Przedsiębiorcy mający status małego podatnika dla celów CIT mogą stosować stawkę podatku w wysokości 9 %. W przypadku małego podatnika przychody w trakcie roku nie mogą przekroczyć równowartości 2 000 000 euro. Czy limit ten jest kwotą brutto, czy netto? limit przychodow CIT

Limit przychodów na potrzeby stawki CIT 9%

zawsze jest kwotą netto. Mali podatnicy jak również rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą zastosować stawkę CIT w wysokości 9% w przypadku osiągania przychodów (dochodów) innych niż zyski kapitałowe o ile przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty w złotówkach jaka odpowiada równowartości 2 000 000 euro. Powyższy limit obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku. Kwotę przelicza się na złotówki wg średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego zaokrąglając do 1 000 zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych). 

W przypadku podatników, których rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, to limit przychodów na potrzeby stosowania stawki 9% w podatku CIT w 2023 roku w przeliczeniu na złotówki wynosi 9 654 400 zł

Preferencyjna stawka CIT – stosowanie

Przedsiębiorcy, którzy stosują preferencyjną stawkę CIT mogą skorzystać z niej nie tylko w rozliczeniu rocznym, ale także przy obliczaniu zaliczek (miesięcznych lub kwartalnych) na podatek dochodowy za okresy, w których osiągnięty przychód licząc od początku roku podatkowego nie przekroczył limitu 2 000 000 euro. 
Po przekroczeniu limitu, począwszy od następnego miesiąca/kwartału podatnicy mają obowiązek stosować podstawową stawkę podatku w wysokości 19%

Zgodnie z przepisami do obniżonej stawki CIT ma zastosowanie limit odnoszący się do przychodu. Dla celów CIT przychodem podatkowym będzie kwota należności netto. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota podatku VAT należnego nie może stanowić takiego przychodu, co uzasadnia, że limit przychodów, który decyduje o możliwości zastosowania stawki CIT 9%, jest kwotą netto

W przypadku statusu małego podatnika limit przychodów ustala się w trochę inny sposób. Za małego podatnika uznawany jest przedsiębiorca, którego wartość przychodu ze sprzedaży razem z kwotą podatku VAT należnego nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty o równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w złotówkach. Takiego samego zdania jest Dyrektor KIS, który w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2021 roku o numerze: 0111-KDIB1-1.4010.31.2021.1.EJ napisał:

w przeciwieństwie do definicji małego podatnika, przepis art. 19 ust. 1 pkt 2 updop nie precyzuje, czy limit przychodów bieżących jest limitem wskazanym w kwocie netto, czy brutto. Wyjaśnić zatem należy, że do wskazanego limitu 1.200.000 euro (od 1 stycznia 2022 r. - 2.000.000 euro - przyp. red.) przychodów zalicza się przychody podatkowe, w tym zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 updop, a także przychody z zysków kapitałowych określone w art. 7b ww. ustawy. W limicie tym nie uwzględnia się natomiast kwoty należnego podatku od towarów i usług. Ustalając zatem limit przychodów na potrzeby wyliczenia limitu pozwalającego na zastosowanie (...) stawki 9%, Wnioskodawca winien brać pod uwagę przychody netto uzyskane w roku 2020 r.
Biorąc pod uwagę powyższe należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że na potrzeby stosowania art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy brać pod uwagę przychody osiągnięte w roku podatkowym w kwocie netto, tj. bez podatku VAT.

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-02
Data publikacji: 2021-06-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Aga
14 Październik 2022

Czy różnice kursowe z wyceny bilansowej, które są przychodem NKUP należy uwzględniać w limicie do przychód z bierzącego okresu do zastosowania stawki 9%?