Działalność gospodarcza to nie tylko przychody, ale również koszty. Nie wszystkie wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zależy to od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Czy zakupiony jacht może zostać ujęty w ewidencji środków trwałych firmy? zakup jachtu na firme amortyzacja

Czy jacht może stanowić koszt firmowy i czy może zostać ujęty w ewidencji środków trwałych?

Nie każdy poniesiony wydatek w działalności gospodarczej może być kosztem uzyskania przychodów. Przy zaliczaniu wydatku do kosztów firmowych należy przede wszystkim wziąć pod uwagę cel jego zakupu, a także fakt w jakim stopniu będzie wpływał na osiągnięty przychód. Kolejną rzeczą jest ocena jego zgodności przydatności do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności. 

Zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niektóre wydatki wyszczególnione w wymienionym przepisie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że wszystkie inne pozostałe wydatki spoza katalogu mogą być kosztem w działalności pod warunkiem, że pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z przychodami oraz służą osiągnięciu przychodów lub zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. 

W katalogu zamieszczonym w art. 23 ustawy nie zostały wymienione wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem jachtu, dlatego można przyjąć, że stanowią one koszty uzyskania przychodów w działalności. Wszelkie wydatki związane z nabyciem, wytworzeniem jachtu mogą być kosztami uzyskania przychodu w postaci dokonywanych odpisów amortyzacyjnych o ile przedsiębiorca będzie potrafił wykazać związek pomiędzy poniesieniem wydatku związanego z nabyciem lub wytworzeniem jachtu, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła. Składnik majątku może zostać wprowadzony do środków trwałych jeżeli spełnia warunki określone w art. 22a ust. 1 ustawy o PIT.

Amortyzowane mogą być będące własnością lub współwłasnością podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do używania w dniu przyjęcia do używania:
  • budowle i budynki, a także lokale będące odrębną własnością
  • maszyny i urządzenia oraz środki transportu
  • inne przedmioty,
których przewidywany okres używania jest dłuższy niż 1 rok, które są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zostały oddane mu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy, które nazywane są środkami trwałymi. 

W jaki sposób ustala się wartość początkową środka trwałego (jachtu)?

Dany składnik majątku ujmuje się w ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu, w którym został on przekazany do używania. Przed wprowadzeniem go do ewidencji należy ustalić jego wartość początkową, na podstawie, której naliczane są odpisy amortyzacyjne. 

Wartość początkową środka trwałego stanowi cena jego nabycia o ile został on zakupiony, czyli jest to kwota należna sprzedawcy za dany przedmiot powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie będzie to koszt wytworzenia, czyli wartość w cenie nabycia zużytych do wytworzenia danego składnika, środków trwałych, rzeczowych składników majątku oraz wykorzystanych obcych usług, kosztów wynagrodzeń za pracę razem z ich pochodnymi oraz inne koszty. Nie zalicza się do nich wartości własnej pracy, pracy małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży i pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, a w szczególności odsetek od pożyczek, kredytów oraz prowizji z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Środki trwałe sezonowe – art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT

Za środki trwałe użytkowane tylko w sezonie uważane są te składniki majątku, których nie użytkuje się przez cały rok, a tylko w sezonie. Przykładem takiego składnika majątku używanego tylko w określonej porze roku może być jacht, który może być używany w działalności gospodarczej sezonowo i może być np.: wynajmowany w okresie letnim, urlopowym. Jacht jako środek trwały wykorzystywany w działalności sezonowo może być amortyzowany jedynie przez tę część roku, przez którą jest użytkowany (miesiące rzeczywistego użytkowani). Przedsiębiorca ma prawo uwzględnić w kosztach podatkowych pełną roczną kwotę umorzenia. 
Powyższe zgodne jest z art. 22h ustawy o PIT, w którego ust. 1 pkt 3 zostało wskazane, że:

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.


Odpisy amortyzacyjne

Zgodnie z przepisami odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

W KŚT, jachty zostały sklasyfikowane w grupie 7 i podgrupie 77:
  • symbol 770 – jachty morskie
  • symbol 773 – jachty śródlądowe.
W tym przypadku roczna stawka amortyzacyjna została określona na 7%

Miesięczny odpis amortyzacyjny dla jachtu użytkowanego w działalności tylko w sezonie, można ustalić na dwa sposoby:
  • przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie
  • przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku. 
Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej opcji odpisy dokonywane są tylko w okresie faktycznego wykorzystania środka trwałego w działalności. Do podatnika należy wybór, który sposób wyliczenia wybierze. Wybór pierwszej opcji daje możliwość szybszej amortyzacji, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów w danym roku zaliczana jest wyższa kwota. W drugim przypadku okres amortyzacji jest dłuższy, czyli koszty firmowe są niższe.

Amortyzacja jachtu w interpretacji organów podatkowych

Podatnik nie będąc pewien czy może ująć jacht w ewidencji środków trwałych złożył wniosek do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku dokładnie opisał swoją sytuację. Podatnik jest osobą prowadzącą działalność w formie JDG. W ramach działalności zajmuje się promocją produktów za pośrednictwem social mediów. Przedsiębiorca cały czas poszerza swoją działalność Jego plany na najbliższą przyszłość obejmują nowy projekt, który polegać ma na tworzeniu filmów, postów oraz artykułów z podróży jachtem zbudowanym we własnym zakresie. Jego zamiarem jest stworzenie przydatnego poradnika. W planach ma stworzenie kilku historii na podstawie, których będzie tworzył kampanie reklamowe, które następnie będą emitowane na kanałach social mediów i sprzedawane w ramach sprzedaży powierzchni reklamowych w Internecie. Tworzone historie mają służyć do przekazywania wiedzy o charakterze żeglarskim i podróżniczym, która mogłaby być uzupełniona o możliwość wzięcia udziału w rejsach szkoleniowych organizowanych przez podatnika, a w przyszłości nawet w innych zajęciach, co oznacza, że każda taka historia mogłaby służyć reklamie usług.  

Ciekawą propozycją wysuniętą przez podatnika jest też udostępnianie na kanałach social mediów filmu ukazującego proces budowania łódki od samego początku jej powstawania. Dzięki temu podatnik mógłby promować nie tylko podróże, ale i pasję do nich. Przedsiębiorca chciałby wybudowany przez siebie jacht ująć w ewidencji środków trwałych. Czy ma taką możliwość? 
Podsumowując, w założeniu jacht ma być użytkowany przez okres dłuższy niż 1 rok. Jego wartość początkowa przekracza 10 000 zł. Jacht potrzebny jest przedsiębiorcy do realizacji projektu jakim są podróże, zamieszczania relacji z tych podroży w postaci postów, filmów i artykułów. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w oparciu o uzyskane od podatnika informacje udzielił mu odpowiedzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2019 roku, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.186.2019.1.AP i wyjaśnił co następuje.
Obowiązujące przepisy w żaden sposób nie ograniczają i nie uniemożliwiają wytworzenia, ani zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej poszczególnych składników majątku, które mogą zostać uznane za środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności oraz na inne cele, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. 

W przypadku jaki opisał przedsiębiorca występuje związek przyczynowo – skutkowy, który pozwala zaliczyć do kosztów firmowych wydatki poniesione na budowę jachtu przez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, między innymi ze względu na różne rodzaje przychodów jakie podatnik będzie uzyskiwał w prowadzonej działalności, jak np. kampanie marketingowe i ich pokazywanie w social mediach, nagrywanie rzeczywistych historii, organizowanie rejsów szkoleniowych itp. Wszystkie poniesione wydatki mogą mieć odzwierciedlenie w przychodach uzyskanych bezpośrednio ze sprzedaży filmów lub pośrednio przez wykorzystanie filmów do reklamy świadczonych usług. 

W związku z powyższym jeżeli jacht będzie spełniał przesłanki zawarte w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli będzie kompletny i zdatny do użytku, a jego przewidywany okres przeznaczony na użytkowanie będzie dłuższy niż 1 rok oraz będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to można uznać jacht za środek trwały. Przedsiębiorca powinien zbierać wszelkie faktury i inne dowody księgowe związane z jego budową dokumentujące zakupione materiały oraz potrzebne wyposażenie jachtu i inne koszty związane z budową aż do chwili kiedy zostanie on całkowicie zbudowany i będzie gotowy do użytkowania. Dopiero wtedy możliwe jest dokonanie rozliczenia faktur, których zsumowana wartość może stanowić wartość początkową środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.


Data publikacji: 2022-04-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU