała zysk, którego część ma być wypłacona udziałowcom. Wyplata uzależniona jest od podjętej w tym zakresie uchwały. Wypłacony zysk podlega opodatkowaniu. W tej sytuacji należy od dochodu z tytułu zysku netto zapłacić zryczałtowany podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana całość lub część wypłaty dochodu lub został on rozdysponowany w jakiejś innej formie, ale nie później niż do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym miała miejsce dyspozycja.


Data publikacji: 2022-05-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU