Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, ale tylko przez pewien określony czas. Po jego zakończeniu istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Czym jest i kto może je pobierać? swiadczenie rehabilitacyjne zus

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem pieniężnym jakie przysługuje osobom zatrudnionym, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do wykonywania pracy, ale jednocześnie ich dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza dają rokowania na zakończenie leczenia i powrót do pracy w okresie 12 miesięcy. 

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Wypłacane jest po zakończeniu zasiłku chorobowego.

O świadczenie może starać się ubezpieczony, który:
 • jest pracownikiem
 • wykonuje pracę nakładczą 
 • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych
 • pracuje odpłatnie na podstawie skierowania do pracy lub odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany
 • pracuje na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług lub współpracuje z taką osobą
 • prowadzi pozarolniczą działalność lub współpracuje z taką osobą
 • jest osobą duchowną
 • odbywa służbę zastępczą.

Kto może nie otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego? 

O świadczenie rehabilitacyjne nie mogą ubiegać się osoby:
 • pobierające zasiłek dla bezrobotnych
 • pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
 • które mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • przebywające na urlopie bezpłatnym
 • przebywające na urlopie wychowawczym
 • odbywające karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowane, które nie mają skierowania do pracy
 • emeryci
 • mające prawo do urlopu dla podreperowania zdrowia
 • mające prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
 • mające prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciły do pracy, w której mają ubezpieczenie chorobowe lub mają zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby
 • podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego

Osoba zatrudniona ma prawo pobierać zasiłek chorobowy przez okres nie dłuższy niż: 
 • 182 dni
 • 270 dni jeżeli choroba spowodowana jest gruźlicą lub ciążą. 
Po upływie tych terminów pracownik może ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli:
 • pomimo odbytego leczenia w dalszym ciągu z powodu choroby nie jest w stanie wykonywać obowiązków służbowych
 • dalsze leczenie lub rehabilitacja dają szansę na wyleczenie i całkowite odzyskanie sprawności, a co się z tym wiąże na powrót do pracy. 
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom skierowanym na badania przez lekarza orzecznika ZUS celem przyznania renty lub osobom, co do których lekarz uzna, że mogą one odzyskać zdolność do pracy. 
Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane maksymalnie przez okres 12 miesięcy. 

Jak należy starać się o świadczenie rehabilitacyjne?

Pracownik, który chce otrzymać świadczenie rehabilitacyjne musi złożyć odpowiedni wniosek (druk ZNp.-7) we właściwej placówce ZUS-u ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Następnie pracownik w wyznaczonym terminie musi zgłosić się na badanie, które przeprowadzi lekarz orzecznik. 

Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty
:
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego – druk OL-9
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy – druk OL-10
  dokument nie jest konieczny jeżeli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, czy składany jest wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzona jest działalność pozarolnicza
 • oświadczenie – druk Z-10
  składa je osoba, która nie jest już objęta ubezpieczeniem chorobowym
 • zaświadczenie płatnika składek – druk Z-3 (dla pracownika) lub Z-3b (dla osoby wykonującej działalność pozarolniczą, współpracującą z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub będącą duchownym) lub Z-3a (inna osoba ubezpieczona).
Wniosek ZNp-7 należy złożyć w terminie przypadającym na 6 tygodni przed upływem 182 lub 270 dni pobierania zasiłku chorobowego, co sprawia, że osoba otrzyma świadczenie zaraz bezpośrednio po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego. Wniosek można składać najpóźniej 18 miesięcy po zakończeniu pobierania zasiłku

Decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego podejmowana jest i wysyłana do składającego, w ciągu 60 dni od daty złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów. 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest odpowiednio w wysokości:
 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - pierwsze 3 miesiące (90 dni)
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – pozostały okres trwania świadczenia
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub choroby zawodowej
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – świadczenie pobierane w czasie ciąży. 
Właściwą wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wylicza ZUS lub płatnik składek. Zasiłek  wypłacany jest przez ZUS lub przez pracodawcę.


Data publikacji: 2021-11-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU