Z likwidacją działalności wiąże się po części sprzedaż majątku firmowego. Jakie konsekwencje podatkowe dla przedsiębiorcy może mieć sprzedaż majątku, który pozostał po likwidacji działalności gospodarczej? likwidacja dzialalnosci rozliczenie sprzedazy majatku pit

Sprzedaż majątku firmowego po likwidacji działalności 

Likwidacja działalności gospodarczej, również w formie spółki niebędącej osobą prawną wiąże się ze sporządzeniem wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Wykaz likwidowanego majątku powinien zawierać przynajmniej takie elementy, jak:
 • liczbę porządkową
 • określenie, czyli nazwę składnika majątku
 • datę nabycia składnika majątku
 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku
 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku, która zalicza się do kosztów uzyskania przychodów
 • wartość początkową składnika majątku
 • metodę amortyzacji
 • sumę odpisów amortyzacyjnych
 • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT przychodami z działalności gospodarczej są przychody pochodzące z odpłatnego zbycia składników majątku, które:
 • pozostały na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, które prowadzone są samodzielnie
 • otrzymanych z powodu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną.
Z kolei na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej nie są przychody pochodzące z odpłatnego zbycia składników majątku, które:
 • pozostały na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie
 • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną,
pod warunkiem, że od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce likwidacja prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, spółki niebędącej osobą prawną, aż do dnia ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat i odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. 

Z powyższego wynika, że do przychodów z działalności gospodarczej zaliczają się również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej, również z powodu likwidacji działalności. 

Likwidacja działalności gospodarczej pod względem podatku PIT nie podlega opodatkowaniu. W tym przypadku podatnik ma obowiązek sporządzić spis z natury. Jednak sprzedaż majątku już po likwidacji firmy wywołuje skutki podatkowe. 

Likwidacja działalności gospodarczej, a wysokość dochodu ze sprzedaży majątku

Zgodnie z art. 24 ust. 3b ustawy o PIT dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wydatkami na nabycie zbywanych składników, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w żadnej formie.

W związku z tym dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych ustala się uwzględniając:
 • przychód z odpłatnego zbycia środka trwałego
 • wartość początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • odpisy amortyzacyjne dokonane od środka trwałego.
Bardzo często składniki majątku, które pozostały po likwidacji działalności wykorzystuje się do innych potrzeb, jak np. przy prywatnym najmie nieruchomości polikwidacyjnych. Przychód uzyskiwany z najmu prywatnego zalicza się do tzw. innych źródeł przychodu (art. 10 ust. 1pkt 6 ustawy o PIT), ale urząd skarbowy zalicza taką sprzedaż do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 4 grudnia 2019 roku, nr 0115-KDIT2-3.4011.471.2019.4.AW. Interpretacja wskazuje, że jeżeli nieruchomość została sprzedana przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji działalności gospodarczej, to po stronie podatnika powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, że po zakończeniu działalności, nieruchomość nie była już wykorzystywana w firmie, a była wynajmowana w ramach najmu prywatnego. 

Z powyższego wynika, że sprzedaż składników majątku przed upływem 6 lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji działalności gospodarczej powoduje powstanie przychodu po stronie podatnika z działalności gospodarczej, który to przychód podlega opodatkowaniu zgodnie z formą opodatkowania wybraną przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej. 


PRZYKŁAD 
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Działalność gospodarcza została zlikwidowana z dniem 31 marca 2019 roku. Po likwidacji działalności pozostał jeszcze lokal usługowy, który był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Były przedsiębiorca postanowił go sprzedać. Transakcja miała miejsce 7 kwietnia 2020 roku. Wartość początkowa lokalu (środka trwałego) wynosiła 150 000 zł. Odpisy amortyzacyjne w ramach prowadzonej działalności wyniosły 70 000 zł. Lokal udało się sprzedać za 180 000 zł. Tak więc dochód wyniósł 100 000 zł. 
(150 000 zł – 70 000 zł = 80 000 zł
180 000 zł – 80 000 zł = 100 000 zł).  
Wyliczony dochód powinien być opodatkowany zgodnie z zasadami stosowanymi w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, czyli w tym przypadku podatkiem liniowym. W sytuacji, kiedy środek trwały zostanie zbyty w drodze umowy darowizny, to zbycie nie wywołuje skutków podatkowych.


Data publikacji: 2022-06-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU